BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Przygodzka Renata (Uniwersytet w Białymstoku)
Title
Gospodarka żywnościowa jako czynnik rozwoju regionu na przykładzie województwa podlaskiego
Food Economy as a Factor of Development of Region on the Case of Podlaskie Province
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 6, s. 233-237, tab., bibliogr. 15 poz.
Keyword
Gospodarka żywnościowa, Rozwój regionalny, Rolnictwo, Przemysł spożywczy
Food economy, Regional development, Agriculture, Food industry
Note
streszcz., summ.
Country
Województwo podlaskie
Podlaskie Voivodship
Abstract
Celem badań była próba wykazania, że gospodarka żywnościowa stanowi ważny czynnik rozwoju województwa podlaskiego. Z przeprowadzonych badań wynika, że dwa najważniejsze subsektory gospodarki żywnościowej, czyli rolnictwo i przetwórstwo rolne, zatrudniają 1/3 ogółu pracujących oraz wytwarzają prawie 1/5 regionalnego PKB. Charakteryzują się też relatywnie wysokim poziomem nakładów inwestycyjnych, w tym na innowacje. Wysoki poziom specjalizacji regionu w produkcji mleka i jego przetworów jest czynnikiem stymulującym wzrost konkurencyjności. (abstrakt oryginalny)

The aim of paper is an attempt of show, that food economy is important factor of development of Podlasie province. Results of research show, that in the food economy two sectors are important: agriculture and food industry. They employ 1/3 whole working in the region and they fabricate almost 1/5 regional GDP. They are characterized high level of investment expenditures, also on innovations. The high level of regional specialization in milk and dairy production is a factor of competitiveness growth of region. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Chądzyński J., Nowakowska A., Przygodzki Z. 2007: Region i jego rozwój w warunkach globalizacji, Wydawnictwa Fachowe CEDEWU.PL, Warszawa.
 2. Churski P. 2008: Czynniki rozwoju regionalnego i polityka regionalna w Polsce w okresie integracji z Unią Europejską, Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 3. Geise M. 2009: Wpływ wybranych problemów gospodarki globalnej na rozwój lokalny, Wydawnictwo uczelniane WSG, Bydgoszcz.
 4. Korenik S., Zakrzewska-Półtorak A. 2011: Teorie rozwoju regionalnego - ujęcie dynamiczne, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław.
 5. Kosiedowski W. (red.). 2001: Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym, TNOiK, Toruń.
 6. Olechnicka A. 2004: Regiony peryferyjne w gospodarce informacyjnej, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
 7. Parysek J.J. 1997: Podstawy gospodarki lokalnej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 8. Przygodzka R. 2008: Sektor rolno-spożywczy jako czynnik rozwoju Podlasia, [W:] A. Bocian (red.), Podlasie - dwie dekady transformacji, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 9. Rocznik statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej. 2012: Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 10. Rocznik statystyczny województw. 2012: Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 11. Rocznik statystyczny województwa podlaskiego. 2012: Urząd Statystyczny w Białymstoku, Białystok.
 12. Strategia rozwoju województwa podlaskiego do roku 2020, projekt z dnia 19 marca 2013 r., 2013: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Białystok, 16.
 13. Strzelecki Z. (red.). 2008: Gospodarka regionalna i lokalna, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa.
 14. Szewczyk A., Kogut-Jaworska M., Zioło M. 2011: Rozwój lokalny i regionalny. Teoria i praktyka, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 15. Woś A. (red.). 1998: Encyklopedia agrobiznesu, Fundacja Innowacja, Warszawa, 339.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu