BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ładysz Jerzy (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Kierunki rozwoju zielonej infrastruktury we wrocławskim obszarze funkcjonalnym
Directions of Development of Green Infrastructure in the Wrocław Functional Area
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 367, s. 186-195, rys., bibliogr. 21 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Gospodarka przestrzenna Aktualne aspekty polityki społeczno-gospodarczej i przestrzennej
Keyword
Miasto, Rozwój zrównoważony, Ekosystem, Usługi, Infrastruktura, Zielona infrastruktura
City, Sustainable development, Ecosystem, Services, Infrastructure, Green Infrastructure
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono ideę zielonej infrastruktury jako kształtowania krajobrazów naturalnych zamiast konstrukcji inżynieryjnych. Na podstawie doświadczeń zagranicznych zaproponowano kierunki rozwoju zielonej infrastruktury, podano przykłady konkretnych działań na rzecz jej rozwoju w kształtującym się wrocławskim obszarze funkcjonalnym (WrOF). Uzasadniono m.in. potrzebę opracowania dla wszystkich gmin i powiatów wchodzących w skład WrOF wspólnego planu rozwoju/zarządzania zieloną infrastrukturą. Wyznaczone kierunki rozwoju zielonej infrastruktury pozwolą na istotną poprawę konkurencyjności gmin i powiatów wchodzących w skład WrOF - zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.(abstrakt oryginalny)

The article presents the idea of green infrastructure as creation of natural landscapes instead of engineering constructions. On the basis of foreign experience, the authors proposed directions of green infrastructure development and gave examples of concrete actions on the Wrocław functional area (WrFA). The need to develop all municipalities and counties included in the WrFA common plan of development/management of green infrastructure were justified. Designated directions of development of green infrastructure will enable a significant improvement of competitiveness of municipalities and counties participating in the WrFA in accordance with the sustainable development principle.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bagiński E., Wrocław w opinii swoich mieszkańców, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1998.
 2. Borsa M., Zróżnicowanie przestrzeni: przestrzeń publiczna - przestrzeń prywatna, przestrzeń półpubliczna - przestrzeń półprywatna, http://www.m-borsa.net/edu/ksztaltowaniePrzestrzeniZasady. pdf.
 3. Damurski Ł., Wrocław: image of the city in the years 1997-2007. Places liked and disliked, "Bulletin of Geography" (Socio-Economic Series) 2007, No. 8.
 4. Fiedor B., Czaja S., Graczyk A., Jakubczyk Z. (red.), Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych, wyd. 1, C.H. Beck, Warszawa 2002.
 5. Górski J., Bąk Ł., Zatrzymać wodę w zlewni, czyli zmiana sposobu myślenia o problemach odwadniania terenu, "Polski instalator" 2013, nr 4.
 6. Green Roofs for Healthy Cities, http://www.greenroofs.org.
 7. Greening the gray. Green infrastructure for an urbanizing world, www.greeningthegray.org.
 8. Januchta-Szostak A., Miasto w symbiozie z wodą, "Czasopismo techniczne" 2010, nr 14, seria "Architektura", Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej.
 9. Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju 2030 przyjęta uchwałą Rady Ministrów nr 239 z dnia 13 grudnia 2011 r., Dz. U. z 27.04.2012 r., poz. 252.
 10. Kryteria delimitacji miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodków wojewódzkich, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, luty 2013 r.
 11. Kukuła M., Delimitacja wrocławskiego obszaru metropolitalnego, Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu, Wrocław 2013.
 12. New York City Green Infrastructure Plan. 2011 Update, New York City Department of Environmental Protection, http://www.nyc.gov/html/dep/pdf/green_infrastructure/gi_annual_report_2012.pdf.
 13. Polskie Stowarzyszenia "Dachy Zielone", http://psdz.pl.
 14. Przewodnik do analizy kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych, Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej Komisji Europejskiej, 16.6.2008, http://www.mrr.gov.pl/aktualnosci/fundusze_europejskie_ 2007_2013/documents/guide2008_pl.pdf.
 15. Realizacja zadań publicznych gminy w sektorze wodno-kanalizacyjnym w kontekście wykorzystania PPP i koncesji, "Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego" 2013, nr 8, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 16. Roboczy projekt programu działań zintegrowanych inwestycji terytorialnych wrocławskiego obszaru funkcjonalnego, Wrocław, lipiec 2013 r., http://www.wroclaw.pl/files/wiadomosci/konsultacje. pdf.
 17. Studium integracji polskiej części pogranicza Polski i Niemiec (IPPON), Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, grudzień 2012.
 18. Śleszyński P., Delimitacja miejskich obszarów funkcjonalnych stolic województw, ekspertyza dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Warszawa 8.10.2012.
 19. Unijna strategia ochrony bioróżnorodności na okres do 2020 r., Komisja Europejska, s. 2, http://ec.europa. eu/environment/pubs/pdf/factsheets/biodiversity_2020/2020%20Biodiversity%20Factsheet_ PL.pdf.
 20. Zasady projektowania i wykonywania zielonych dachów i żyjących ścian. Poradnik dla gmin, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "Energie Cités", Kraków 2013.
 21. Zielona infrastruktura - zwiększanie kapitału naturalnego Europy, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, COM(2013) 249 final, Bruksela 6.5.2013.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.367.20
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu