BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bondos Ilona (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Title
Wpływ eko-trendu na komunikację z nabywcami
Impact of the Eco-Trend on Communication with Purchasers
Source
Konsumpcja i Rozwój, 2014, nr 4 (9), s. 52-63, rys., bibliogr. 33 poz.
Keyword
Produkcja proekologiczna, Rynek sprzętu AGD, Rozwój zrównoważony, Konsumpcja, Świadomość ekologiczna, Komunikowanie marketingowe, Zachowania konsumenta, Społeczna odpowiedzialność biznesu
Pro-ecological production, Home appliances market, Sustainable development, Consumption, Ecological awareness, Marketing communication, Consumer behaviour, Corporate Social Responsibility (CSR)
Note
streszcz., summ.
Abstract
Osiągnięcie określonego poziomu świadomości ekologicznej powoduje, że konsumenci zaczynają postrzegać swoje decyzje zakupowe z nieco innej perspektywy - produkty przyjazne środowisku coraz bardziej zyskują na popularności. Klienci wymagają proekologiczności od nabywanych dóbr. W artykule zaprezentowane zostały wybrane proekologiczne działania podejmowane przez producentów sprzętu RTV/AGD. Pokazano proces ich komunikowania się z potencjalnymi nabywcami. W procesie tym ważne są nie tylko głośne akcje promocyjne, ale całościowa polityka informacyjna skierowana do szerokiego grona odbiorców. Bez wątpienia wyjście poza deklaracje i podejmowanie faktycznych działań lub angażowanie się w już istniejące eko-inicjatywy dowodzi rzeczywistej troski o dobro klienta, a docelowo również środowiska naturalnego. Coraz więcej podmiotów ma świadomość siły trendu ekologizacji i konsekwencji zignorowania zmian w zachowaniach rynkowych konsumentów.(abstrakt oryginalny)

Achievement of a definite level of ecological awareness causes that consumers begin to perceive their purchasing decisions from a little bit different perspective - the environment- friendly products become more and more popular. Customers require the proecological stance of the goods they purchase. In her article, the author presented some proecological measures being undertaken by manufacturers of radio and television devices and domestic electric appliances. She presented the process of their communication with potential purchasers. In this process, there are important not only far-famed promotional actions but the comprehensive information policy addressed to a wide range of recipients. No doubt, excessing declarations and undertaking actual actions or being involved in the already existing eco-initiatives proves the real concern about customer's best interest and, finally, also the natural environment. More and more entities are aware of the power of the trend for the greening and consequences of ignoring the changes in the consumers' market behaviours.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Altkorn J., Kramer Т. (red.) (1998), Leksykon marketingu, PWE, Warszawa.
 2. Armstrong G., Kotier Ph. (2011), Marketing. An introduction, Pearson, Harlow.
 3. BSH Raport (2011), Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa w Polsce.
 4. Cateora P.R., Gilly M.C., Graham J.L. (2011), International marketing, McGrwa-Hill Irwin, New York.
 5. Deloitte (2014), http://www.interbrand.com/en/best-global-brands/Best-Global-Green- Brands/2014/Best-Global-Green-Brands-2014.aspx [dostęp: 9.07.2014].
 6. Electrolux Raport (2013), http://annualreports.electrolux.com/2013/en/Sustainability/Sustainability.html [dostęp: 9.07.2014].
 7. Electrolux (2014), http://www.electrolux.se/Innovation/Campaigns/Vac-from-the-sea/ [dostęp: 8.07.2014].
 8. FagorMastercook (2014), http://www.mastercook.pl/index.php7pageHroska_o_srodowisko [dostęp: 9.07.2014].
 9. Ferrell O.C., Hartline M.D. (2011), Marketing strategy, South-Western Cengage Learning, Mason.
 10. Garbarski L. (red.), (2011), Marketing. Koncepcja skutecznych działań, PWE, Warszawa.
 11. Hatalska N. (2014), Trendbook2014, http://hatalska.com/trendbook2014/ [dostęp: 24.07.2014].
 12. Hawkins D.I., Mothersbaugh D.L. (2010), Consumer Behavior. Building Marketing Strategy, McGraw-Hill Irwin, Boston.
 13. Indesit (2014), http://www.indesit.pl/sprz%C4%99t_agd_i/energyEfficient/firm.do [dostęp: 21.06.2014].
 14. Irfan M., Sumangala C., D'Souza L. (2014), Green Marketing Mix Strategies of Consumer Durables with Reference to Automobile Sector, "International Journal of Emerging Research in Management &Technology", Vol. 3, No. 6.
 15. Kiełczewski D. (2008), Konsumpcja a perspektywy trwałego i zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 16. Kiran K.U. (2012), Opportunity and Challenges of Green Marketing with special references to Рипе, "International Journal of Management and Social Sciences Research", Vol. 1, No. 1.
 17. Królak В. (2013), Zrównoważona konsumpcja jako syndrom zmian konsumpcji na tle rozwoju społeczno-gospodarczego, (w:) U. Łangowska-Szczęśniak, A. Bobrowska (red.), Kierunki i determinanty przemian konsumpcyjnych. Aktualne problemy, Wydawnictwo UO, Opole.
 18. Leszczyńska A. (2013), Strategie polskich przedsiębiorstw wobec wyzwań klimatycznych, UMCS, Lublin.
 19. LG (2014), http://lifesgoodblog.pl/agd-przyjazne-dla-srodowiska-jak-lg-dba-oekologie [dostęp: 8.07.2014].
 20. Luo X., Bhattaacharya C.B. (2009), The debate over doing good: corporate social performance, strategic marketing levers, and firm-idiosyncratic risk, "Journal of Marketing", Vol. 73, No.6.
 21. Mróz В. (2010), Nowe trendy konsumenckie - szansa czy wyzwanie dla marketingu (w:) Sz. Figiel (red.), Marketing w realiach współczesnego rynku. Implikacje otoczenia rynkowego, PWE, Warszawa.
 22. Mróz B. (2013), Konsument w globalnej gospodarce: trzy perspektywy, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 23. Pabian A. (2013), Zrównoważona konsumpcja w społeczeństwie przyszłości, "Handel Wewnętrzny", lipiec-sierpień, tom II.
 24. Perenc J., Rosa G. (red.), (2011), Zachowania nabywców, WN US, Szczecin.
 25. Piercy N.F., Lane N. (2009), Corporate social responsibility: impacts on strategic marketing and customer value, "The Marketing Review", Vol. 9, No. 4.
 26. Przychodzeń J. (2013), "Zielony marketing " - teoria i praktyka, "Handel Wewnętrzny", maj-czerwiec, tom III.
 27. Rudzewicz A. (2012), Efekty akcji promocyjnych "bez VAT" na przykładzie branży RTViAGD, "Handel Wewnętrzny", wrzesień-październik, tom III.
 28. Shukla P., Gupta В. (2012), Green marketing issues and challenges in current business scenario, "International Journal of Marketing, Financial Services & Management Research", Vol. 1, No. 6.
 29. Singh S., (2012), Green marketing: challenges and strategy in the changing scenario, "International Journal of Advanced Research in Management and Social Sciences", Vol. 1, No. 6.
 30. Sony (2014), http://www.sony.pl/hub/ekologia/sustainability-news/article/id/1237483144450 [dostęp: 11.07.2014].
 31. Witek-Hajduk M.K. (2014), Marketing społecznie odpowiedzialny a model biznesu, (w:) A.Czubala, P.Hadrian, J.W. Wiktor (red.), Marketing w 25-leciu gospodarki rynkowej w Polsce, PWE, Warszawa.
 32. Zrałek J. (2008), Ekologizacja spożycia jako przejaw nowych tendencji w konsumpcji, (w:) G. Sobczyk (red.), Współczesny marketing. Trendy. Działania, PWE, Warszawa.
 33. Zrałek J. (2013), Proekologiczne zachowania konsumentów w gospodarstwie domowym - wyniki badań bezpośrednich, "Handel Wewnętrzny", styczeń-luty.
Cited by
Show
ISSN
2083-6929
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu