BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sass Roman (Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie)
Title
Potencjał wytwórczy gospodarstw Beneficjentów Projektu "Nowy zawód - nowa szansa"
Farm's Production Potential of the Beneficiaries of the "New Job - New Opportunity" Project
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 6, s. 244-250, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Potencjał rolnictwa, Rozwój zawodowy pracownika, Inwestycje, Rozwój
Farming potential, Professional development of employees, Investment, Development
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem badań była charakterystyka gospodarstw beneficjentów projektu "Nowy zawód - nowa szansa" pod względem posiadanego potencjału, skali produkcji, dokonanych w minionych latach inwestycji i zamierzeń inwestycyjnych. Analizie poddano 1242 indywidualne plany reorientacji zawodowej uczestników projektu. Z przeprowadzonych badań w 2012 r. wynika, że gotowość reorientacji zawodowej wyrażają rolnicy i członkowie ich rodzin wywodzący się z gospodarstw towarowych o powierzchni 5-30 ha. Z kolei reorientacją nie są zainteresowani rolnicy z nierozwojowych, najmniejszych gospodarstw do 5 ha, są to najprawdopodobniej rolnicy starsi o niskich kwalifikacjach i małej mobilności, którzy przyjęli strategie przetrwania. (abstrakt oryginalny)

The purpose of the article is the characteristics of farms of beneficiaries of the project "New profession, new chance" from the point of view of possessed potential, scale of production, investments conducted within the past years as well as investment plans. 1242 Individual Plans of Vocational Reorientation of the project's participants were analysed It results from the conducted studies, that the vocational reorientation's readiness is declared by farmers and members of their families coming from commercial farms of the area of 5-30 hectares. On the other hand, farmers from the smallest non-developmental farms up to 5 hectares are not interested in reorientation, there are most probably older farmers of low qualifications and small mobility, who have assumed the survival strategy. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Frenkel I. 1997: Ludność, zatrudnienie i bezrobocie na wsi w latach 1988-1995, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, PAN, Warszawa, s. 65-86.
  2. Frenkel I. 2001: Rynki wiejskie: ziemia, kapitał, praca, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Polska Akademia Nauk, Warszawa, s. 98-153.
  3. Frenkel I. 2003: Ludność, zatrudnienie i bezrobocie na wsi, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa, s. 84-89.
  4. Frenkel I. 2012: Pracujący w gospodarstwach rolnych, Tendencje zmian w latach 2005- 2010, [W:] A. Rosner (red.), Rozwój wsi i rolnictwa w Polsce, Instytut Rozwoju wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa, s. 61-91.
  5. Józwiak W. 2008: Polskie gospodarstwa rolnicze w pierwszych latach członkowstwa-kwestie efektywności i konkurencyjności, IERIGŻ, Program Wieloletni 2005-2010, nr 181, Warszawa, s. 69-71.
  6. Kierunki Rozwoju Obszarów Wiejskich, założenia do Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich. 2010: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa, s. 79.
  7. Sass R. 2013: Zmiany struktury obszarowej rolnictwa w Polsce i w skali województw, Zag. Dor. Roln., nr 2, CDR Oddział w Poznaniu, s. 44.
  8. Sikorska A. 2013: Obrót ziemią a przemiany agrarne w indywidualnym rolnictwie, Zag. Ekon. Roln., nr 1, IERiGŻ-PIB, Warszawa, s. 19.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu