BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kułaga Aleksandra (Uniwersytet Warszawski, doktorant)
Title
Polityka klimatyczno-energetyczna Unii Europejskiej
Climate and Energy Policy of the European Union
Source
Przegląd Europejski, 2014, nr 2, s. 104-121, bibliogr. 32 poz.
Keyword
Pakiet klimatyczno-energetyczny, Polityka energetyczna, Regulacje prawne
Climate and energy package, Energy policy, Legal regulations
Note
summ., streszcz.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Artykuł poświęcony jest tematyce celów polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej, które z jednej strony mogą mieć pozytywny, a z drugiej negatywny wpływ na politykę środowiska naturalnego oraz politykę energetyczną. Pozytywnymi aspektami polityki klimatyczno-energetycznej UE są ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, dywersyfikacja dostaw surowców energetycznych, uniezależniająca Europę od importu surowców energetycznych oraz zwiększanie udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w krajowych strukturach systemu energetycznego. Z drugiej jednak strony zbyt ambitne cele i działania mogą przynieść duże straty dla gospodarek państw członkowskich UE. W artykule zwrócono również uwagę na realia panujące na arenie międzynarodowej i niestosowanie się aktorów międzynarodowych do światowych porozumień w dziedzinie ochrony klimatu. (abstrakt oryginalny)

The article is devoted to the subject of the goals of the climate and energy policy of the European Union, which can have both a positive, and a negative impact on the environmental and energy policies. Positive aspects are the reduction of greenhouse gas emissions, diversification of energy supplies, which should improve Europe independence from energy imports, and increasing the share of renewable energy sources (RES) in the national energy system structures. On the other hand, overly ambitious targets and actions can lead to large losses for the economies of EU Member States. The article also highlights the realities prevailing in the international arena and noncompliance of international actors with global agreements on climate protection. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. CHODUBSKI Andrzej (2004), Wstęp do badań politologicznych, Gdańsk.
 2. CIEPIELA Dariusz (2014), UE straciła 8 mln miejsc pracy w przemyśle jak je odzyskać - Gospodarczy Trójkąt Weimarski, http://www.wnp.pl/wiadomosci/ue-stracila-8-mln-miejsc-pracy-w-przemysle-jak-je-odzyskac,218091_1_0_0_0_1.html (21.03.2014).
 3. CIEPIELA Dariusz (2014a), CEEP: Ottinger ma rację nie niszczmy przemysłu w Europie, http://www.wnp.pl/wiadomosci/217241.html (21.03.2014).
 4. CIEPIELA Dariusz (2014b), Buzek: wzrost cen w Europie Środkowej odczuje cała UE, 20.02.2014, http://www.wnp.pl/wiadomosci/218883.html (21.03.2014).
 5. CIEPIELA Dariusz (2014c), Nowy pakiet klimatyczny zmniejszy niezależność energetyczną UE, http://www.wnp.pl/wiadomosci/nowy-pakiet-klimatyczny-zmniejszyniezaleznosc-energetyczna-ue,221378_1_0_0_0_2.html (21.03.2014).
 6. DYREKTYWA 2001/77/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie wspierania produkcji na rynku wewnętrznym energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii, Dz. Urz. L 283/33 z 27.10.2011.
 7. DYREKTYWA 2003/87 WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r., ustanawiająca system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie, Dz. Urz. UE L 275, 25.10.2003.
 8. DYREKTYWA 2005/32/ WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lipca 2005 r. ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów wykorzystujących energię , Dz. Urz. UE L191/29 z 22.07.2005.
 9. DYREKTYWA 2010/31/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, Dz. Urz. UE L 153/13 z 18.06.2010.
 10. DYREKTYWA 2012/27/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, Dz. Urz. UE L315/1 z 14.11.2012.
 11. EUROPEAN COMMISSION (2011a), Communication "Energy Roadmap 2050", COM (2011), 0885 final, Brussels.
 12. EUROPEAN COMMISSION (2011b), White paper, Roadmap to a Single European Transport Area - Towards a competitive and resource efficient transport system, COM (2011), 0144 final, Brussels.
 13. EUROPEAN COMMISSION (2014) Auctioning, Climate Action, http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/cap/auctioning/index_en.htm (19.03.2014).
 14. EUROPEAN COUNCIL (2014), Conclusions, EUCO 7/1/14 REV 1, Brussels.
 15. KASZTELEWICZ Zbigniew (2011), Wpływ polityki klimatycznej UE na górnictwo i energetykę Polski, "Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowców Naturalnych i Energii Polskiej Akademii Nauk", nr 8.
 16. KOMISJA EUROPEJSKA (2007), Komunikat Komisji do Rady Europejskiej i Parlamentu Europejskiego. Europejska Polityka Energetyczna, KOM (2007) 1 wersja ostateczna, Bruksela.
 17. KOMISJA EUROPEJSKA (2011), Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regonów. Plan działania prowadzący do przejścia na konkurencyjna gospodarkę niskoemisyjna do 2050 r., KOM (2011), Bruksela.
 18. KOMISJA EUROPEJSKA (2013), Zielona księga ramy polityki w zakresie klimatu i energii do roku 2030, KOM (2013) 169 wersja ostateczna, Bruksela.
 19. KONARSKI Zbigniew, KUŚPIK Wojciech w rozmowie z Jerzym Buzkiem (2014), Czas przełomu, "Miesięcznik Gospodarczy Nowy Przemysł", nr 5.
 20. MALINOWSKI Dariusz (2014), Rekomendacja KE w sprawie gazu łupkowego okiem prawnika, http://gazownictwo.wnp.pl/rekomendacja-ke-w-sprawie-gazulupkowego-okiem-prawnika,216574_1_0_0.html (20.03.2014).
 21. MIDTTUN Alte, RIEDEL Rafał (2011), Wewnętrzna Różnorodność Unii Europejskiej a prawo Ashby'ego - wymiar klimatyczno-energetyczny, "Przegląd Europejski" Nr 1(22).
 22. MORRIS Craig, PEHNT Martin (2012), Energy Transition: The German Energiewende, Heinrich Böll Stiftung, http://energytransition.de/wp-content/themes/boell/pdf/pl/German-Energy-Transition_pl.pdf (20.03.2014).
 23. ORGANIZATION OF THE PETROLEUM EXPORTING COUNTRIES, http://www.opec.org/opec_web/en/ (20.03.2014).
 24. POLSKA AGENCJA PRASOWA (2014), Tusk: Nie ma zgody Polski na cele klimatyczne bez obliczenia kosztów, http://finanse.wnp.pl/tusk-nie-ma-zgody-polski-na-celeklimatyczne-bez-obliczenia-kosztow,221443_1_0_0.html (24.032014).
 25. PROTOKÓŁ Z KIOTO do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu sporządzony w Kioto (1997), Dz. U. 2005 nr 203 poz. 1684, z 11 grudnia 1997.
 26. RAMOWA KONWENCJA Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu sporządzona w Nowym Jorku (1992), Dz. Urz. 1996 nr 53 poz. 238, z 9 lipca 1992.
 27. REWIZORSKI Marek, ROSICKI Remigiusz, OSTANT Witold (2013), Wybrane aspekty bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej, Warszawa.
 28. SANDERKI Andrzej (2008), Parlament Europejski zatwierdził pakiet klimatyczny, http://www.ure.gov.pl/pl/urzad/wspolpraca-miedzynarod/2829,dok.html (20.03.2014).
 29. TNS OPINION&SOCIAL (2014), Climate Change Report, Special Eurobarometr 409 November - December 2013.
 30. TRAKTAT O FUNKCJONOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ, Dz. Urz. UE C 326 z 26 października 2012.
 31. ZAMASZ Krzysztof (2014), Europe, overburdened by regulation, is at a high risk of blackouts, "CEEP Report", No 1(17), http://www.ceep.be/www/CEEP-Reports/64/pages.html (21.03.2014).
 32. ZIARNO Jacek w rozmowie z Januszem Piechocińskim (2014), Polska globalna, "Miesięcznik Gospodarczy Nowy Przemysł", nr 5.
Cited by
Show
ISSN
1641-2478
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu