BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szubska-Włodarczyk Natalia (Uniwersytet Łódzki)
Title
Analiza popytu na produkty Sprawiedliwego Handlu
Analysis of Demand for Fair Trade Products
Source
Konsumpcja i Rozwój, 2014, nr 4 (9), s. 40-51, wykr., tab., bibliogr. 19 poz.
Keyword
Sprawiedliwy handel, Ruchy społeczne, Artykuły spożywcze, Handel artykułami spożywczymi, Sprawiedliwość społeczna, Badania ankietowe, Wyniki badań, Model probitowy
Fair trade, Social movements, Foodstuffs, Foodstuffs trade, Social justice, Questionnaire survey, Research results, Probit model
Note
streszcz., summ.
Abstract
Jedną z determinant rozwoju cywilizacyjnego społeczeństw jest konsumpcjonizm, rozumiany jako świadoma realizacja nieuzasadnionej potrzebami konsumpcji dóbr i usług, bez respektowania kosztów społecznych i ekologicznych. W artykule poruszono kwestie możliwości upowszechnienia konsumpcji produktów Sprawiedliwego Handlu (Fair Trade). Celem artykułu jest określenie czynników, mających wpływ na skłonność do zakupu produktów Sprawiedliwego Handlu. Opierając się na badaniu przeprowadzonym wśród łódzkich konsumentów, podjęto próbę wskazania zmiennych determinujących ich zachowania jako nabywców produktów spożywczych. Analiza została przeprowadzona na podstawie modelu probitowego, określającego zmienne wpływające na popyt na produkty Sprawiedliwego Handlu. Wykazano, że cena jest główną determinantą wpływającą na ich wybór. Duży wpływ ma również wiek respondenta i poziom wykształcenia. (abstrakt oryginalny)

One of the determinants of the civilizational development of societies is consumerism understood as implementation of consumption of goods and services not justified by needs, without respecting social and ecological costs. In her article, the author touched the issues of the possibility to popularise consumption of Fair Trade products. An aim of the article is to define the factors affecting the propensity to buy Fair Trade products. Based on a survey carried out among Łódź consumers, she attempted to indicate the variables determining their behaviour as food products purchasers. The analysis was carried out on the basis of the probit model describing the variables affecting demand for Fair Trade products. She proved that price was the main determinant affecting their choice. Of high impact is also the respondent's age and level of education. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Baudrillard J. (2006), Społeczeństwo konsumpcyjne. Jego mity i struktury, Wydawnictwo Sic!, Warszawa.
 2. Burchard-Dziubińcka M., Rzeńca A., Drzazga D. (2014), Zrównoważony rozwój - naturalny wybór, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 3. Czaja S., Becla A. (2011), Czterech jeźdźców ekologicznej zagłady we współczesnym świecie (w:) B. Kryk (red.), Trendy i wyzwania zrównoważonego rozwoju, Uniwersytet Szczeciński, Katedra Polityki Społeczno-Gospodarczej i Europejskich Studiów Regionalnych, Szczecin.
 4. European Commission, COM(2011)2, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the regions. A resource-efficient Europe - Flagship initiative under the Europe 2020 Strategy, Brussels 2011.
 5. Gruszczyński M. (red.), (2012), Mikroekonometria. Modele i metody analizy danych indywidualnych, wyd. II rozszerzone, Wolters Kluwer SA, Warszawa.
 6. http ://www. fairtrade. Net
 7. http://www.fao.org/economic/ess/ess-fs/en/
 8. http://www.wfto.com
 9. Jaros B. (2012), Zrównoważona konsumpcja w świetle wyzwań XXI wieku, "Handel Wewnętrzny", lipiec-sierpień, tom II, IBRKK, Warszawa.
 10. Kiełczewski D. (2008), Konsumpcja a perspektywy zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 11. Komisja Europejska, COM(2008)0397, Plan działań na rzecz zrównoważonej konsumpcji i produkcji, Bruksela 2008.
 12. Komisja Europejska, COM(2010)2020 wersja ostateczna, Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Bruksela 2010.
 13. Maddala G.S. (2008), Ekonometria, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 14. Orzechowska A. (2009), Świadomy konsument na zakupach. Problemy i dylematy odpowiedzialnej konsumpcji w Polsce, (w:) M. Malinowska-Olszowa (red.), Etyczne, dylematy na rynku tekstylno-odzieżowym, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 15. Paszko E., Szubska-Włodarczyk N. (2012), Analiza zakupu produktów sprawiedliwego handlu, Zakład Wydawnictw Statystycznych "Wiadomości Statystyczne", nr 6, Warszawa.
 16. Robbins H. R. (2005), Globalne problemy a kultura kapitalizmu, wyd. III, Wydawnictwo Pro Publico, Poznań.
 17. Ryszawska-Grzeszczak B. (2011), Kategorie zrównoważonego rozwoju na poziomie gospodarstwa domowego (w:) B. Poskrobko (red.), Ekonomia zrównoważonego rozwoju w świetle kanonów nauki, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Białystok.
 18. Sachs J. (2006), Koniec z nędzą. Zadanie dla naszego pokolenia, Przedmowa Bono, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 19. Szubska-Włodarczyk N. (2012), Uwarunkowania zakupu żywności jako produktu fair trade na przykładzie łódzkich konsumentów, "Handel Wewnętrzny", lipiec-sierpień, tom II, IBRKK, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
2083-6929
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu