BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zalega Tomasz (University of Warsaw, Poland)
Title
Consumer and Consumer Behaviour in the Neoclassical and Behavioural Economic Approach
Konsument i jego zachowanie w ujęciu ekonomii neoklasycznej i behawioralnej
Source
Konsumpcja i Rozwój, 2014, nr 4 (9), s. 64-79, bibliogr. 30 poz.
Keyword
Zachowania konsumenta, Ekonomia neoklasyczna, Ekonomia behawioralna, Konsument
Consumer behaviour, Neoclassical economy, Behavioral economics, Consumer
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest ukazanie, jak na przestrzeni rozwoju ekonomii jako nauki zmieniło się postrzeganie zachowań jednostek gospodarujących (w tym wyborów konsumentów) w modelu neoklasycznym i ekonomii behawioralnej. Struktura artykułu jest następująca. Po wyjaśnieniu roli konsumenta jako podmiotu gospodarującego, w dalszej części artykułu omówiono istotę i złożoności zachowań konsumenta. Następnie przedstawiono wybory konsumentów w ujęciu ekonomii neoklasycznej zaliczanej do ekonomii głównego nurtu oraz w ekonomii behawioralnej. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to show how the perception of the economic man's behaviour (including consumer choices) has evolved in the neoclassical and behavioural economic models with the development of economics as a science. The structure of the article is as follows. After explaining the concept of consumer as an economic man, the essence and complexity of consumer behaviour are discussed. Next, there are presented consumer choices from the perspective of neoclassical economics, classified as the mainstream economics, and in behavioural economics.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Akerlof G. A., Kranton R.E. (2010), Identity Economics. How our identities shape our work, wages and well-being, Princeton University Press, Princeton-Oxford.
 2. Antonides G., van Raaij F. (2003), Zachowanie konsumenta. Podręcznik akademicki [Consumer Behaviour. An Academic Textbook], Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsaw.
 3. Ariely D. (2010), Schyłek tradycyjnej ekonomii [The end of rational economics], "Harvard Business Review Polska", January.
 4. Bon J., Pras В. (2001), Rozdział ról nabywcy, płacącego i konsumenta [Dissociation of the roles of buyer, payer and consumer], in: M. Lambkin, G. Foxall, F. von Raaij, B. Heilbrunn (ed.), Zachowanie konsumenta. Koncepcje i badania europejskie [European Perspectives on Consumer Behaviour], Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsaw.
 5. Beinhocker E. D. (2006), The Origin of Wealth: Evolution, Complexity and the Radical Remaking of Economics, Harvard Business School Press, Boston.
 6. Bowles S., Gintis H. (1993), The Revenge of Homo Economicus: Contested Exchange and the Revival of Political Economy, "Journal of Economic Perspectives", Winer.
 7. Brzezicka J., Wiśniewski R. (2012), Behawioralne aspekty rynku nieruchomości [The Real Estate Market - Behavioural Aspects], Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, No. 20 (2).
 8. Camerer C. F., Loewenstein G. (2000), Behavioral Economics: Past, Present, Future, in: C. Camerer et al. (ed.) Behavioral Economics, Princeton University Press.
 9. Engel J. F., Blackwell R. D., Miniard P.W. (1995), Consumer Behavior, FortWorth, 8th edition, Т. X. Dryden Press.
 10. Galbraith J. К. (1979), Ekonomia a cele społeczne [Economics and the Public Purpose], PWN, Warsaw.
 11. De Grauwe P. (2011), Animal Spirits and Monetary Policy, "Economic Theory", vol. 47, no. 2-3.
 12. Hansen F. (1972), Consumer Choice Behavior: A Cognitive Theory, Free Press, New York.
 13. Hoyer W .D., Maclnnis D. J. (2004), Consumer Behavior, Houghton Mifflin Co., Boston-New York.
 14. Kahneman D., Tversky A. (1979), Prospect Theory: An Analysis of Decisions under Risk, "Econometrica" vol. 47.
 15. Mowen J. C. (1987), Consumer Behavior, Macmillan, New York-London.
 16. Mullainathan S., Thaler R. H. (2000), Behavioral Economics, National Bureau of Economic Research, Cambridge.
 17. Neumann J., Morgenstern О. (1944), Theory of games and economic behavior, Princeton University Press, Princeton.
 18. Orrell D. (2010), Economyths. Ten ways economics gets in wrong, John Wiley & Sons Canada Ltd., Ontario.
 19. Pesendorfer W. (2006), Behavioral Economics Comes of Age, "Journal of Economic Literature", Vol. 44, Issue 3.
 20. Peter J. P., Olson J. C. (2002), Consumer Behavior and Marketing Strategy, McGraw-Hill, Irwin Publ., New York.
 21. Pinson Ch., Jolibert A. (2001), Zachowania konsumenta - przegląd aktualnych koncepcji i zagadnień [Consumer Behaviour: An Overview of Current Approaches and Issues], in: M. Lambkin, G. Foxall, F. von Raaij, B. Heilbrunn (ed.), Zachowanie konsumenta. Koncepcje i badania europejskie [European Perspectives on Consumer Behaviour], Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsaw.
 22. Schiffman L. G., Kanuk L. L. (2000), Consumer Behavior, Pearson Prentice Hall, Englewood Cliffs, New York.
 23. Słownik współczesnyjęzyka polskiego [Dictionary of Contemporary Polish Language] vol. 2, (1998), Reader's Digest, Warsaw.
 24. Thaler R. M., ShefrinH. M. (1988), The Behavioral Life-Cycle Hypothesis, "Economics Inquiry", Vol. 26, No. 4.
 25. Thaler R. H. (1999), Mental accounting matters choice, "Journal of Behavioral Decision Making" No. 12.
 26. Tomer J. F. (2007), What Is Behavioral Economics?, "The Journal of Socio- Economics", vol. 36.
 27. Wilkinson N. (2008), An Introduction to Behavioral Economics, Palgrave Macmillan, New York.
 28. Williams R. (1976), Keywords: a Vocabulary of Culture and Society, Fontana Press, Glasgow.
 29. Zaleśkiewicz Т. (2008), Neuroekonomia [Neuroeconomics], "Decyzje", No. 9.
 30. Żakowski J. (2009), Gospodarka oparta na emocjach? Zwierzęca natura rynku {Economy Based on Emotions? Animal Spirits in the Market], http://www.polityka.pl/spoleczenstwo/niezbednikinteligenta/295913,1,gospodarka-oparta-na-emocjach. read
Cited by
Show
ISSN
2083-6929
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu