BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Piechota Anna (Uniwersytet Łódzki)
Title
Miejsce i rola ubezpieczeń w systemie ochrony zdrowia w Polsce
Place and Role of Insurance in Health Care System in Poland
Source
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2014, nr 198, cz. 2, s. 205-215, bibliogr. 16 poz.
Issue title
Finanse - problemy - decyzje 2014. Cz. 2
Keyword
System ochrony zdrowia, Finansowanie ochrony zdrowia, Ubezpieczenia zdrowotne, Świadczenia zdrowotne, Opieka zdrowotna
Health care system, Health care financing, Health care insurance, Health care benefits, Health care
Note
summ.
Abstract
System zdrowotny (system ochrony zdrowia, soz) według definicji World Health Organizations (WHO) to wszystkie organizacje, instytucje i zasoby, które są przeznaczane na działania zdrowotne, a wśród realizowanych funkcji znajdują się: udzielanie świadczeń, inwestycje (pozyskiwanie zasobów), finansowanie oraz właściwe zarządzanie. Inaczej ochrona zdrowia to całokształt zorganizowanych działań, podejmowanych z wykorzystaniem odpowiednich urządzeń, norm prawnych i instytucji na rzecz szeroko rozumianego zdrowia społeczeństwa2. Wobec przyjętej struktury, sposobu organizacji oraz występujących podmiotów i instytucji polskiego systemu ochrony zdrowia można zaobserwować wiele obszarów występowania ubezpieczeń. Ubezpieczenie wykorzystywane jest dla realizacji różnych celów (m.in. pozyskiwania środków na działania realizowane w ramach soz) i zabezpieczenia różnych potrzeb (ochrona majątku w zakresie praw i zobowiązań) w polskim systemie ochrony zdrowia. Złożoność soz wymaga, aby ubezpieczenie (jako instrument/ narzędzie) traktować odmiennie w zależności od przyjętego punktu odniesienia, którym może być: finansowanie i organizacja udzielania świadczeń zdrowotnych (zawieranie umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych) oraz funkcjonowanie podmiotów (jednostek) wykonujących działalność leczniczą. (fragment tekstu)

As defined by the World Health Organization a health system (health care system) is the sum total of all the organizations, institutions and resources whose primary purpose is to improve health. The system provides services, acquires resources through investment and provides funding and proper management. Insurance is a feature of many areas of the health care system in Poland. This article describes the areas of the health care system in which insurance is present and the role it plays in them. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne - DUZ 2006. Red. B. Samoliński. Scholar, Warszawa 2006.
 2. Garbiec R.: Efektywność finansowa metody ubezpieczeniowej w kompensowaniu ryzyka społecznego na przykładzie wybranych państw Unii Europejskiej. "Zarządzanie i Finanse" 2012, nr 1, t. I.
 3. Krzyżanowska A.: Szpitale nie wykupują dodatkowych ubezpieczeń od zdarzeń medycznych. "Gazeta Prawna" z 1.02.2012.
 4. Mossialos E., Thomson S.: Voluntary Health Insurance in the European Union. World Health Organization on behalf of European Observatory on Health Systems and Policies. Geneva 2004.
 5. Nowosielska K.: Szpitale jednak bez dodatkowych polis. "Rzeczpospolita" z 15.03.2012.
 6. Podstawy zarządzania zakładem opieki zdrowotnej. Red. M. Dobska, K. Rogoziński. WN PWN, Warszawa 2008.
 7. Preker A., Scheffler R., Bassett M.: Private Voluntary Health Insurance in Development. Friend or Foe? The World Bank, Washington 2007.
 8. Pustelnik A.: Prywatne ubezpieczenia zdrowotne w Polsce - stan obecny, otoczenie prawne, scenariusze rozwoju. "Polityka Zdrowotna" 2012, nr 10.
 9. Raport: Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce. Zielona Księga II. Warszawa 2008.
 10. Siwińska V., Brożyniak J., Iłżecka J., Jarosz M.J., Orzeł Z.: Modele systemów opieki zdrowotnej w Polsce i wybranych państwach europejskich. "Zdrowie Publiczne" 2008, nr 118(3).
 11. Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstwa. Tom 1. Podstawy. Red. B. Hadyniak, J. Monkiewicz. Poltext, Warszawa 2010.
 12. Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstwa. Tom 2. Zastosowania. Red. L. Gąsiorkiewicz, J. Monkiewicz. Poltext, Warszawa 2010.
 13. Ustawa o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. Dz.U. z 2011 r., nr 112, poz. 654 z późn. zm.
 14. Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. Dz.U. z 2004 r., nr 210, poz. 2135 z późn. zm.
 15. Włodarczyk C.: Reformy zdrowotne. Uniwersalny kłopot. Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2003.
 16. Zarządzenie nr 46/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 września 2011 r. w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
Cited by
Show
ISSN
2083-8611
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu