BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ćwiklicki Marek (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej)
Title
Organizacja jako podmiot
Organization as a Subject
Source
Zarządzanie Publiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, nr 3 (29), s. 146-152, rys., bibliogr. 23 poz.
Public Governance
Keyword
Organizacja, Teoria organizacji
Organisation, Organisation theory
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wyników analiz podejść metodologicznych, w których traktuje się organizację jak podmiot. Autor, podkreślając ograniczenia takiego zabiegu, prezentuje odpowiednie przykłady pozwalające na przyjęcie tezy postawionej w tytule. Tekst kończy krytyczna ocena i zestawienie uzasadnionych sytuacji traktowania organizacji jak podmiotu. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this paper is to present the results of analyses of the methodological approaches which consider organization as an entity. Th e author discusses the limitations of such a procedure, but also presents arguments that confirm the thesis formulated in the title. In the conclusion of the paper, the author offers a critical discussion and a list of statements justifying the treatment of an organization as a subject. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamik A. (2013). "Organizacja w teoriach - ewo lucja w sposobach postrzegania organizacji", w: A. Adamik (red.), Nauka o organizacji. Ujęcie dynamiczne. Warszawa: Wolters Kluwer SA.
 2. Boone Ch., van Witteloostuijn A. (1995). "Industrial organization and organizational ecology: The potentials for cross-fertilization", Organization Studies, t. 16, nr 2.
 3. Cyert R., March J.G. (1963). A Behavioral Th eory of the Firm. Englewood Cliff s: Prentice-Hall.
 4. Ćwiklicki M. (2011). Ewolucja metod organizatorskich. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 5. Dyrbuś-Graca K., Bratnicki M. (2009). "Operacjonalizacja zdrowia organizacji i jego związek z efektywnością", http://www.ptzp.org.pl/fi les/konferencje/ kzz/artyk_pdf_2009/026_Dyrbus-Graca_Bratnicki. pdf [dostęp: 28.06.2014].
 6. Engelhardt J. (2009). Typologia przedsiębiorstw. Warszawa: CeDeWu.pl.
 7. Furubotn E.G., Richter R. (2005). Insitutions & Economic Theory. The Contribution & Economic Theory (wyd. 2). Michigan: University of Michigan Press.
 8. Grudzewski W.M., Hejduk I.K. (2004). Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach. Warszawa: Difin.
 9. Hannan M.T., Freeman J.H. (1977). "The population ecology of organizations", American Journal of Sociology, t. 82, nr 5.
 10. Hatch M.J. (2002). Teoria organizacji (przekł. P. Łuków). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 11. Hejduk I. (2003). "W drodze do przyszłości", w: I. Hejduk (red.), Przedsiębiorstwo przyszłości. Nowe paradygmaty zarządzania europejskiego. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ".
 12. Kisielnicki J. (2008). MIS - systemy informatyczne zarządzania. Warszawa: Placet.
 13. Kopaliński W. (1990). Słownik wyrazó w obcych i zwrotó w obcojęzycznych. Warszawa: Wiedza Powszechna.
 14. Kostera M. (2003). Antropologia organizacji. Metodologia badań terenowych. Warszawa: Wydaw nictwo Naukowe PWN.
 15. Kożuch B. (2011). Nauka o organizacji. Warszawa: CeDeWu.Pl.
 16. Krzyżanowski L.J. (1999). O podstawach kierowania organizacjami inaczej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 17. Kupisiewicz Cz. (2005). Podstawy dydaktyki. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.
 18. Łobos K. (2002). "Izomorfi a rozwiązań strukturalnych przedsiębiorstw z pozycji teorii instytucjonalnej, ewolucyjnej oraz sytuacyjnej organizacji", Organizacja i Kierowanie, t. 3, nr 109.
 19. Mikuła B. (2001). W kierunku organizacji inteligentnych. Kraków: Antykwa.
 20. Mikuła B. (2006). Organizacje oparte na wiedzy. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
 21. Morgan G. (1997). Obrazy organizacji (przekł. Z. Wiankowska-Ładyka). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 22. Pees R.C., Shoop G.H., Ziegenfuss J.T. (2009). "Organisational consciousness", Journal of Health Organization and Management, t. 23, nr 5, s. 505-521.
 23. Pszczołowski T. (1978). Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji: Wrocław Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
Cited by
Show
ISSN
1898-3529
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7366/18983529
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu