BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Meyer Beata (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Środowiskowe uwarunkowania zarządzania przedsiębiorstwem
Environmental Conditions of Company Management
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2008, nr 18, s. 153-164
Issue title
Ekonomia-Zarządzanie-Transport.Ujęcie systemowe
Keyword
Zarządzanie przedsiębiorstwem
Enterprise management
Note
streszcz., summ.
Abstract
Coraz częściej środowisko geograficzne jest nie tylko stymulantą rozwoju przedsiębiorstw korzystających z jego zasobów, ale staje się barierą ze względu na swoją ograniczoność i zmniejszającą się dostępność zasobów różnego typu. Globalne i lokalne konsekwencje korzystania ze środowiska przyrodniczego, które pozostaje dobrem wspólnym, przyczyniły się do sformułowania zasad rozwoju zrównoważonego uwzględniającego nie tylko kwestie ekonomiczne, ale także środowiskowe i społeczne. Konieczność dostosowania zasad funkcjonowania podmiotów do wymogów rozwoju zrównoważonego spowodowała szereg konsekwencji, dotyczących przede wszystkim kosztów prowadzonej działalności. Przyczyniło się to do szerszego włączenia kwestii środowiskowych do procesu zarządzania w przedsiębiorstwie. W ramach ogólnej funkcji zarządzania wyróżniono zarządzanie środowiskowe obejmujące te aspekty ogólnej funkcji zarządzania, które dotyczą opracowania, wdrożenia i realizacji polityki oraz celów środowiskowych i organizacji. Celem opracowania jest identyfikacja środowiskowych determinant i barier funkcjonowania przedsiębiorstw oraz wskazanie znaczenia zarządzania środowiskowego dla funkcjonowania przedsiębiorstwa. (fragment tekstu)

Geographical environment can be non only a development stimuli for those enterprises that use its resources but can also limit company development. Global and local consequences of excessive usage of nature led to the notion of sustainable development. Adjustment to sustainable development conditions requires very often additional costs. The paper presents the concept of environmental management. Its instruments enable a company to optimize management of nature resources and enhance preservation of ecosystem functions.(author's abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. M. Ratajczak: Infrastruktura w gospodarce rynkowej. Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 1999, s. 17.
  2. H. Manteuffel Szoege: Zarys problemów ekonomiki środowiska. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2003, s. 65.
  3. R. Cymerman, M. Gwiaździńska, R. Grabowski: Wartość nieruchomości jako czynnik kreujący zagospodarowanie przestrzeni. W: Wartość nieruchomości w gospodarowaniu przestrzenią. Materiały VII konferencji naukowej Towarzystwa Naukowego Nieruchomości. Wydawnictwo ART, Olsztyn 1999, s. 79-82.
  4. W.M. Gaczek: Zarządzanie w gospodarce przestrzennej. Oficyna Wydawnicza Branta, Byd-goszcz-Poznań 2003, s. 36
  5. M. Shechter: Wycena środowiska. W: Ekonomika środowiska i zasobów naturalnych. Red. H. Folmer, L. Gabel, H. Opschoor. Wydawnictwo Krupski i S-ka, Warszawa 1996, s. 193 -219.
  6. E. Pyłka-Gutowska: Ekologia z ochroną środowiska. Wydawnictwo Oświata, Warszawa 2004, s. 261.
  7. Proekologiczne zarządzanie przedsiębiorstwem. Red. G. Kobyłko. Wydawnictwo AE im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2000, s. 45-55.
  8. S. Nahotko: Podstawy ekologicznego zarządzania przedsiębiorstwem. Oficyna wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego Sp. z o.o., Bydgoszcz 2002, s. 80.
  9. www.tui.pl, (2.10.2007).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu