BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Filipiak Beata (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Audyt wewnętrzny jako instrument New Public Management
Internal Audit as an Instrument of New Public Management
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2008, nr 18, s. 95-102
Issue title
Ekonomia-Zarządzanie-Transport.Ujęcie systemowe
Keyword
Audyt wewnętrzny, Nowe zarządzanie publiczne
Internal audit, New public management
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przeobrażenia gospodarki polskiej, zwłaszcza w sferze dostarczania usług społecznościom lokalnym, doprowadziły do stopniowych zmian w sposobie zarządzania podległymi jednostkami i wprowadzeniem nowych relacji społeczeństwo - zarządzający. Kierunkiem, który dominuje jest odejście od tradycyjnego, administracyjnego modelu zarządzania podsektorem samorządowym, gdyż ten model nie odpowiada już w zasadzie wyzwaniom i oczekiwaniom społeczeństwa. Oczekuje ono elastycznego i aktywnego podejścia do zaspokajania swoich potrzeb, a nie formalizmu i często niedostosowania administracji do zmian w otoczeniu. Społeczność lokalna jest zainteresowana jak najlepszym poziomem zarządzania w sferze dostarczania dóbr i usług. Władze samorządowe powinny być nakierowane na kreowanie i stymulowanie rozwoju gospodarczego (lokalnego i regionalnego), bowiem polityka państwa jest skupiona na kształtowaniu makroproporcji w gospodarce i nie jest w stanie rozwiązać wszystkich problemów gospodarczych regionów, powiatów, gmin, miast, czy wsi .Tak dokonany (dość ostro) podział aktywności władz publicznych (samorządowych i państwowych) powoduje, że samorząd terytorialny jest świadomy swojej roli w poszukiwaniu różnych sposobów aktywizacji gospodarczej i rozwoju przestrzeni. W tym celu buduje plany zagospodarowania przestrzeni oraz strategii rozwoju. (fragment tekstu)

The article presents utilization of internal audit as instruments of new public management concept. There are described principles of conception of new public management and the place of the internal audit in this conception. Author presents principles of conducts of internal audit and the legal rule. In the end, there are formulated requirements of using this instrument in management process in public sector.(author's abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Zarządzanie gospodarką i finansami gminy. Red. H. Sochacka- Krysiak. Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2003, s. 50-51.
 2. D. Clarc: Open Government in Britain: Discourse and Practice. "Public Money and Management" 1996, nr 1
 3. A. Cheug: Understanding Public Sector Reforms: Global Trends and Diverse Agenda. "International Review or Administrative Sciences" 1997, vol. 63, s. 435-457
 4. T. Younis, S. Bailey, C. Davidson: The Application of Total Quality Management to the Public Sector. "International Review of Administrative Science" 1996, vol. 62, s. 369-382
 5. B. Filipiak: Corpotate governance w podmiotach komunalnych świetle racjonalizacji zarządzania publicznymi zasobami pieniądza. W: Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej. Red. S. Owsiak. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2004, s. 507-516
 6. D.M. Gilling: The New Zeland Public Sector Accounting Revolution. W: Perspectives on Performance Measurement and Public Sector Accounting. Ed. By E. Buschor, K. Schedler. Haupt, Berne 1994, s. 197.
 7. D. Budaus: Teaching Public Management in Germany. W: Teaching of Public Management. Ed.J. Jabes. NISPAcee, Borovets 1998, s. 15
 8. B. Kożuch: Zarządzania publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji. Placet, Warszawa 2004, s. 72, 128, 151-160.
 9. K.C. Baile: A study of strategic planning in federal organizations. Virginia Polytechnic Institute and State University, Virginia 1998, s. 11.
 10. Financial Aspect of Corporate Governance. Gee and Co ltd. London 1992
 11. K. Sułdrzyński: sekcja 404 Sarbanes-Oxley Act. "Nasz Rynek Kapitałowy" 2004, nr 3
 12. K. Winiarska: Teoretyczne i praktyczne aspekty audytu wewnętrznego. Sicin, Warszawa 2005, s. 94
 13. Ustawa z dnia 26 listopada 1998 o finansach publicznych. Dz.U. nr 155, poz. 1014, z późn. zm.
 14. Art. art. 35c, ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych. Dz.U. nr 155, poz. 1014, z późn. zm.
 15. Art. 48 ustawy z dnia 30 czerwca 2006 r. o finansach publicznych. Dz.U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.
 16. R. Berger: Aufgabenbereich der Unternehmensberatung. W: Lexikon der Rechnungslegung und Abschlussprüfung. Red. W. Lück. Wyd. IV, München, Wien 1998, s. 39-50.
 17. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania audytu wewnętrznego. Dz.U. nr 111, poz. 973.
 18. A. Haythornthwaite: The Lot of the Internal Auditor. "Accountancy" 2003, nr 5, vol. 131
 19. K. Winiarska: Teoretyczne i praktyczne aspekty audytu wewnętrznego. Sicin, Warszawa 2005, s. 97.
 20. Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych. Red. T. Kiziukiewicz. Difin, Warszawa 2007, s. 27.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu