BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mindur Leszek
Title
Technologie w transporcie - tendencje i kierunki rozwoju
Technologies in Transport - Tendences Anf the Growth Directions
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2008, nr 18, s. 177-191, rys., tab.
Issue title
Ekonomia-Zarządzanie-Transport.Ujęcie systemowe
Keyword
Transport
Transport
Note
streszcz., summ.
Abstract
We współczesnej gospodarce dominującym czynnikiem w ocenie przydatności poszczególnych technologii przewozowych jest pojęcie usługi logistycznej, obejmującej nie tylko przewóz podstawowy pasażerów i ładunków, lecz cały proces, stanowiący łańcuch przewozowy - od źródła generującego potok ruchu do jego celu. Stąd też, oceny przydatności poszczególnych gałęzi transportu należy dokonywać w kontekście ich udziału w wyspecjalizowanych, kompleksowych multimodalnych technologiach przewozowych.(fragment tekstu)

The present tendencies and the directions for the development of load-transport technologies, in a basic transport branches, were discussed in this article. (author's abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Artykuł przygotowano w oparciu o książkę: Technologie transportowe XXI wieku, pod red. L. Mindura, Instytut Technologii Eksploatacji - PIB, Wraszawa-Radom 2008, s.  150-338.
  2. Green Paper on "Towards fair and efficient pricing in transport". European Commission. COM (95) 691 final Brussels 20.12.1995 oraz Fair Payment for Infrastructure Use: Aphased ap-proach to a common transport infrastructure-charging framework in the EU. COM (1998) 466 final. Brussels 27.07.1998.
  3. L. Dziuban: Bieżąca ocena stopnia dostosowania polskich przepisów prawnych w  zakresie transportu do przepisów Unii Europejskiej, Temat 03E1-1325/2003.OBETP.P.
  4. Technical Developments in Combined Transport, CEMT/CS/COMB(96)4 Final.
  5. . Report from the Commission to the Council on the application during the years 1996-1999 of Council Directve 92/106/EEC of 7 December on the establishment of common rules for certain types of combined transports of good between Member States, Brussels 2002.
  6. Technologie transportowe XXI wieku. Red. L. Mundur. Instytut Technologii Eksploatacji - PIB, Warszawa-Radom 2008, s. 169 i dalsze.
  7. A. Żylicz: Statki rzeczno-morskie. "Międzynarodowy Rocznik Transportu" 1981, Warszawa 1981, s. 69.
  8. E. Bakke: Systemy transportowe dziś i jutro. Warszawa 1977, s. 88.
  9. S. Okulowski: Ładownie statków żeglugi śródlądowej - magazynami na czas przewozu, "Magazynowanie i Transport Towarów" 1981, nr 2.
  10. Z. Sójka: Przemiany w rozwoju statków żeglugi nieregularnej. W: M. Krzyżanowski, I. Retman, Z. Sójka: Żegluga morska 2000. Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1980, s. 188.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu