BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Olborska Katarzyna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Lewicki Piotr P. (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Organizacja procesu pakowania produktów mleczarskich i jej wpływ na stan mikrobiologiczny powietrza w hali produkcyjnej
Organization of Diary Products' Packaging Process and It's Influence for Microbiological Air Contamination in Production's Rooms
Source
Żywność: nauka - technologia - jakość, 2006, R. 13, nr 2 (47), Supl., s. 246-254, rys., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Produkty żywnościowe, Przemysł mleczarski, Bezpieczeństwo mikrobiologiczne, Zanieczyszczenie powietrza, Proces produkcji
Food products, Dairy industry, Microbiological safety, Air pollution, Production process
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem badań było określenie stanu mikrobiologicznego powietrza w hali produkcyjnej mleczarni, ze szczególnym uwzględnieniem zależności poziomu zanieczyszczeń od organizacji procesu pakowania. Ogólną liczbę bakterii w powietrzu hal technologicznych oznaczono metodą sedymentacyjną. W wielu wykonanych pomiarach liczebność drobnoustrojów przekraczała zakładowe limity systemu HACCP. Mikrobiologiczne zanieczyszczenie powietrza było wynikiem zmian intensywności procesu technologicznego i jego organizacji. Wzmożony ruch personelu i przepływ powietrza, wywołany operacjami mycia, transportu i przeciągami były najczęstszą przyczyną wzrostu zanieczyszczenia powietrza w hali produkcyjnej. (abstrakt oryginalny)

The estimation of microbiological contamination of air in the diary building was the aim of this survey, especially the influence of level of air contamination as a result of packaging process organization. The total counts of bacteria in the air of production rooms were marked by Koch's sedimentation method. The total number of bacteria of the most investigation points do not answered to microbial recommended level for air in factory's HACCP standards. Degree of air contamination depended on work activity and its organization. Increased employees movement and air flow, conducted by washing, transportation and draughts were the most often reason of air contamination increase in the production room. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Cordier J. L.: Sampling and testing for pathogens essential in safe food manufacture, New Food, 2002, 2, 37-40.
 2. Duszkiewicz-Reinhard W., Grzybowski R., Sobczak E.: Teoria i ćwiczenia z mikrobiologii ogólnej i technicznej. Wyd. SGGW. Warszawa 1999, s.136.
 3. Fraser E.: Environmental monitoring in the food industry. New Food, 2002, 5, 9-14.
 4. Hamrol A., Mantura W.: Zarządzanie jakością - teoria i praktyka. Wyd. Nauk. PWN. Warszawa 1999.
 5. Jakubczyk E.: Gospodarka powietrzem w mleczarniach. Przem. Spoż., cz.1; 2003, 6, 56-59; cz. 2; 2003, 7, 64-68.
 6. Kołożyn-Krajewska D., Sikora T.: HACCP. Koncepcja i system zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności. Wyd. SITSpoż. Warszawa 1999.
 7. Krzysztofik B.: Mikrobiologia powietrza. Wyd. Politechniki Warszawskiej. Warszawa 1992.
 8. Lelieveld H.L.M., Mostert M.A., Holah J., White B.: Hygiene in food processing. Woodhead Publishing Limited. Cambridge 2003.
 9. Lewicki P.P.: Technologia czystych pomieszczeń. Przem. Spoż., 2001, 8, 60-64.
 10. Olborska K., Lewicki P.P.: Wpływ warunków pakowania produktów mleczarskich na ich trwałość i jakość. Mat. Konf. XXXVII Sesji Nauk. KNoŻ PAN nt. "Doskonalenie jakości żywności i żywienia w perspektywie potrzeb konsumenta XXI wieku". Gdynia 2006, s. 251.
 11. Olborska K., Lewicki P.P.: Znaczenie procesu pakowania dla bezpieczeństwa żywności. Przem. Spoż., 2005, 8, 84-87, 103.
 12. Olborska K., Lewicki P.P.: Zagrożenia w procesie pakowania produktów mleczarskich. Mat. V Jubileuszowej Konf. Nauk. PTTŻ i SGGW z cyklu: Jakość i bezpieczeństwo żywności nt: "Jakość i bezpieczeństwo żywności - uwarunkowania surowcowe, technologiczno-produkcyjne i prawne". Warszawa - Białobrzegi, 2005, s. 44.
Cited by
Show
ISSN
2451-0769
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu