BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Maciejczak Mariusz (Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland), Bareja Ola (Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland)
Title
Analysis of Innovativeness in Small and Medium Agribusiness Enterprises in Mazovia Province
Analiza innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw województwie mazowieckim
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 6, s. 190-194, rys., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Innowacyjność przedsiębiorstw, Agrobiznes, Skłonność do innowacji
Small business, Enterprise innovation, Agrobusiness, Tendency to innovation
Note
streszcz., summ.
Country
Województwo mazowieckie
Mazowieckie Voivodeship
Abstract
Agrobiznes jest jednym z najważniejszych sektorów w gospodarce każdego państwa. W Polsce przedsiębiorstwa związane z agrobiznesem generują znaczną część PKB . Ponadto, wydajność tego sektora świadczy o poziomie rozwoju kraju. Większość firm sektora agrobiznesu to małe i średnie przedsiębiorstwa. Oznacza to, że o powodzeniu agrobiznesu w znacznym stopniu decyduje sytuacja małych i średnich przedsiębiorstw, w szczególności w zakresie innowacyjności. Przedstawiono sytuację w małych i średnich przedsiębiorstwach agrobiznesu w województwie mazowieckim pod względem poziomu ich innowacyjności. Głównym celem badań było wskazanie kluczowych czynników wpływających na rozwój innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach agrobiznesu na Mazowszu. Próbę badawczą stanowiły 54 podmioty gospodarcze. Do ich właścicieli wystosowano kwestionariusze wywiadu. Z uzyskanych danych wynika, że właściciele analizowanych przedsiębiorstw są skłonni do wdrażania innowacji, jednak ich wiedza na temat możliwości rozwoju firmy jest mała, a poziom innowacyjności niezadowalający. (abstrakt oryginalny)

Agribusiness is one of the most important sector in Economy. In Poland enterprises connected with agribusiness determine considerable part of GDP. Majority of agribusiness enterprises belong to small and medium size group. Thus, prosperity and efficiency of agribusiness in greater part depends on successful performance of small and medium enterprises, especially with regard to innovation. The paper presents situation of small and medium agribusiness enterprises in Mazovia with particular attention to innovativeness development. Based on research among 54 small and medium agribusiness enterprises, researched with questionnaire, general conclusions indicate that enterprises are willing to implement innovations, however knowledge about development possibilities is low. The paper argues that the level of innovativeness among analysed agribusiness enterprises is unsatisfactory. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy w Agrobiznesie, Biuletyn Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy w Agrobiznesie nr 1/2012, SGGW, Warszawa.
 2. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2009-2011. 2012: GUS, Warszawa.
 3. Invest in Poland Report. 2011: GUS, Warszawa.
 4. Klonowski D. 2009: Innowacyjność sektora MSP w Polsce. Rządowe programy wsparcia a luka finansowa, Wyd. Ernst&Young.
 5. Maciejczak M. 2012: Innowacyjność sektora agrobiznesu. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju, [W:] T. Baczko (ed.), Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2011 r., INE PAN, Warszawa.
 6. Maciejczak M. 2010: Dyfuzja innowacji w sektorze rolnym Mazowsza, [W:] Raport o innowacyjności w woj. Mazowieckim 2010, Wyd. INE PAN, Warszawa.
 7. Oslo Manual. Proposed Guidelines for Collecting and Interpreting Data. 2005: OECD.
 8. Pepliński B. 2009: Agrobiznes, podstawy ekonomiki. WSiP, Warszawa.
 9. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2010-2011. 2012: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 10. Schumpeter J. 1986: Teoria rozwoju gospodarczego. PWN, Warszawa.
 11. Siekierski J. 2011: Innovativeness in food industry in the European Union and Poland, The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection, issue 1/2011.
 12. Statistical yearbook of the regions. 2010: GUS, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu