BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kokoszka Magdalena (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Koncepcja struktury organizacji w nurcie podejścia procesowego
Organisation Structure Concept - a Process Approach Context
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2008, nr 18, s. 123-130, rys.
Issue title
Ekonomia-Zarządzanie-Transport.Ujęcie systemowe
Keyword
Organizacja
Organisation
Note
streszcz., summ.
Abstract
Podejście procesowe oznacza całkowite przeorientowanie organizacji z funkcji na procesy, a więc odejście od dotychczas stosowanej filozofii działania opartej na podziale pracy na powtarzalne czynności. Idea podejścia procesowego sprowadza się do identyfikacji, zrozumienia, ponownego przemyślenia i zmiany procesów gospodarczych prowadzących do znacznego wzrostu wydajności mierzonej za pomocą kosztów, jakości oraz czasu wykonania. Zwrot w kierunku zarządzania procesowego jest odpowiedzią na wyzwania stawiane przez współczesny rynek, pozwala na sprawne i skuteczne realizowanie celów przedsiębiorstwa. Stając w opozycji do tradycyjnego podejścia funkcjonalnego, podejście procesowe daje przekrojowe spojrzenie na organizację, ukazując ją jako zbiór realizowanych procesów tworzących konkretną wartość dla klienta. Dynamika procesów umożliwia zaś organizacjom dostosowywanie się do zmian generowanych przez zmieniające się otoczenie. Organizacja procesowa stanowi najbardziej zaawansowaną formę spośród rozwiązań organizacyjnych stosowanych we współczesnych przedsiębiorstwach. Jest to taka organizacja, która w całym swoim myśleniu akcentuje i podkreśla znaczenie procesów, ukazując je w opozycji do hierarchii, ze szczególnym naciskiem na wyniki i satysfakcję klienta . W klasycznej organizacji miarą efektywności były osiągnięcia poszczególnych działów funkcjonalnych, podczas gdy w organizacji procesowej miarą jest wartość, jaką te same funkcje zintegrowane w ramach procesów wnoszą dla klienta. (fragment tekstu)

Every organization is a system permanently impacted by influences from different, both internal and external directions. In order to survive and sustain competitive advantage it needs to search for flexible and innovative corporate design. This is why we observe transition from a function-oriented to a process-oriented organizations. The main goal of process-oriented organization is to make the efficiency of process the crucial point, involving the best possible organization of business processes in terms of cost, time and quality. The complexity of environment forces organizations to choose simplicity and clear organizational solutions. The process-oriented organization and its structure focus on the most important factor - the process integrating separate functions and tasks in order to satisfy the consumers' needs. Changable geometry of such organization allows to respond easly and quickly to the new market requirements, especially when it is supported by well motivated and skilled teams focused on effects of each process and its value for the organization as a whole. (author's abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. K. McCormack., B. Johnson: Business Process Orientation. Gaining e-business competitive advantage, St.Lucie Press 2001, s. 37.
  2. P. Grajewski: Organizacja procesowa. PWE, Warszawa 2007, s.  59.
  3. Przedsiębiorstwo przyszłości. Red. W. Grudzewski, I. Hejduk. Difin, Warszawa 2000, s. 38-39.
  4. P. Grajewski: Organizacja procesowa. PWE, Warszawa 2007, s.  181.
  5. M. Przybyła: Identyfikacja struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa. Prace naukowe AE we Wrocławiu. Wrocław 1992, s. 70.
  6. P. Grajewski: Koncepcja struktury organizacji procesowej. Dom Organizatora, Toruń 2003, s. 205.
  7. I. Durlik: Reengineering i technologia informatyczna w  restrukturyzacji procesów gospodarczych. Wyd. Naukowo- Techniczne, Warszawa 2002, s. 33.
  8. K. Zimniewicz: Współczesne koncepcje i metody zarządzania. PWE, Warszawa 2003, s. 22.
  9. P. Grajewski: Koncepcja struktury organizacji procesowej. Dom Organizatora, Toruń 2003, s. 206.
  10. J. Becker, M. Kugeler, M. Rosemann: Process Management. A Guide for the Design of Business Processes. Springer, Heidelberg 2003, s. 166-167.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu