BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sobczyk Janusz R. (Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania w Łodzi), Kołodziejczak Małgorzata (Uniwersytet Łódzki)
Title
Dobre obyczaje w nauce - geneza i kierunek zmian obyczajów w naukach o zarządzaniu
Morality of Science. Genesis and Trends of Moral Changes in Management Sciences
Source
Annales : etyka w życiu gospodarczym, 2006, vol. 9, nr 2, s. 69-76
Annales. Ethics in Economic Life
Keyword
Moralność, Nauki o zarządzaniu, Filozofia nauki, Etyka zawodowa
Morality, Management sciences, Philosophy of science, Professional ethics
Note
summ.
Abstract
Obyczaj w życiu zbiorowym, występując w roli instytucji społecznej o charakterze milczącej umowy, zakładającej zgodę na jego przestrzeganie, pełni funkcję normatywną, co nadaje mu status niepisanego prawa (mos pro lege), zawdzięczającego swą trwałość i powszechność sile oddziaływania tradycji. Istotnym czynnikiem podtrzymującym trwałość podstaw tradycji obyczaju nauki i kształcenia, a więc określonego zespołu wartości - w zasadzie niezmiennych i powszechnie akceptowanych (przynajmniej formalnie) przez społeczność akademicką - jest zasada ciągłości, na której oparty jest mechanizm następstwa i wymienności ról: ucznia i mistrza; nikt, kto nie był uczniem nie może jako nauczyciel kształcić następnych uczniów. Stąd też elementów obyczajowości złej, można ewentualnie doszukiwać się tam, gdzie pojawiają się określone zwyczaje obce, wnoszone z zewnątrz, ze środowisk pozanaukowych i pozauczelnianych. Przede wszystkim te, które pozostają w wyraźnej sprzeczności z obowiązującym zwyczajem, opartym na tradycyjnym systemie wartości, w znaczeniu szeroko pojętego uniwersalizmu. (fragment tekstu)

The authors are looking into the problem of changes in the field of institutionalized forms of practising science and the functioning of higher education, concentrating especially on the moral changes. These changes have been drifting apart from the traditional model of decency in regard to principles of practising science and the functioning of higher education. The spectrum of the analysis is limited to the field of management sciences which the authors are professionally involved in. It is external and internal factors which are indicated among the reasons responsible for the phenomenon. The first are the commercialization of the process of higher education, which is due to its functioning in the free market economy. The latter, the internal ones, much more complicated, are pertinent to the historical development of management sciences and to the process of the intentional forming its own identity as a so-called practical discipline remaining under pressure of the interests of the economic world and business. It is this issue that especially draws the authors' attention. But they acknowledge as important some other negative moral changes in practicing management sciences: changes in the attitude towards truth and so-called theoretical truth as a cognitive (axiological) value. From that point of view, all other negative modifications which relativise the notion of truth as useful for narrow practice, then adopted by utilitarianism, pragmatism , instrumentalism (trends closely connected to management), and, finally, post-modernism, are evaluated especially negatively. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. A. Dylus, Problematyka etyki nauki u przedstawicieli szkoły lwowsko-warszawskiej, Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa 1987, s. 41-101.
  2. M. Czyżewski, Niepokojąca współczesność jako topos w dyskursie publicznym, [w:] A. Misztalska, K. Kowalewicz (red.), Niepokojąca współczesność, Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002, s. 250.
  3. J. Szczepański, Metoda biograficzna, [w:] Odmiany czasu teraźniejszego, KiW 1971, s. 575.
  4. R.K. Merton, Normy obyczajowe nauki mają uzasadnienie metodologiczne [...], [w:] Teoria socjologiczna i struktura społeczna, PWN, Warszawa, s. 583.
  5. G. Garrett, Amerykańska księga cudu, Wyd. Instytutu Naukowej Organizacji. Nakład. Izby Przemysłowo-Handlowej w Warszawie, Warszawa 1931, s. 138.
  6. L. Krzyżanowski, O podstawach kierowania organizacjami inaczej, PWN, Warszawa 1999, s. 232.
Cited by
Show
ISSN
1899-2226
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu