BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Greta Maria (Uniwersytet Łódzki; Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania)
Title
Wpływ współpracy euroregionalnej na wyrównywanie różnic regionalnych i realizację "ludzkiego oblicza" integracji
The Impact of Euro-regional Cooperation on Bridging Regional Differences and the Implementation of the Human Face of the Integration
Source
Annales : etyka w życiu gospodarczym, 2006, vol. 9, nr 1, s. 245-254
Annales. Ethics in Economic Life
Keyword
Współpraca regionalna, Rozwój regionalny, Euroregiony, Integracja gospodarcza i polityczna Europy
Regional cooperation, Regional development, Euroregions, Economic and political integration of Europe
Note
summ.
Abstract
Współpraca euroregionalna zwana euroregionalizacja jest częścią regionalizacji, czyli polityki regionalnej, jeżeli ta zostanie skierowana do szczególnych regionów zwanych euroregionami. Istotą regionalizacji jest wyrównywanie dysproporcji rozwojowych przy pomocy przede wszystkim instrumentów finansowych, czyli funduszy strukturalnych, a zatem również euroregionalizacja niweluje dysproporcje dając szansę i możliwości peryferyjnym regionom granicznym. Peryferyjne regiony graniczne w stosunku do regionów centralnie usytuowanych mają gorsze wskaźniki gospodarczo-społeczne, a są specyficznymi obszarami, gdzie na współpracę ma wpływ człowiek i jego zaangażowanie. W opracowaniu zasygnalizowane zostaną następujące zagadnienia:
- istota regionu i euroregionu,
- regiony problemowe I czynniki rozwoju regionalnego,
- rola Inicjatywy INTERREG w niwelowaniu dysproporcji regionów problemowych i peryferyjnych,
- szczególny wymiar i znaczenie euroregionalizacji w integracji. (fragment tekstu)

The paper presents the essence and significance of Euro-regions in the convergence of regional differences and development of good neighbourhood relationships between two nations. Euro-regions as a sub-border and peripheral regions characterise themselves with worse social and economic indicators. Nonetheless, as regions inhabited by people having the same roots they do have more of their natural features than of the acquired ones. It causes the integration and cooperation processes of Euro-regions to be more influenced by their inhabitants. That is why Euro-regions are the place where the human aspect of integration is best presented. Thanks to tchem borders change character from dividing to integrative. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. M. Greta, Euroregiony a integracja europejska. Wnioski dla Polski, Wyd. UŁ, Łódź 2003, s. 32.
  2. N. Varhove, Regional Policy: A European Approach, Avebury, Aldershot 1999, s. 122 i dalsze.
  3. Materiały Komisji Europejskiej, Szósty Okresowy Raport na temat społecznej i ekonomicznej sytuacji oraz rozwoju regionów Unii Europejskiej, Bruksela-Luksemburg, 1999, s. 32.
  4. Z. Wysokińska, Konkurencyjność w międzynarodowym i globalnym handlu technologiami, PWN, Warszawa 2001, s. 37.
  5. A. Marszałek (red.), Integracja europejska. Podręcznik akademicki, PWE, Warszawa 2004, rozdz. XXVIII, s. 457 i dalsze.
  6. J. Darmosz, Region i regionalizm (studium interdyscyplinarne), Instytut Kultury, Warszawa 1987, s. 81.
  7. P. Deyon, Régionalismes et region dun L'Europe des quinze, Lacoles de France, Paris 1987, s. 13.
Cited by
Show
ISSN
1899-2226
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu