BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grzywacz Waldemar (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Naturalność nasilających się ruchów migracyjnych
Naturalness of Escalating Migration Movements
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2008, nr 18, s. 113-121, tab.
Issue title
Ekonomia-Zarządzanie-Transport.Ujęcie systemowe
Keyword
Migracja ludności
Population migration
Note
streszcz., summ.
Abstract
Migracje ludności są zjawiskami względnie stałymi i naturalnym. Wynikają one ze względów politycznych, społecznych, kulturowych i najczęściej - ekonomicznych (migracje zarobkowe). Korzyści i straty oraz szanse i zagrożenia związane z ruchami migracyjnymi powinny być rozpatrywane zarówno w krótkim, jak i długim okresie. Są one zazwyczaj odmienne dla państw, organizacji oraz osób indywidualnych. Migracja ludności wzbogaca rynki pracy. Powoduje wzrost światowej wielkości produkcji, przy efektywniejszym wykorzystaniu zasobów. Presja emigracyjna i imigracyjna sprzyja efektywniejszemu wykorzystaniu światowych zasobów i czynników produkcji oraz poprawie poziomu życia w świecie, przy czym korzyści rozkładają się nierównomiernie między państwami i społeczeństwami. (fragment tekstu)

Human migration is a natural and constant phenomenon. It results from political, social, cultural and above all - economical reasons. Advantages and disadvantages, opportunities and threats related to migration movements should be considered in both short and long perspective. They are usually differentiated between countries, organizations and even individuals. Migration flows develop labor markets and result in increase of world production, with more effective use of resources. Emigration and immigration pressure results in more effective use of global resources and means of production, and supports the life standard improvement taking into account that costs and benefits are distributed unevenly among states and societies.(author's abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. P. Wrabec: Zanim zostaną zgliszcza. Pomocnik psychologiczny, dodatek tygodnika "Polityka", 26 maja 2007, s. 24.
  2. Rekordowe emigracje Brytyjczyków. "Dziennik", 21-22.04.2007 r., s. 10.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu