BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tałałaj Izabela Anna (Politechnika Białostocka)
Title
Zastosowanie odwróconej osmozy w procesie oczyszczania odcieków
Treatment of Landfill Leachate with Reverse Osmosis
Source
Ekonomia i Środowisko, 2013, nr 2 (45), s. 93-106, rys., tab.
Economics and Environment
Keyword
Odpady, Biochemia, Utylizacja odpadów
Wastes, Biochemistry, Waste utilization
Note
summ.;Artykuł powstał w ramach realizacji pracy S/WBiIŚ/2/2011 finansowanej ze środków MNiSW.
Abstract
Składowanie odpadów na składowiskach powoduje powstawanie silnie zanieczyszczonych odcieków. Wraz z upływem czasu ich jakość zmienia się, prowadząc do coraz większego udziału w nich trudno rozkładalnych związków. Jedną z metod oczyszczania takich odcieków może być odwrócona osmoza. Liczne badania wskazują, że skuteczność procesu odwróconej osmozy jest różna w stosunku do różnych zanieczyszczeń. W przypadku konieczności dokładniejszego oczyszczenia odcieku możliwe jest stosowanie układów kilkustopniowych. Dzięki nim można w znaczący sposób uzyskać wyższą skuteczność usuwania azotu azotynowego(V), amoniaku oraz zmniejszyć wartość przewodności elektrolitycznej. Na efektywność procesu odwróconej osmozy wpływa także rodzaj stosowanej membrany oraz jakość odpadów będących źródłem odcieków. Obok szeregu zalet związanych z wysokim stopniem usuwania zanieczyszczeń za pomocą odwróconej osmozy jej zastosowanie wiąże się z pewnymi zagrożeniami i trudnościami eksploatacji. Wśród najczęściej spotykanych problemów wymienia się krótką żywotność i wrażliwość membran, która jest wynikiem szeregu zachodzących na niej procesów fizykochemicznych i biologicznych, takich jak adsorpcja, scaling i (bio)fouling. Powoduje to konieczność wstępnego przygotowania odcieku (podczyszczenia) przed poddaniem filtracji zanieczyszczeń na membranach. Poważnym problemem jest też zagospodarowanie powstałego w procesie odwróconej osmozy koncentratu. Niektórzy autorzy zwracają również uwagę na wysoką energochłonność procesu odwróconej osmozy.(fragment tekstu)

One of landfi ll's product is leachate, which is highly and complexly polluted wastewater. Landfi ll leachate, especially old one is very diffi cult to treat using conventional biological processes. One of the methods to be used in the treatment of such leachate is reverse osmosis. This paper compares the eff ectiveness of reverse osmosis in removing BOD5, COD, NH3-N and selected heavy metals. Effi ciency of leachate treatment by one-and two-stage reverse osmosis system was characterized. The eff ects of the membrane type on the purifi cation are also described. The infl uence of the waste quality on leachate treatment effi ciency and the risks associated with the use of reverse osmosis in the leachate treatment were also described. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. M. El-Fadel, A.N. Findikakis, J.O. Leckie, Environmental impacts of solid waste landfilling, "Journal of Environmental Management" 1997 nr 50, s. 1-25.
 2. T.A. Kurniawan, W.H. Lo, G.Y.S. Chan, Physico-chemical treatments for removal of recalcitrant contaminants from landfill leachate, "Journal of Hazardous Materials B129" 2006, s. 80-100
 3. D. Trebouet i in., Stabilized landfill leachate treatment by combined physicochemical-nanofiltration processes, "Water Resources" 2001 t. 35, nr 12, s. 2935-2942
 4. K. Szymański, Związki ołowiu i chromu w środowisku naturalnym i odpadach, "Rocznik Ochrony Środowiska" 2009 t. 11.
 5. A. Lipniacka-Piaskowska, Funkcjonowanie składowiska odpadów z recyrkulacją odcieków, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin 2010
 6. J. Wiszniowski, D. Robert, J. Surmacz-Górska, K. Miksch, J.V. Weber, Landfill leachate treatment methods: A review, "Environmental Chemistry Letters" 2006 nr 4.
 7. C.F. Wend, P.S. Steward, W. Jones, A. Camper, Pretreatment for membrane water treatment systems: a laboratory study, "Water Research" 2003 nr 37
 8. R. Stegmann, K.U. Heyer, R. Cossu, Leachate treatment, w: Proceedings Tenth International Waste Management and Landfill Symposium, Cagliari, Italy 2005.
 9. S.Y. Hunce, et al., Solidification/stabilization of landfill leachate concentrate using different aggregate materials, "Waste Management" 2012 nr 32, s. 1394-1400.
 10. A.H. Robinson, Landfill leachate treatment, "Membrane Technology" 2005 nr 6, s. 6-12.
 11. W. Baran i in., Prognozowanie kumulacji trudno biodegradowalnych zanieczyszczeń w odciekach ze składowisk odpadów, "Proceedings of ECOpole" 2009 t. 3, nr 1.
Cited by
Show
ISSN
0867-8898
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu