BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Konopińska Natalia
Title
Przedsiębiorczość jako czynnik endogeniczny warunkujący rozwój gospodarczy Zachodniosudeckiego Obszaru Górskiego
Entrepreneurship as an endogenous factor preconditioning economic development of the West Sudety region
Source
Polityka Gospodarcza, 2014, nr 22, s. 39-58, rys., tab., wykr., bibliogr. 33 poz.
Keyword
Rozwój gospodarczy regionów, Przedsiębiorczość lokalna, Czynniki rozwoju gospodarczego, Czynniki endogeniczne
Economic development of regions, Local entrepreneurship, Factors of economic development, Endogenous factors
Note
streszcz., summ.
Country
Sudety
Abstract
Celem artykułu jest ocena stanu przedsiębiorczości jako czynnika endogenicznego wa-runkującego rozwój gospodarczy Zachodniosudeckiego Obszaru Górskiego. W dalszej części pracy porównano wyniki otrzymane dla jednostek administracyjnych wchodzących w skład badanego obszaru z regionem górskim wybranym jako wzorzec i zasugerowano zalecenia dla władz lokalnych. (abstrakt oryginalny)

This article aims to assess the state of entrepreneurship as an endogenous factor conditioning the economic development of the West Sudety region. Moreover, in this research paper, the results obtained for administrative entities located in the studied area were compared to another mountain region, which was selected as an example. The effects of the comparison resulted in putting forward some recommendations for the local authorities. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Chądzyński J" Nowakowska A., Przygodzki Z., Region i jego rozwój w warunkach globalizacji, CeDeWu, Warszawa 2012.
  2. Czerwiński J., Mazurski K" Sudety. Sudety Zachodnie, Wyd. Sport i Turystyka, Warszawa 1983.
  3. Czudec A., Czynniki kształtujące konkurencyjność regionu górskiego (na przykładzie polskich Karpat), Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2010.
  4. Europe's Ecological Backbone: Recognising the true Value of our Mountains, European Environment Agency, Office for Official Publications of the European Union, Luxembourg 2010, http://www.eea.europa.eu/publications/europes-ecological-backbone
  5. European Perspective on Specific Types of Territories, http://www.espon.eu/export/sites/default/Documents/Projects/AppliedResearch/GEOSPECS/FR/GEOSPECS_Final_Report_v8 revised_version.pdf
  6. Gospodarka regionalna i lokalna w Polsce. Czynniki i bariery, red. Z. Strzelecki, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011.
  7. http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_CLS_DLD&Str-Nom=NUTS_33&StrLanguageCode=EN
  8. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/region_cities/regional_statistics/data / database
  9. http://natura2000.eea.europa.eu/#
  10. http://stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks; http://www.czso.cZ/xl/redakce.nsf/i/ casove_rady_kraje; http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/region_cities/ regional_statistics/data/database
  11. http://tirolatlas.uibk.ac.at/places/ show.py/index?lang=de;id= 175
  12. http://www.alpconv.org/en/convention/default.html
  13. http://www.alpine-space.eu/about-the-programme/asp-2007-2013/cooperation-area/
  14. http://www.czso.ez/xl/redakce.nsf/i/charakteristika_kraje
  15. http://www.euroregion-nysa.pl/index.php?option=com_content8rtask=view8rid=378dte-mid=72.
  16. http://www.umgebindeland.de/index.php?lg=pl
  17. Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, http://www.mir.gov.pl/rozwoj_regionalny/polityka_przestrzenna/kpzk/aktualnosci/documents/kpzk2030.pdf
  18. Kumaniecki K" Słownik łacińsko-polski, PWN, Warszawa 1977.
  19. Makieła Z., Przedsiębiorczość i innowacyjność terytorialna. Region w warunkach konkurencji, C.H. Beck, Warszawa 2013.
  20. Metody oceny rozwoju regionalnego, red. D. Stahl, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2006.
  21. Mileska M., Słownik geograficzno-krajoznawczy Polski, PWN, Warszawa 1992.
  22. Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju, https://mac.gov.pl/wp-content/uploads/2011/12/Polska2030_final_november2012.pdf
  23. Potocki J" Funkcje turystyki w kształtowaniu transgranicznego regionu górskiego Sudetów, Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, Wrocław 2009.
  24. Słownik Wyrazów Obcych PWN, red. J. Tokarski, PWN, Warszawa 1980.
  25. Sobański M., Sudety Zachodnie Jeleniogórskie. Ilustrowany przewodnik wczasowy, turystyczny i uzdrowiskowy, Spółdzielczy Instytut Wydawniczy "Kraj", Warszawa 1951.
  26. Spotkania, które poruszają, http://www.oberlausitz.com/download/ferien/Via_Sacra PL.pdf
  27. Staffa M" Góry polskie w pytaniach i odpowiedziach. Sudety, Wydawnictwo PTTK "Kraj", Warszawa 1993.
  28. Steć T., Sudety Zachodnie, Wydawnictwo "Sport i Turystyka", Warszawa 1965.
  29. Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 roku. Słownik, http://bip.umwd.dol-nyslask.pl/dokument.php?iddok=9697&str=101.
  30. Strategia zarządzania zmianą dla podregionu jeleniogórskiego, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, WROCŁAW 2012, http://www.barometr.ue.wroc.pl/uploaded_files/serwis_files/attachments/15/pl7nva7m9lk801e6nl23glcdhs437.pdf
  31. Wersja skonsolidowana Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, art. 174, http://oide.sejm.gov.pl/oide/index.php?option=com_content&view=article&id=14804&Itemid=946#3.18
  32. Współczesne koncepcje przestrzennego rozwoju gospodarki i społeczeństwa, red. S. Korenik, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.
  33. Zalecenie Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw, http://europa.eu/legislation_summaries/enterprise/business_environment/n26026_pl.htm.
Cited by
Show
ISSN
1508-6453
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu