BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Downar Wojciech (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie usługowym - wybrane aspekty
Human Resources Management in a Services Company - Selected Aspects
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2008, nr 18, s. 79-84
Issue title
Ekonomia-Zarządzanie-Transport.Ujęcie systemowe
Keyword
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Przedsiębiorstwo usługowe
Human Resources Management (HRM), Service enterprise
Note
streszcz., summ.
Abstract
Dynamiczny rozwój sektora usług jest tendencją, która utrwaliła się w nowoczesnych gospodarkach na całym świecie. Na podstawie doświadczeń wielu krajów można zauważyć, że wraz z rozwojem gospodarczym, społecznym, podwyższaniem się poziomu życia ludności trwale wzrasta zapotrzebowanie na usługi, zarówno pod względem ilościowym, jak i jakościowym. W warunkach silnej konkurencji i swobody gospodarczej, przedsiębiorstwo usługowe, aby sprawnie realizować cele, musi skoncentrować się na rozwoju procesu zarządzania i sposobie organizowania działalności. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wybranych zagadnień zarządzania ludźmi, z uwzględnieniem specyfiki usługi i wynikających z tego konsekwencji. Wśród wielu rodzajów usług - skoncentrowano się na tych, które wymagają intensywnego kontaktu pomiędzy klientem i dostawcą usługi. Ten rodzaj usług stawia bowiem szczególne wymagania przed przedsiębiorstwem usługowym w zakresie kształtowania dobrej kadry. (fragment tekstu)

Specific features of the process of service providing is a challenging task for service companies managers. Customer - service provider relationship and the need of service customization requires specific skills and competencies of services company employees. Effective customer satisfaction necessitate to focus attention on the following management areas: motivation, organization and job design and empowerment. (author's abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. S. Flejterski, A. Panasiuk, J. Perenc, G. Rosa: Współczesna ekonomika usług. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
  2. P. Mudie, A. Cottam: Usługi. Zarządzanie i marketing. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
  3. C. Gronroos: Services Management and Marketing: Managing the moments of truth in service competition. Lexington Books, 1990, s. 27.
  4. C. Grönroos: Relationship marketing: the strategy continuum. "Journal of Academy of Marketing Science" 1995, Vol. 23, No. 4, s. 252-254.
  5. B.van Looy, P. Gemmel, R. Van Dierdonck: Services Management. An Integrated Approach. Prentice Hall, 2003, s. 21.
  6. R.W. Griffin: Podstawy zarządzania organizacjami. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 519.
  7. L.J. Mullins: Management and Organisational Behaviour. Prentice Hall, 2005, s. 716.
  8. J. Brilman: Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002, s. 348.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu