BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Podlaska Bożena (Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN), Gołębiewski Jarosław (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Zmiany w kierunkach i źródłach finansowania badań z zakresu rolnictwa i żywności w Polsce
Changes in Trends and Sources of Funds for Agriculture and Food Researches in Poland
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 6, s. 220-225, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Sektor rolno-spożywczy, Rolnictwo, Finansowanie badań naukowych, Badanie żywności, Badania naukowe
Agri-food sector, Agriculture, Financing scientific research, Food research, Scientific research
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przedstawiono kierunki oraz źródła finansowania badań z zakresu żywności i rolnictwa w Polsce. Zaprezentowano także instytucje publiczne i agencje odpowiedzialne za politykę naukową w Polsce. Wykorzystano dane pochodzące z literatury, Głównego Urzędu Statystycznego, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Wykazano, że sektor rolno-spożywczy w Polsce jest finansowany w zakresie badań i rozwoju w najniższym stopniu. (abstrakt oryginalny)

This paper reviews the last seven years of financing the agri-food research in Poland, based on the national funds. This publication presents also public institutions and agencies responsible for the scientific policy in Poland. The data used in this analysis are drawn from literature, statistical office, Ministry of Sciences and Higher Education, Ministry of Agriculture and Rural Development, National Center for Research and Development, National Science Center, and other research institutes. The results of the presented data showed that the agri-food sector in Poland is the lowest financed sector in Poland in terms of research and development. Universities in Poland are the top beneficiaries of the research& development funds in the agri-food area. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Chyłek E.K. 2012: Uwarunkowania innowacyjnego rozwoju sektora rolno-żywnościowego i obszarów wiejskich w ramach polityki rolnej, Warszawa.
 2. Dąbrowa-Szefler M., Jabłecka-Prysłopska J. 2006: OECD Thematic Review of Tertiary Education, Country Background Report for Poland, Warsaw University.
 3. EUROPA 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. 2010: Komisja Europejska, www.ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_pl_act_part1_v1.pdf, dostęp 30.09.2013.
 4. Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/homehttp://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home, dostęp 2.10.2013.
 5. Krajowy Program Badań - założenia polityki naukowo-technicznej i innowacyjnej. 2011: Warszawa.
 6. Nauka i technika w 2011. 2012: GUS, Warszawa.
 7. Nauka w Polsce. 2013: Edycja 1. Warszawa. www.dsw.edu.pl/fileadmin/ULS/Nauka_i_badania/PAN/RAPORT_NAUKA_W_POLSCE.pdf, dostęp: 5.10.2013.
 8. Sprawozdania z realizacji budżetu w latach 2006-2012 w zakresie nauki oraz realizacji budżetu w części 28 - NAUKA.
 9. Strategia rozwoju nauki w Polsce do 2015 roku. Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015. 2011: MNiSW, Warszawa.
 10. Ustawa z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki, Dz.U. nr 238, poz. 2390.
 11. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, Dz.U. nr 96, poz. 615 oraz z 2011 r. nr 84, poz. 455.
 12. Winiarski B. 2006: Polityka gospodarcza, PWN, Warszawa.
 13. www.cie.gov.pl/HLP/files.nsf/0/E47981D8B0655EA1C125711D003CDD1D/$file/strategia_lisbonska.pdf, dostęp 30.09.2013.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu