BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Siemieniuk Anna (Politechnika Białostocka), Szczykowska Joanna (Politechnika Białostocka), Wiater Józefa (Politechnika Białostocka)
Title
Sezonowe zmiany stanu troficznego zbiorników retencyjnych
Seasonal Changes of Trophic State in Retention Reservoirs
Source
Ekonomia i Środowisko, 2013, nr 2 (45), s. 107-116, rys., tab., wykr.
Economics and Environment
Keyword
Woda, Zbiorniki wodne, Retencja wód, Wyniki badań
Water, Water container, Water retention, Research results
Note
summ.;Badania prowadzono w ramach pracy S/WBiIŚ/4/2011
Abstract
Woda jako ożywiony składnik środowiska ulega ciągłym zmianom ilościowym i jakościowym. Wraz ze zmianami objętości ulegają mody􀏐ikacji 􀏐izyczne, chemiczne i biologiczne właściwości wód, zwłaszcza powierzchniowych, w tym małych zbiorników wodnych. Zmiany ilościowe wód formowane są głównie dzięki zjawiskom hydrometeorologicznymi, a jakość wód na skutek nasilenia działań antropogenicznych w zlewni zbiornika. Zbiorniki retencyjne najczęściej usytuowane są w obniżeniach terenu, dlatego podlegają silnym wpływom obszarów przyległych, przede wszystkim poprzez dopływy zanieczyszczeń ze zlewni, w tym także związki pochodzące z nawozów organicznych i mineralnych, środków ochrony roślin i innych. (fragment tekstu)

The aim of the study work was evaluation of seasonal changes of trophic state in retention reservoirs. The researches were done based on samples of water from two low-retention reservoirs: "Michałowo" and "Narewka", located in Podlasie in Bialystok district. The choice of those two reservoirs was made by taking into the consideration following aspects: the way of development and the similarity of catchment area as well as the date of giving them to the public use. In the researches there were used available in literature Trophic State Indexes, based on made measurement of the concentration of chlorophyll, phosphorus and nitrogen. On the trophic state of Michałowo reservoir the biggest infl uence had nitrogen and phosphorus concentration, classifying this reservoir as eutrophic in spring and autumn, and as mesotrophic in summer and winter. On the trophic state of Narewka reservoir the biggest infl uence had phosphorus concentration, classifying this lagoon as hypertrophic independently on the season of the year.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Z. Kajak, Hydrobiologia-limnologia. Ekosystemy wód śródlądowych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2001.
  2. A. Jaguś, M. Rzętała, Transformacja parametrów fizykochemicznych wód płynących w zbiornikach przepływowych, "Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych" 2009 nr 38.
  3. A. Ciepielowski, Podstawy gospodarowania wodą, Wyd. SGGW, Warszawa 2001.
  4. C.R. Kratzer, P.L. Brezonic, A Carlson-type tropic state index for nitrogen in Florida Lakes, "Water Research Bull" 1981 t. 17.
  5. W. Hermanowicz i in., Fizyczno-chemiczne badanie wody i ścieków, Arkady, Warszawa 1999.
  6. R.A. Vollenweider, Scientific fundamentals of the eutrophication of lakes and flowing waters with particular references to nitrogen and phosphorus as factors in eutrophication, OECD Technical Report DAS/CSI/68.27, Paris 1968
  7. R. Galvez-Cloutier, M. Sanchez, Throphic status evaluation for 154 Lakes in Quebec, Canada. Monitoring and recommendations, "Water Quality Research Journal" 2007 t. 42(4), s. 252-268.
  8. R.E. Carlson, A tropic state index for lakes, "Limnology and Oceanography" 1977 t. 22(2).
  9. W. Galicka, A. Kruk, G. Zięba, Bilans azotu i fosforu w zbiorniku Jeziorko, "Nauka. Przyroda . Technologie" 2007 t. 1, z. 2.
  10. M. Wiatkowski, R. Kasperek, Ocena zamulania zbiornika wodnego Mściwojów, w: Zapobieganie zanieczyszczeniu, przekształcaniu i degradacji środowiska, red. H. Kasza, H. Klama, Wyd. ATH, Bielsko-Biała 2007, s. 261-269
Cited by
Show
ISSN
0867-8898
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu