BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kiełbasa Paweł (University of Agriculture in Cracow, Poland), Szeląg Tomasz (University of Agriculture in Cracow, Poland)
Title
Ergonomic evaluation of acoustic environment in the livestock building converted for industrial purposes
Ergonomiczna ocena środowiska akustycznego w adaptowanym do celów przemysłowych budynku inwentarskim
Source
Inżynieria Rolnicza, 2013, R. 17, nr 4 (148), s. 59-70, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Agricultural Engineering
Keyword
Hałas, Budynki inwentarskie, Proces produkcji
Noise, Farm building, Production process
Note
streszcz., summ.
Abstract
Badania dotyczyły ergonomicznej oceny środowiska akustycznego w PCPW EKO-KARPATY w Tarnowcu podczas produkcji włókniny przeciwchwastowej. Zakres pracy obejmował pomiar poziomu hałasu oraz przeprowadzenie jego analizy widmowej na wyszczególnionych samodzielnych stanowiskach roboczych wchodzących w skład ciągu technologicznego. Przeprowadzona analiza wykazała, że obowiązujące normy zostały przekroczone we wszystkich przypadkach i istnieje uzasadniona obawa, że modyfikacja pomieszczeń projektowanych z myślą o produkcji rolniczej na pomieszczenia, w których odbywa się produkcja przemysłowa będzie miała negatywny wpływ na zdrowie pracujących w takich warunkach ludzi. Opracowano propozycje zmian prowadzących do spełnienia obecnie obowiązujących norm dotyczących hałasu.(abstrakt oryginalny)

Research related to ergonomic evaluation of acoustic environment in PCPW EKO-KARPATY in Tarnowiec during production of agricultural anti-weed fabric. The scope of the paper included noise measurement and spectrum analysis at particular unassisted work stations of the process line. The conducted analysis indicated that applicable standards were exceeded in all cases and that there was justified fear that conversion of spaces designed for agricultural production for industrial applications will have a negative impact on health of people working in these conditions. Some suggestions were developed regarding modifications that will ensure conformity with the applicable standards regarding noise level.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Engel, Z. (1993). Ochrona środowiska przed drganiami i hałasem. Warszawa. Wyd. Nauk. PWN. ISBN 83-01-10-10948-3.
 2. Górska, E. (2007). Ergonomia. Warszawa. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. ISBN 978-83-7207-710-3.
 3. Lines, J. A.; Lee, S.R.; Stiles, M.A. (1994). Noise in the Countryside. Journal of Agricultural Engineering Research. 57, 251-261.
 4. Olszewski, J. (1993). Podstawy ergonomii i fizjologii pracy. Poznań. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. ISBN 83-85530-06-1.
 5. Puzyna, Cz.. (1981). Ochrona środowiska pracy przed hałasem. Warszawa. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne. ISBN 83-204-0197-6.
 6. Wilkus, S. (2007). Hałas na stanowiskach pracy ubojni bydła. Inżynieria Rolnicza, 7(95), 235-242.
 7. Warunki pracy w 2012 r. Główny Urząd Statystyczny. 2013. Warszawa.
 8. PN-EN 458: 2006 Ochronniki słuchu. Ochronniki słuchu - Zalecenia dotyczące doboru. użytkowania, konserwacji codziennej i okresowej - Dokument przewodni.
 9. PN-EN ISO 9612:2011. Akustyka. Wyznaczanie zawodowej ekspozycji na hałas. Metoda techniczna.
 10. PN-N 1307:1994. Hałas. Dopuszczalne wartości hałasu w środowisku pracy.
 11. Rozporządzenie Ministra Pracy i polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2002 r. Nr 217. poz. 1833).
 12. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne (Dz. U. z 2005 r. Nr 157. poz. 1318)
 13. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2011 r. Nr 33. poz. 166).
Cited by
Show
ISSN
1429-7264
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu