BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bartosiewicz Bartosz (Uniwersytet Łódzki), Pielesiak Iwona (Uniwersytet Łódzki)
Title
Dzienna mobilność mieszkańców małych miast Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego
Daily Mobility of Small Town's Inhabitants in Łódź Metropolitan Area
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 367, s. 21-29, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Gospodarka przestrzenna Aktualne aspekty polityki społeczno-gospodarczej i przestrzennej
Keyword
Miasto, Obszar metropolitalny
City, Metropolitan area
Note
streszcz., summ.
Country
Łódź
Lodz
Abstract
Dzienna mobilność odgrywa istotną rolę w budowaniu relacji przestrzennych, w szczególności w obrębie obszarów silnie zurbanizowanych. Złożoność tych związków stała się przesłanką dla przeprowadzenia badań na temat relacji małe miasto-metropolia na przykładzie Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego. Ich celem była identyfikacja kierunków i pomiar skali powiązań wynikających z dojazdów do pracy oraz miejsc nauki, definiowanych jako dzienna mobilność. Badania opierały się na ankietowaniu gospodarstw domowych metodą ustalonej ścieżki. Ankietę przeprowadzono w 10 małych miastach Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego w latach 2010-2013. Objęła ona łącznie ponad 3,6 tys. gospodarstw domowych i 12 tys. mieszkańców, co stanowi blisko 10% ogólnej populacji badanych ośrodków miejskich.(abstrakt oryginalny)

Daily mobility plays an important role in creating spatial relations, especially within highly urbanized areas. The complexity of those linkages became a reason for initiating a research project tackling spatial relations between small towns and the metropolis in case of Łódź Metropolitan Area. The project was aimed at the identification of spatial pattern and measuring the scale of linkages which are generated by people commuting to places of work and education (their daily mobility). The project assumed conducting a survey among the households which were chosen on the basis of random route method. The survey was conducted in 10 small towns of Łódź Metropolitan Area in 2010-2013. Over 3.6 thousand households and 12 thousand people were examined, which equals almost 10% of small towns' total population.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bartosiewicz B., Powiązania małych miast z metropolią w świetle dojazdów do placówek usługowych - przykład Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego, [w:] K. Heffner, A. Halama (red.), Ewolucja funkcji małych miast w Polsce, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 92, Katowice 2012.
 2. Bartosiewicz B., Pielesiak I., Funkcja komunikacyjna małych miast w regionie łódzkim, [w:] Funkcja usługowa małych miast, red. T. Marszał, UŁ, Łódź 2009.
 3. Bartosiewicz B., Pielesiak I., Relacje małe miasto-metropolia w świetle powiązań przestrzennych, [w:] Zarządzanie miastem. Studium ekonomiczne i organizacyjne, red. M. Nowak, T. Skotarczak, CeDeWu, Warszawa 2010.
 4. Bartosiewicz B., Pielesiak I., Marszał T. (red.), Spójność terytorialna Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego, Studia KPZK PAN, T. CXLVII, Warszawa 2012.
 5. Bartosiewicz B., Wiśniewski S., Przemiany małego miasta i jego otoczenia a rozwój centrów logistycznych - przykład miasta i gminy Strykowa, [w:] B. Bartosiewicz, T. Marszał (red.), Przemiany przestrzeni i potencjału małych miast w wybranych regionach Polski z perspektywy 20 lat transformacji, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2011.
 6. Kaufmann V., Re Thinking mobility, Ashgate, Aldershot 2005.
 7. Komornicki T., Przemiany mobilności codziennej Polaków na tle rozwoju motoryzacji, Prace Geograficzne, nr 227, IGiZP PAN, Warszawa 2011.
 8. Pielesiak I., Spójność terytorialna Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego w świetle powiązań infrastrukturalnych, praca doktorska, Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012.
 9. Słownik języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 10. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego. Aktualizacja, Zarząd Województwa Łódzkiego, Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego, Łódź 2010.
 11. Zwoliński Ł., Mobilność przestrzenna i społeczno-zawodowa ludności wiejskiej w latach 2000-2005, IERiGŻ PIB, Warszawa 2006.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.367.02
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu