BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mindur Maciej
Title
Procesy zmian w lokalizacji centrów gospodarczych, wymianie towarowej i przewozach na świecie
The Processes of Changes in the Economic Centre's Locations, in Goods Exchanges and in the Transport All Over the World
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2008, nr 18, s. 193-206, tab.
Issue title
Ekonomia-Zarządzanie-Transport.Ujęcie systemowe
Keyword
Przewozy towarowe, Wymiana handlowa
Cargo transportation, Trade exchange
Note
streszcz., summ.
Abstract
WPROWADZENIE Drugą połowę XX wieku charakteryzował proces integracji państw, zarówno pod względem politycznym, jak i gospodarczym. Proces ten był następstwem kilku zmian, występujących w ówczesnym świecie :  globalnego charakteru współczesnych stosunków międzynarodowych,  zagrożeń militarnych wykraczających często poza ramy jednego państwa,  zagrożeń ekologicznych o zasięgu międzynarodowym,  wyczerpywania się zasobów surowców naturalnych i energetycznych,  zacieśniającej się kooperacji międzynarodowej oraz jedności technologicznej wielu gałęzi przemysłu światowego,  światowego rynku walutowo-kredytowego oraz towarowego,  jednolitego systemu cen itp. (fragment tekstu)

This article is intended for the location of the world's economic centers and the hypothetical vision of the Asiatic Region, having the chance to become the world's economic center. This is also intended for the growth of carriages in the basic transport branches all over the world.(author's abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. M. Mindur: Współpraca transgraniczna jako czynnik przyspieszający integrację Polski z Państwami Unii Europejskiej. SGH, Warszawa 2000.
  2. M. Menes: Azjatyckie giganty i ich systemy transportowe. "Przegląd Komunikacyjny" 2007, nr 4, s. 14 i dalsze.
  3. P. Kennedy: Mocarstwa świata. Narodziny-rozkwit-upadek. Przemiany gospodarcze i konflikty zbrojne w latach 1500-2000. KiW, Warszawa (wyd. oryg. 1988), za: R. Bartkowiak: Granice wzrostu gospodarczego a rozwój ekonomii. Wybrane zagadnienia ekonomii neoklasycznej i ekonomii rozwoju. SGH, Warszawa 2005, s. 54.
  4. P. Waśkiewicz: Rozwój transportu powierzchniowego w Chinach. ITS, Warszawa 2005, s. 120.
  5. Global Economic Prospeets 2005.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu