BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Marszałek Marta (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Rola kobiet i mężczyzn w tworzeniu nierynkowej produkcji gospodarstw domowych - rekomendacje dla polityki rodzinnej
The Role of Women and Men in the Creation of Non-Market Production of Households - Recommendations for Family Policy
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 364, s. 60-72, tab., bibliogr. 18 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Polityka rodzinna w Polsce z perspektywy wybranych aspektów polityki społecznej i ekonomii Doświadczenia innych państw europejskich
Keyword
Gospodarstwa domowe, Kobieta, Mężczyzna, Praca w domu, Produkcja
Households, Woman, Men, Homeworking, Production
Note
streszcz., summ.
Abstract
W Polsce, jak i w pozostałych krajach członkowskich UE, zachodzą znaczące zmiany w podziale ról społecznych kobiet i mężczyzn wynikające z przemian społeczno-kulturowych i gospodarczych. Zjawisko to można obserwować m.in. na podstawie analizy czasu przeznaczanego przez członków gospodarstw na prace domowe, odnotowanego w badaniu budżetu czasu ludności. Prace te mogą być też rozpatrywane w szerszym ujęciu, tj. w formie rachunku produkcji domowej. Celem artykułu jest wskazanie na możliwość opracowania i wdrożenia rachunku produkcji domowej. Regularnie prowadzone oszacowanie wartości nierynkowej produkcji domowej, wyznaczenie jej relacji względem PKB oraz określenie partycypacji poszczególnych członków gospodarstwa w czynnościach domowych umożliwi dokonanie szczegółowych analiz z zakresu m.in. polityki rodzinnej. Na tej podstawie możliwe będzie wprowadzenie zmian w regulacjach prawnych w obszarze np. opieki nad dziećmi, wsparcia rodziny w zakresie opieki nad osobami starszymi lub niepełnosprawnymi.(abstrakt oryginalny)

There are significant changes in the allocation and participation of social roles of men and women in Poland, and in other EU countries. The overall long-term shifts can be observed based on the analysis of time which is allocated by household members on household work and is recorded in the Time Use Survey. Household work could be also considered in a broader sense, i.e. in Household Satellite Account. Based on the household production analyses, its implementation and regular calculation could provide the real size, the estimation of non-market household production and the determination of its percentage relation to GDP. The results would also have a direct application in such areas as family, equality and labour policy. Furthermore, the Household Satellite Account can provide information on shifts in terms of well-being and quality of social life.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Błaszczak-Przybycińska I., Gospodarowanie czasem, [w:] Statystyka społeczna, T. Panek (red.), PWE, Warszawa 2014, s. 372-400.
 2. Błaszczak-Przybycińska I., Produkcja gospodarstw domowych jako czynnik dochodotwórczy, "Monografie i Opracowania", nr 553, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008.
 3. Bywalec C., Ekonomika i finanse gospodarstw domowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 4. Forste R., Fox K., Household Labour, Gender Roles, and Family Satisfaction: A Cross-National Comparison, "Journal of Comparative Family Studies" 2012, no. 5, s. 613-631.
 5. Giddens A., Socjologia, tłum. A. Szulżycka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 6. GUS, Budżet czasu ludności 1 VI 2003-31 V 2004, "Studia i Analizy Statystyczne", ZWS GUS, Warszawa 2005.
 7. GUS, Europejski System Rachunków Narodowych i Regionalnych ESA 1995, "Zeszyty Metodyczne i Klasyfikacje", ZWS GUS, Warszawa 2000.
 8. GUS, Metodyka badania budżetów gospodarstw domowych, "Zeszyty Metodyczne i Klasyfikacje" 1999, nr 3.
 9. GUS, Rachunki narodowe według sektorów i podsektorów instytucjonalnych w latach 2008-2011, "Studia i Analizy Statystyczne", ZWS GUS, Warszawa 2013.
 10. Hodoly A., Gospodarstwo domowe i jego rola społeczno-ekonomiczna, Książka i Wiedza, Warszawa 1971.
 11. Kotowska I.E., Zmiany modelu rodziny a zmiany aktywności zawodowej kobiet w Europie, [w:] Strukturalne i kulturowe uwarunkowania aktywności zawodowej kobiet w Polsce, I.E. Kotowska (red.), Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2009, s. 15-56.
 12. Mikuta B., Studia nad wartością pracy domowej w mieście i na wsi ze szczególnym uwzględnieniem realizacji funkcji żywieniowej, SGGW, Warszawa 2000, niepublikowana praca doktorska.
 13. Stiglitz J.E., Sen A., Fitoussi J.P., Błąd pomiaru. Dlaczego PKB nie wystarcza. Raport Komisji ds. Pomiaru Wydajności Ekonomicznej i Postępu Społecznego, PTE, Warszawa 2013.
 14. Szczerbińska L., Makroekonomiczna analiza wartości pracy kobiet w zawodzie i gospodarstwie domowym, "Z Prac ZBSE", z. 132, GUS, Warszawa 1983.
 15. Szczerbińska L., Wycena pracy gospodarstw domowych, "Z Prac ZBSE", z. 118, GUS, Warszawa 1980.
 16. Titkow A., Duch-Krzystoszek D., Budrowska B., Nieodpłatna praca kobiet. Mity, realia, perspektywy, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2004.
 17. UNECE, Developing Gender Statistics: A Practical Tool, Geneva 2010.
 18. Varjonen J., Aalto K, Household Production and Consumption in Finland 2001. Household Satellite Account, Tilastokeskus Statistikcentralen Statistics Finland & National Consumer Research Centre, Helsinki 2006.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.364.04
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu