BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mazur Eugeniusz (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Niektóre zagrożenia wynikające z działalności transportowej
Some of The Dangers Which Comes off Transport's Acivity.
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2008, nr 18, s. 141-152
Issue title
Ekonomia-Zarządzanie-Transport.Ujęcie systemowe
Keyword
Transport
Transport
Note
streszcz., summ.
Abstract
Wśród wielu rodzajów działalności gospodarczej przyczyniających się w dużym stopniu do degradacji środowiska przyrodniczego i zagrożenia zdrowia człowieka, istotne miejsce zajmuje transport - odbywa się bowiem w konkretnych warunkach tegoż środowiska. Korzystając więc ze środowiska, jednocześnie na nie oddziałuje. Oddziaływanie to ma wpływ dwukierunkowy: pozytywny i negatywny. Wpływ pozytywny jest niewielki, niemniej prowadzi do przeciwdziałania niektórym procesom zanieczyszczenia środowiska. Wyraża się ono np. likwidacją hałd poprzez zużytkowanie ich jako budulca w drogownictwie i kolejnictwie. Przeważają jednak skutki negatywnego oddziaływania transportu na środowisko - prowadzące do poważnej degradacji walorów środowiska, a w konsekwencji do naruszenia równowagi naturalnej (homeostazy), jaka panuje w normalnie funkcjonującej przyrodzie. Z jednej bowiem strony - środowisko stawia przed transportem wiele ograniczeń i wymagań, które musi pokonać, z drugiej zaś - poprzez pokonywanie tych przeszkód, działalność transportowa wpływa w sposób nieunikniony i szkodliwy na środowiska, wprowadzając do niego znaczne zmiany. Można więc przyjąć, że pomiędzy transportem i środowiskiem istnieją dwustronne związki przyczynowo-skutkowe, niekiedy o charakterze sprzężeń zwrotnych. (fragment tekstu)

In this article it was characterized the space's dangers by transport's infra-structure, phenomenon of smog and communication noise. It was described also the manners (ways) of prevention theses unprofitable influences (situations). (author's abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. S. Leszczycki: Problemy środowiska człowieka. W: Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zago-spodarowania Kraju. PAN, Warszawa 1971, s. 15. E. Mazur: Terenochłonność transportu. WN US, Szczecin 1999, s. 101
  2. E. Mazur: Niekonwencjonalne źródła napędu w pojazdach samochodowych. Zeszyty Naukowe US, nr 454. Szczecin 2007, s. 183-197.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu