BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kostecka Joanna, Mroczek Janusz R. (Uniwersytet Rzeszowski)
Title
Świadomość ekologiczna rolników a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich podkarpacia
Ecological consciousness of farmers and sustainable development of rural areas in the Podkarpacie region
Source
Ekonomia i Środowisko, 2007, nr 2 (32), s. 164-177, rys.,tab.,bibliogr.23 poz.
Economics and Environment
Keyword
Świadomość ekologiczna, Rozwój zrównoważony, Obszary wiejskie, Rozwój rolnictwa
Ecological awareness, Sustainable development, Rural areas, Rural development
Note
summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Country
Polska, Podkarpacie
Poland, Subcarpathian Region
Abstract
Wobec narastających kryzysów współczesności, a zarazem niewystarczającego stanu zrozumienia roli środowiska przyrodniczego dla jakości życia ludzkiego i przetrwania cywilizacji, istnieje potrzeba pilnej ekologizacji nauki, techniki i globalnej świadomości człowieka. Ekologizację należy rozumieć jako konieczność wprowadzania prośrodowiskowych zmian we wszystkich dziedzinach działań ludzkich. Prośrodowiskowe działania powinny się koncentrować przede wszystkim na zapobieganiu, ale także na eliminowaniu i kompensowaniu zagrożeń antropogenicznych. Do tych największych należy zaliczyć: degradację atmosfery, zanieczyszczenie i niedobór wód, kurczenie się zasobów gleb i pogarszanie ich jakości, zanikanie szaty roślinnej i ubożenie świata zwierzęcego oraz nadmierną chemizację środowiska(fragment tekstu)

Even until recently, industry and intensive agriculture were held responsible for degradation of the environment. Currently, It is clear that a significant part of the damages is generated by individual citizens because, after summing up their 'little' environmentally negative impacts, significant antropopressions are observed. Social pressures to abandon everyday practices that damage the environment are to be expected not only on the part of urban area inhabitants but rural area dwellers as well. The objective of the paper is to discuss conditions for implementing the concept of sustainable development in rural areas of the Podkarpacie Voivodship. Furthermore, the level of the farmers' knowledge about sustainable development and environmental agriculture programs is discussed. Finally, reasons for implementation of the sustainable development principles in everyday practice are discussed in the paper. KEY WORDS: sustainable development of rural areas, Podkarpacie Voivodship, questionnaire research (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. H. Skowron, Trochę o prywatnym spalaniu, "Przegląd Komunalny" 2004 nr 10, s. 28-29
 2. Z. Hałat, Jak traktujemy siebie trując środowisko? Zarys zanieczyszczeń, w: Ekologia społeczna - psychologiczne i społeczne uwarunkowanie postaw, Wyd. Stowarzyszenie Ekopsychologia, Kraków 2004, s. 27-29
 3. J. Kostecka, Badania nad dżdżownicami i wermikulturą w edukacji na rzecz zrównoiuażo- nego rozwoju, Zesz. Probl. Post. Nauk. Roln. 2004 nr 498, s.11-25
 4. J. Kostecka, Dekada Edukacji (2005-2014) na rzecz zrównoważonego rozwoju, Zesz. Nauk. Poł.-Wsch. Oddziału PTIE i PTG 2006 z, 7, s. 45-52
 5. M. Haffer, Ankieta i ivywiad jako metody opinii konsumentów o produktach, PWE, Warszawa 2004, s. 94-97
 6. W. Podyma, Rynek żywności ekologicznej w Polsce i na świecie, Departament Hodowli i Ochrony Roślin, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Prezentacja na Ekogali, Rzeszów 2007
 7. W. Tabasz, Szanse i zagrożenia dla rozwoju wsi podkarpackiej w kontekście nowoczesnych koncepcji ekorozwoju, w: Ekologia i ochrona środowiska a wybrane aspekty rozwoju społeczno-gospodarczego, red. J. Krupa, J. Strojny, W Tabasz, Wyd, Instytut Gospodarki WSIiZ, Rzeszów 2005, s. 75-84
 8. B. Klepacki, Wykształcenie jako determinanta zachowań produkcyjnych rolników 10 okresie przemian gospodarczych w Polsce, "Zagadnienia Doradztwa Rolniczego" 1997 nr 1, s. 82-94
 9. J. Kostecka, J.R Mroczek, Trwały i zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Podkarpacia, w: Widzieć - oceniać - działać. Wieloaspektowość badań naukowych, red. J. Zimny, Wyd. Instytut Teologiczny, Sandomierz 2006, s. 403-418
 10. E. Gorlach, Chemizacja rolnictwa - zło czy dobro? "Aura" 2002 nr 11, s. 14-16
 11. K Banaś, Produkcja drobiarska a zrównoważony rozwój środowiska naturalnego w Polsce południowo-wschodniej, w: Zrównoważony rozwój - doświadczenia polskie i europejskie, red. S. Czaja, Biblioteka Ekonomia i Środowisko 2005 nr 33, s. 21-26
 12. J. R Mroczek, Problemy ekologiczne spowodowane intensyfikacją produkcji zwierzęcej, "Przegląd Hodowlany" 2001 nr 11, s. 5-6
 13. A. Kuczuk, Polityka rolno-środowiskowa jako instrument wspierający rozwój zrównoważonego rolnictwa - wybrane problemy, w: Zrównoważony rozwój - doświadczenia polskie i europejskie, red. S. Czaja, Biblioteka Ekonomia i Środowisko 2005 nr 33, s. 270-279
 14. J. Kostecka, Badanie znajomości pojęcia zrównoważonego i trwałego rozwoju, Zeszyty Naukowe Południowo-Wschodniego Oddziału PTIE i PTG, Rzeszów 2007 z. 9, s. 54-60
 15. J. S. Zegar, Kierowanie zrównoważonym rozwojem społeczno-gospodarczym, Monografie i Opracowania nr 522, SGH, Warszawa 2003, s. 205-206
 16. U. Sołtysiak, Rolnictwo ekologiczne - historyczny przegląd metod, w: Rolnictwo Ekologiczne. Od teorii do praktyki, red, U. Sołtysiak, Stowarzyszenie Ekoland, Warszawa 1993, s. 111
 17. K. Kościszewski, Programy rolno-środowiskowe jako szansa wdrażania rozwoju zrównoważonego na obszarach wiejskich w Polsce, w: Regionalne strategie rozwoju zrównoważonego, red. S. Kozłowski, Wyd. Ekonomia i Środowisko 2004, s. 397-407
 18. M. Kilar, J. Kilar, Rola programów rolno-środowiskowych w rozwoju obszarów wiejskich. Prace Naukowo-Dydaktyczne PWSZ, Krosno 2006, z. 20, s. 7-13
 19. J. Zientek-Varga, Programy rolno-środowiskowe, "Aura" 2004 nr 8, s. 28
 20. S. Kozłowski, Przyszłość ekorozwoju, Wyd. KUL, Lublin 2005, s. 45-47
 21. J. Kostecka, Dekada edukacji dla zrównoważonego i trwałego rozwoju (2005-2014), Eko- gala [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: www.wrota.podkarpacie.pl/rolnictwo/ekogala [Data wejścia: 25-06-2007]; Consumer Citizenship Network, [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: www.hihm.no/concit [Data wejścia: 25-06-2007].
 22. S. Gryzień, Rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce, "Weś i Rolnictwo" 1997 nr 2, s, 187-202
 23. J. Krupiński, E. Martynik, Z. Reklewsld, Stan i perspektywy ochrony zasobów genetycznych w Polsce, "Przegląd Hodowlany" 2003 nr 9, s, 1-10
Cited by
Show
ISSN
0867-8898
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu