BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Shabaev O. E. (Donetsk National Technical University, Ukraine), Khitsenko N. V. (Donetsk National Technical University, Ukraine), Bridun I. I. (Donetsk National Technical University, Ukraine), Moroz O. K. (Donetsk National Technical University, Ukraine)
Title
Assessment of Influence of Cutting Tool Breakage On Drive Life Time Of Cutting Unit of Heading Machine
Ocena wpływu uszkodzeń narzędzia urabiającego na trwałość kombajnu ścianowego
Source
Management Systems in Production Engineering, 2014, vol. 1(13), s. 33-36, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Maszyny i urządzenia, Techniki diagnostyczne
Machinery and equipment, Diagnostic techniques
Note
streszcz., summ.
Abstract
W pracy wskazano na konieczność zdefiniowania sposobów diagnozowania stanu technicznego narzędzia urabiającego, bez konieczności zatrzymywania kombajnu. Wykazano teoretyczną możliwość istotnego spadku trwałości elementów przekładni jednostki urabiającej przy jednoczesnym uszkodzeniu narzędzia urabiającego. Wskazano, że wpływ uszkodzeń narzędzia urabiającego na trwałość elementów przekładni zależy od pozycji narzędzia urabiającego zamontowanego zgodnie z rysunkiem złożeniowym. (abstrakt oryginalny)

In this work a necessity to develop means of technical diagnostics of cutter's performance without stopping heading machine was grounded. There was theoretically demonstrated the possibility of essential decrease in life time of transmission elements of cutting unit during prolonged work of heading machine with broken cutting tool. It was defined that influence of cutting tool breakage on life time of transmission elements depends on cutting tool position on cutting head according to the assembly drawing. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Кондрахин В. П.: Оценка остаточного ресурса горных машин/В. П. Кондрахин, Н. И. Стадник// Решение научно-технических проблем присоздании и внедрении современного горно- шахтного оборудования: Зб. наук. праць. - Донецьк: ГП Донгипроуглемаш, 2008. - Вип. 113, С. 685-694.
  2. Кудлай Р. А. Блок регистрации произошедших событий на проходческом комбайне / Р. А. Кудлай, А. В. Мезников, Н. И. Стадник//Решение научно-технических проблем при создании и внедрениисовременного горношахтного оборудования. - Донецк, 2008, С. 647-660.
  3. Шабаев О. Е.: Обоснование значений макроуровневых параметров проходческого комбайна/О. Е. Шабаев, А. К. Семенченко, А. И. Хиценко//Уголь Украины. -2011. - № 5, С. 49-52.
  4. Шабаев О. Е.: Адаптивная оптимизация цикла обработки и параметров режима разрушения забоя проходческим комбайном избирательного действия по критерию темпа проходки/О. Е. Шабаев, А. К. Семенченко, Н. В. Хиценко//Прогрессивные технологии и системы машиностроения: междунар. сб. науч. тр. - Донецк, 2010. - Вып. 39, С.210-219.
  5. Семенченко А. К.: Теоретические основы анализа и синтеза горных машин и процесса их восстановления как динамических систем/А. К. Семенченко, В. М. Кравченко, О. Е. Шабаев - Донецк: РВА ДонНТУ, 2002, 302с.
  6. Семенченко А. К.: Оценка эффективности способов регулирования нагрузки на привод резания комбайна типа П110 в условиях Донбасса/А. К. Семенченко, Н. В. Хиценко//Вісті Донецького гірничого ін-ту/Донецький національний технічний університет. - Донецьк, 2004. - №2, С. 109-115.
  7. Onderková I., Cholevová I., Jurman J.: Mathematical model of attitude control bucket-wheel excavator. Management Systems in Production Engineering. No 3 (11), 2013. pp. 14-20.
Cited by
Show
ISSN
2299-0461
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12914/MSPE-06-01-2014
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu