BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Małecki Piotr P. (Akademia Ekonomiczna w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Nowe stawki opłat za składowanie niektórych rodzajów odpadów komunalnych
New Fees for Deposition of Certain Kinds of Municipal Wastes
Source
Ekonomia i Środowisko, 2007, nr 2 (32), s. 78-89, tab.,rys.
Economics and Environment
Keyword
Opłaty za odpady komunalne, Odpady komunalne, Podatki i opłaty
Commercial wastes charges, Commercial wastes, Taxes and fees
Note
summ.
Country
Polska
Poland
Abstract
W czerwcu 2007 roku zostało wydane nowe rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające dotychczas obowiązujące rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska.15 Wejdzie ono w życie 1 stycznia 2008 roku. W konsekwencji nastąpi bardzo znaczny wzrost jednostkowych stawek opłat za umieszczanie na składowisku niektórych rodzajów odpadów. Dotyczy to większości odpadów komunalnych, do których zalicza się - zgodnie z definicją zapisaną w Krajowym planie gospodarki odpadami 201016 (KPGO) - odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzących od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych". Niektóre ze stawek opłat wzrosną wielokrotnie. Odnosi się to także do podstawowej grupy odpadów komunalnych, jakimi są odpady niesegregowane. Głównym celem tego artykułu jest opisanie skali znacznego wzrostu stawek opłat za umieszczanie na składowisku niektórych rodzajów odpadów komunalnych. Ponadto scharakteryzowano w nim przesłanki decyzji o wprowadzeniu nowych podwyższonych stawek. Podjęto również próbę określenia niektórych możliwych konsekwencji wzrostu stawek opłat za składowanie niesegregowanych odpadów komunalnych - dla zarządców składowisk i dla ludności wytwarzającej te odpady. (fragment tekstu)

The paper characterizes the radical growth of fees for deposition of some municipal wastes in Poland starting from 2008. Additionally, an analysis of the reasons for this growth is made, Furthermore, an attempt is made to determine some of the possible consequences of the growth of fees rates for municipal wastes deposition, for administrators of municipal landfill sites and for people producing these wastes. KEY WORDS: fees, wastes, deposition (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0867-8898
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu