BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Oleszko-Kurzyna Bożena (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Title
Obszary Natura 2000 - szansa czy bariera dla rozwoju lokalnego
Natura 2000 Areas - an Opportunity for or a Barrier to Local Development
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 6, s. 215-219, bibliogr. 10 poz.
Keyword
Rozwój lokalny, Rozwój gospodarczy regionów, Program Natura 2000, Bariery rozwojowe
Local development, Economic development of regions, Natura 2000 Networking Programme, Development barriers
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem badań była identyfikacja postaw i opinii przedstawicieli samorządów lokalnych wobec trudności i ograniczeń rozwoju gospodarczego gmin posiadających obszary Natura 2000. Badania ankietowe przeprowadzono w 2013 r. wśród władz samorządowych gmin powiatu janowskiego w województwie lubelskim, w których obszary Natura 2000 zajmują ponad 35% powierzchni Obejmowanie cennych przyrodniczo obszarów ochroną prawną w ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej "Natura 2000", zabezpiecza z jednej strony ochronę europejskiego dziedzictwa przyrodniczego, z drugiej jednak, z racji rygorystycznego reżimu ochronnego, może blokować rozwój gospodarczy tych terenów. Tymczasem ponad połowa gmin w Polsce to gminy, w których obszary Natura 2000 zajmują ponad 20% powierzchni, są to gminy najsłabsze pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego. Powstaje zatem pytanie, czy obszary Natura 2000 rzeczywiście pogarszają warunki konkurencyjności lokalnej gospodarki i czy stanowią barierę rozwoju gmin objętych siecią "Natura 2000". (abstrakt oryginalny)

The priority of the Natura 2000 European Ecological Network is to reconcile economic development with the simultaneous protection of and respect for biological diversity. The issue is, therefore, not to obstruct economic development but to channel it so that it will not threaten the natural environment. In practice, however, this idea turns out to be difficult to implement. Despite the fact that the law on the protection of nature allows certain kinds of activities in the Natura 2000 areas, the existing requirements and procedures for starting economic or investment activities make it very difficult for potential investors to operate. Under such circumstances the local self-governments of Natura 2000 gminas [communes/municipalities] have to wrestle with local problems of environmental protection, treating the fact of being situated in Natura 2000 areas as a factor that restricts their socio-economic development. It is therefore reasonable to expect that they should receive special funds from the State budget, e.g. in the form ecological subventions. At the same time it is important to define the priorities of gminas in respect of the economic development of the Natura 2000 Network areas, to prepare long-term programs promoting the development of non-agricultural enterprise, and to guarantee appropriate funds for this purpose. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Analiza uwarunkowań prowadzenia działalności gospodarczej na obszarach Natura 2000 w województwie warmińsko-mazurskim. 2012: Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie, Warszawa.
  2. Bołtromiuk A. (red.). 2010: Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 jako element nowego otoczenia polskiej wsi i rolnictwa, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, s. 17-19.
  3. Bołtromiuk A. (red.). 2011: Uwarunkowania zrównoważonego rozwoju gmin objętych siecią Natura 2000 w świetle badań empirycznych, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, s. 259-260.
  4. Dudley N. 2008: Guidelines for Applying Protected Area Managment Categories, Gland, IUCN.
  5. Dyrektywa Rady 79/409/EWG z 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa, Dz.U. L 103 z 25.04.1979 r. , s. 1.
  6. Dyrektywa Rady 92/43/EWG z 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, Dz.U. L 206 z 22.07.1992 r., s. 7.
  7. Działalność gospodarcza na obszarach Natura 2000. 2012: Projekt "Partnerski System Zarządzania Zmianą Gospodarczą na Obszarach Natura 2000", Białystok.
  8. Gałczyńska M. 2013: Doświadczenia związane z inicjowaniem i rozwojem współpracy w ramach Partnerstwa., Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny - Lider Partnerstwa Naturowego w województwie lubelskim, Lublin, s. 3.
  9. Konwencja o różnorodności biologicznej, sporządzona w Rio de Janeiro dnia 5 czerwca 1992 r., ratyfikowana przez Polskę w roku 1996, Dz.U. z 2002 r. nr 184, poz. 1532.
  10. Ochrona środowiska. 2012: GUS, Warszawa, s. 262.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu