BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Niewęgłowska Grażyna (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Title
Mierniki charakterystyczne dla polskiego rolnictwa w odniesieniu do kształtowania polityki dla obszarów wiejskich
Measures Characteristic of Polish Agriculture in Relation to the Policy for Rural Areas
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 6, s. 210-214, tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Rolnictwo, Polityka rolna UE, Obszary wiejskie, Dopłaty dla rolnictwa
Agriculture, EU agricultural policy, Rural areas, Payments for agricultural
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem badań było przybliżenie działania KR UE na przykładzie zawężenia kryteriów dla gospodarstw - przyszłych beneficjentów ONW w kategorii ONW ze specyficznymi utrudnieniami. KR UE zaproponowała rozwiązanie polegające na wyłączeniu z płatności gospodarstw o intensywnym systemie produkcji, które wyróżniają się m.in. wysokim wskaźnikiem SO. Zdaniem komisarzy rolnych UE - gospodarstwa te nie powinny otrzymywać wsparcia, gdyż przezwyciężyły naturalne utrudnienia i nic nie zagraża ich dalszemu gospodarowaniu. Propozycja KE określa próg wyłączonych gospodarstw - osiągnięcie wartości wskaźników wyższych niż 80% średniej krajowej. Brano również pod uwagę inne wskaźniki: średnie plony dominującej uprawy, obsadę zwierząt na 1 ha UR, udział tuz w UR. Metoda ta w przypadku Polski i krajów UE o ekstensywnym rolnictwie nie wyłaniała gospodarstw intensywnych. Nie powinno się określać podobnych wskaźników dla wszystkich krajów, gdyż każdy z nich ma inny model rolnictwa i wskaźniki zaprezentowane przez KR UE nie wyłaniają gospodarstw intensywnych. (abstrakt oryginalny)

This paper aims to bring the activities of the Agricultural Committee UE is narrow criteria for farms - future beneficiaries of LFA in the category with specific handicaps. Agricultural Commission EUproposed solution is to exclude from payment of farms with intensive production system that stand out among others high rate of SO. According to the EU's agricultural commissioners - those farms should not be supported, since overcome these obstacles and nothing threatens their continued management. The Commission's proposal sets a threshold excluded households - to achieve higher ratios, as 80% of the national average. There was also taken into account other indicators: the average yields of the dominant crop, livestock density per hectare of arable land, the share of permanent pasture farmland, but this method in the case of Polish and EU countries with extensive agriculture is not intensive farms emerged. It should not be similar indicators for all countries, because each of them has a different model of agriculture and indicators presented by the EU Commission, does not emerge Agricultural intensive farms. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Directorate General for Agriculture and Rural Development (DGAgri) w Brukseli, August, 2012, s. 1-15.
  2. Eurostat. 2012: www.epp.eurostat.ec.europa.eu.
  3. Fine tuning in areas with significant constraints. 2012: Directorate General for Agriculture and Rural Development, Discussion paper, s. 1-15.
  4. Józwiak W. 2010: Zróżnicowanie gospodarstw rolniczych w Polsce według siły ekonomicznej, Studia i Raporty IUNG-PIB, nr 22, Puławy, s. 45-55.
  5. Józwiak W., Niewęgłowska G., Sobierajewska J., Zieliński M. 2009: Ekspertyza pt. Analiza możliwości wykorzystania wskaźników powiązanych z produkcją zaproponowanych przez Komisję Europejską (KE) oraz zaproponowanie wskaźników specyficznych dla produkcji rolnej w Polsce w ramach delimitacji obszarów ONW w 2010 r., Maszynopis IERiGŻ PIB, Warszawa, www.minrol.gov.pl
  6. Niewęgłowska G. Czapiewski K., Stolbova M. 2008: Obszary o niekorzystnym gospodarowaniu w rolnictwie, stan obecny i wnioski na przyszłość, IERiGŻ PIB, Raport PW 2005-2009, nr 95.
  7. Państwowy Spis Rolny. 2010: 2012: GUS, Warszawa, www.gus.gov.pl
  8. Polski FADN 2010: www.fadn.pl
  9. Scientific and technical report: Common biophysical criteria for defining areas with the less favourable for agriculture in Europe. 2007: IES, JRC, Ispra (Italy), http:ec.europa.eu/dgs/jrc
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu