BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mikiewicz Przemysław
Title
Świat polityki w XXI wieku : próba prognozy
The World of Politics on XXI Century : an Attempt of Prognosis
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Nauki Humanistyczne (7), 2002, nr 937, s. 238-259
Keyword
Polityka, Prognozowanie, Globalizacja, Rozwój nauki, Rozwój technologiczny, Postęp cywilizacyjny
Politics, Forecasting, Globalization, Development of science, Technological development, Progress of civilization
Note
summ.
Abstract
Przystępując do próby prognozowania zjawisk politycznych w XXI w., założyłem istnienie trzech podstawowych bieżących tendencji globalnych, mających bezpośredni wpływ na świat polityki. Są to:
 1. Postępujące procesy globalizacji i ich konsekwencje w postaci kryzysu demokracji parlamentarnej i zaniku suwerenności państwowej w wyniku pojawienia się transnarodowych mechanizmów politycznych i gospodarczych.
 2. Postęp naukowy i technologiczny, prowadzący do wyłonienia się społeczeństwa informacyjnego oraz szerokiego zastosowania technik inżynierii genetycznej ze wszystkimi konsekwencjami społecznymi i politycznymi.
 3. Narastanie globalnego kryzysu ekologicznego, będącego efektem niezrównoważonego rozwoju cywilizacji ludzkiej. (fragment tekstu)


Making this prognosis of world political processes in XXI century the author follows the method of simple extrapolation of current political trends. The three main global factors influencing current global politics are: 1) ongoing globalization processes, 2) scientific and technologic development, 3) growing range of global ecological crisis. The globalization processes will lead to crisis of parliamentary democracy systems and fall of state sovereignty. The scientific and technologic progress will lead to a formation of new information societies and putting into practice technologies of genetic engineering. The global ecological crisis will conduct disturbance in the natural environment which will influence economic, political and societal crisis on the global scale. Increasing range of social stratification will bring unrest and disturbance in many so for stable and peaceful zones of the world. Global ecological crisis will cause extreme weather changes. These changes will force millions of people to emigrate. Refugees will destabilize many countries of the world. The ultimate effect of these processes will be a decline of the current human civilization and an origin of a new one putting into practice principles of sustainable development.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Barber B.R.: Dżihad kontra Mcświat. Warszawa 2000.
 2. Bauman Z.: Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika. Warszawa 2000.
 3. Bednarski A.: Pułapy i pułapki globalizacji. Toruń 1998.
 4. Brown L.L.: Wyżywić dziewięć miliardów. W: L.L. Brown, Ch. Flavin, H.F. French: Raport o stanie świata. U progu nowego tysiąclecia. Warszawa 2000.
 5. Bull H.: The Anarchical Society. A Study of Order in World Politics. London 1995.
 6. Clarke J.J.: Ludność Ziemi. Warszawa 1998.
 7. Dahl R.: O demokracji. Krakow 2000.
 8. Fukuyama F.: Wielki wstrząs. Natura ludzka a odbudowa porządku społecznego. Warszawa 2000.
 9. Giddens A.: Trzecia droga. Odnowa socjaldemokracji. Warszawa 1999.
 10. Goudie A., Klimat. Warszawa 1998.
 11. Heisbourg F.: Wojny. Warszawa 1998.
 12. Kaku M.: Wizje, Czyli jak nauka zmieni świat w XXI wieku. Warszawa 2000.
 13. Keohane R.O., Nyc J.S. jr.: Macht und Inierdependertz im Informationszeitalter. "Europaische Rundschau" 1999 nr 4.
 14. Kleer J.: Wprowadzenie do dyskusji. W: J. Kieer i in.: Globalizacja gospodarki światowej a integracja regionalna. Konsekwencje dla świata i Polski. Warszawa 1998.
 15. Klingemann H.-D., Hofferbert R.J., Budge I.: Parties, Policies and Democracy. Boulder 1994.
 16. Kondrakiewicz D.: Systemy równowagi sił w stosunkach międzynarodowych. Lublin 1999.
 17. Kozłowski S.: Ekorozwój. Wyzwanie XXI wieku. Warszawa 2000.
 18. Kużnicki L.: Wstęp. W: J. Kieer i in.: Globalizacja gospodarki światowej a integracja regionalna. Konsekwencje dla świata i Polski. Warszawa 1998.
 19. Naisbitt J.: Megatrendy. Dziesięć nowych kierunków zmieniających nasze życie. Poznań 1997.
 20. Otok S.: Geografia polityczna. Geopolityka - państwo - ekopolityka. Warszawa 1996.
 21. Pietraś Z.J.: Nowy ład między narodowy u progu XXI w. W: Świat i Polska końca XXwieku. Red. M. Żmigrodzki. Lublin 1996.
 22. Posner E.A., Posner R.A.: Popyt na klonowanie ludzi. W: M.C. Nussbaum, C.R. Sunstein: Czy powstanie klon człowieka. Fakty i fantazje. Warszawa 2000.
 23. Rosenau J.N.: Turbulence in World Politics. A Theory of Change and Continuity. Princeton 1990.
 24. Staszczak D.E.: USA - UE. Wzajemne stosunki ma tle zmian globalnych. Toruń 1998.
 25. Such J., Szczęśniak M., Szczuciński A.: Filozofia kosmologii. Poznań 2000.
 26. Thurow L.C.: Przyszłość kapitalizmu. Jak dzisiejsze siły ekonomiczne kształtują świat jutra. Wrocław 1999.
 27. Toffler A., Toffler H.: Budowa nowej cywilizacji. Polityka trzeciej fali. Poznań 1996.
 28. Toffler A.: Szok przyszłości. Poznań 1998.
 29. Voigt R.: Ende der Innenpolitik? Politik und Recht im Zeichen der Globalisierung. W: "Aus Politik und Zeitgeschichte. Beilage zur Wochenzeitung Das Parlament". B 29-30/98, 10. Juli 1998.
 30. Waters M.: Globalization. London 1995.
 31. Williams P.: Groźny nowy świat: Transnarodowa przestępczość zorganizowana w przededniu XXI wieku. W: Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe u schyłku XX wieku. Red. D.B. Bobrow, E. Haliżak, R. Zięba. Warszawa 1997.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1426-0689
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu