BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stempnakowski Zbigniew (University of Szczecin, Poland)
Title
Academic Entrepreneurship - Local Approach
Przedsiębiorczość akademicka - ujęcie lokalne
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica, 2013, nr 32, s. 61-69
Issue title
Computer science : methods, models, applications
Keyword
Przedsiębiorczość, Instytucje otoczenia biznesu, Szkolnictwo wyższe, Przedsiębiorczość akademicka
Entrepreneurship, Business environment institutions, Higher education, Academic entrepreneurship
Note
summ.
Abstract
W artykule wskazano na ważne, z punktu widzenia miasta i uczestników lokalnego rynku, instytucje otoczenia biznesu. Omówiono ich obecny stan, kierunki rozwoju oraz silne i słabe strony. Podkreślono ich rolę oraz wskazano tworzące się inicjatywy lokalne. Autor dokonał przeglądu problemów, jakie dotykają lokalne uczelnie wyższe w kontekście potrzeb miasta i regionu. Wskazano krytycznie obszary zmian, jakie muszą nastąpić. Autor scharakteryzował wiele działań popularyzatorskich, jakie zostały podjęte w obszarze przedsiębiorczości akademickiej na lokalnym rynku. (abstrakt oryginalny)

The article pointed out the important, from the point of view of the town and the local market participants, business environment institutions. Their current status, trends, strengths and weaknesses were also discussed. Their role was emphasized and the emerging local initiatives were identified. The author reviewed the issues which affect local colleges and universities in the context of the needs of the city and the region. Critical areas of change which must take place were identified here. The author also characterized a number of outreach activities which have been undertaken in the area of academic entrepreneurship in the local market. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Cited by
Show
ISSN
0867-1753
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu