BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wiktor Jan W. (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Title
Wspólny rynek europejski - konsekwencje dla konsumpcji w Polsce : morfologia zależności
The Single European Market - Consequences for Consumption in Poland : Morphology of Dependences
Source
Konsumpcja i Rozwój, 2014, nr 4 (9), s. 3-13, bibliogr. 17 poz.
Keyword
Wspólny rynek europejski, Konsumpcja, Jednolity rynek wewnętrzny
Single European market, Consumption, European Single Market
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
W artykule podjęte zostały rozważania nt. związków i zależności między wspólnym rynkiem Unii Europejskiej a szeroko rozumianą, ujmowaną agregatowo, sferą konsumpcji w Polsce. Zmierza on do ukazania potencjalnego wpływu i konsekwencji modelowej konstrukcji wspólnego rynku jako formy integracji regionalnej, jego zasad i identyfikowalnych efektów dla sfery gospodarki, rynku i konsumpcji. Artykuł może być tłem i stanowić płaszczyznę identyfikacji przyczyn i przesłanek określonego kształtu sfery realnej konsumpcji w Polsce w ostatnich dziesięciu latach, w pierwszym okresie obecności Polski w strukturach unijnych. (abstrakt oryginalny)

In his article, the author undertook considerations on relations and dependences between the single market of the European Union and the sphere of consumption, in a broad sense and treated in an aggregate way, in Poland. He intends to show the potential impact and consequences of the model construction of the single market as a form of regional integration, its principles and identifiable effects for the sphere of economy, market and consumption. The article may be a background and a base for identification of reasons and premises of a definite shape of the sphere of real consumption in Poland in the recent ten years, in the first period of Poland's membership in the EU structures. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. El-Agraa A.M. (2001), The European Union, Economics & Policies, Prentice Hall, Pearson.
 2. BalassaB. (1961), The Theory of Economic Integration, Richard D. Irwin, Homewood.
 3. Bywalec Cz. (2007), Konsumpcja w teorii i praktyce gospodarowania, PWN, Warszawa.
 4. Ekonomiczne aspekty integracji europejskiej (2003), J. Drud Hansen (red.), Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 5. Konsument i jego zachowania na rynku europejskim (2010), E. Kieżel (red. nauk.), PWE, Warszawa.
 6. Konsument na rynku europejskim (2007), A. Dąbrowska, M. Janoś-Kresło (red.), IBRKK, Warszawa.
 7. Konsumpcja w Polsce w 2012 roku (2013), IBRKK, Warszawa.
 8. Kundera J. (2003), Jednolity rynek europejski, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 9. Molle W. (2000), Ekonomika integracji europejskiej. Teoria, praktyka, polityka, Fundacja Gospodarcza, Gdańsk.
 10. Oblicza konsumpcjonizmu (2009), B. Mróz (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 11. Olejniczuk-Merta A. (2012), The Transformation of Consumption and Consumer Behaviour, IBRKK, Warszawa.
 12. Oręziak L. (2003), Euro. Nowy pieniądz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 13. The European Single Market. Monetary and Fiscal Policy Harmonization (1994), ed. by H.M. Scobe, Chapman & Hall, London.
 14. Unia Europejska. Organizacja i funkcjonowanie (2007), M. Cini (red. nauk.), PWE, Warszawa.
 15. Wiktor J.W. (2004), Rynek Unii Europejskiej. Koncepcja i zasady funkcjonowania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 16. Wiktor J.W. (2012), Dyrektywa usługowa - przesłanki tworzenia wspólnego rynku usług Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe UE w Krakowie, nr 886, Kraków.
 17. Zachowania polskich konsumentów w warunkach kryzysu gospodarczego (2011), E. Kieżel, S. Smyczek (red.), Placet, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
2083-6929
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu