BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Runowski Henryk (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Poziom dopłat i subwencji oraz dochodów gospodarstw rolnych krajów Unii Europejskiej w latach 1995-2009
The Level of Subsidies and Subventions as Well as Farm Incomes in the EU Countries in the Period 1995-2009
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 6, s. 238-243, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Gospodarstwa rolne, Dochody gospodarstw domowych, Dopłaty dla rolnictwa, Subwencje
Arable farm, Household income, Payments for agricultural, Subsidies
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Dokonano oceny poziomu i znaczenia dopłat oraz subwencji w kształtowaniu dochodów gospodarstw rolnych w tzw. starych krajach Unii Europejskiej (UE-15) w latach 1995-2009. Wykorzystano dane pochodzące z Europejskiej Sieci Danych Księgowości Rolniczej (European Farm Accountancy Data Network, FADN - Agriculture - FADN). Wskazano różnice występujące pod tym względem między krajami UE-15 oraz gospodarstwami o różnych typach produkcyjnych. Z przeprowadzonych badań wynika, że dochody gospodarstw wykazywały cykliczne wahania, których amplituda narastała w czasie. Szczególnie dużą zmienność wykazywały gospodarstwa rolne o typie "zwierzęta ziarnożerne", a w ostatnich latach analizy również o typie "krowy mleczne". Równocześnie wzrastał udział dopłat i subwencji w kształtowaniu dochodów gospodarstw. Z uwagi na dużą skalę wahań dochodów gospodarstw rolnych konieczne jest poszukiwanie sposobów ich stabilizacji (ograniczania wahań) w czasie. Jest to ważne zarówno z ekonomicznego, jak i społecznego punktu widzenia. (abstrakt oryginalny)

This paper discusses the problem of the level and importance of subsidies and subventions in the development of farm incomes in the so-called old EU member states (EU-15) in the years 1995-2009. There were used data from the European Agricultural Accountancy Data Network (FADN). It were pointed out the differences between countries and farms of different types of production. The study shows that farm incomes have cyclical fluctuations, which in addition accumulate over time. Particularly high volatility have in general farms of type "animals eating grains" and in recent years, in the type " dairy cows ". At the same time there was observed increase in the share of subsidies and subventions in the development of household incomes. Due to the largescale fluctuations in farm incomes, it is necessary to find ways to stabilize them (reducing volatility) over time. This is important both socially and economically. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Fatuła D. 2011: Rynek jako społeczny mechanizm wymiany dóbr i usług, Państwo i Społeczeństwo, XI, nr 2.
 2. Giersz Z. 2011: Instrument stabilizacji dochodów - nowy instrument zarządzania ryzykiem w perspektywie Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 r., FAPA Sekcja Analiz ekonomicznych Polityki Rolnej, Warszawa.
 3. Gołaś Z., Kozera M. 2003: Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania zmian struktury dochodowej indywidualnych gospodarstw rolnych, Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu - CCCLVIII.
 4. Hamulczyk M. 2006: Cykliczne zmiany na rynku trzody chlewnej w Polsce, Rocz. Nauk Roln., seria G, t. 94, z. 2.
 5. Hergrenes A., Hill B., Linem G. 2001: Income instability among farm households - evidence from Norwey, Farm Management, Journals of the Institute of Agricultural Management 11(1), s. 37-48.
 6. Kutkowska B. 2009: Wspieranie dochodów rolniczych przez dopłaty bezpośrednie w gospodarstwach Dolnego Śląska, Journal of Agribusiness and Rural Development, 2(12), s. 101-109.
 7. Majewski E., Wąs A., Guba W., Dalton G. 2007: Oszacowanie ryzyka dochodów rolniczych w gospodarstwach mlecznych w Polsce na tle gospodarstw innych kierunków produkcji w warunkach różnych scenariuszy polityki rolnej, Rocz. Nauk Roln., seria G, t. 93, z. 2, s. 98-106.
 8. Phimister E., Roberts D., Gilbert A. 2004: The Dynamics of Farm Incomes, Journal of Agricultural Economics, t. 55, nr 2, s. 197-220.
 9. Poczta W, Średzińska J., Mrówczyńska-Kamińska A. 2009: Determinanty dochodów gospodarstw rolnych Unii Europejskiej według typów rolniczych, Zeszyty Naukowe, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 76, Warszawa.
 10. Runowski H. 2010: Zmienność dochodów gospodarstw rolnych w krajach Unii Europejskiej i jej przyczyny, Rocz. Nauk. SERiA, t. 13, z. 1, s. 327-331.
 11. Vrolijk H., Bont K., Phimister E. 2007: Stabilność dochodów w rolnictwie holenderskim, Analiza zmienności dochodów gospodarstw rolnych w oparciu o dane FADN, Maszynopis.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu