BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nogalski Bogdan
Title
Nauki o zarządzaniu. Kierunki rozwoju, obszary, koncepcje i dydaktyka w kontekście głównych wyzwań
Managerial Sciences. Directions of Development, Didactics and Concepts in the Context of the Main Challenges
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2008, nr 18, s. 207-219
Issue title
Ekonomia-Zarządzanie-Transport.Ujęcie systemowe
Keyword
Zarządzanie, Dydaktyka
Management, Didactics
Note
streszcz., summ.
Abstract
w kontekście głównych wyzwań Przedmiotem zainteresowania niniejszego opracowania są kierunki poszukiwań nauk o zarządzaniu. Dotyczą one kierunków rozwoju własnego jako dyscypliny i dziedziny naukowej, krystalizowania się obszarów, koncepcji badań, a także skuteczności w zakresie procesów nauczania studentów na kierunku "Zarządzanie". Owe poszukiwania osadzone są w warunkach towarzyszących współczesnym przedsiębiorstwom i gospodarce. (fragment tekstu)

The main focus of this paper is the managerial sciences directions of exploration. The elaboration pertains to the main research aims as a discipline and a field of science, the crystallization of research fields and concepts as well as the efficiency of the student teaching process in the field of "managerial studies". The undertaken exploration is set in an environment accompanying contemporary enterprises and the whole economy.(author's abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Słownik ekonomiczny przedsiębiorcy. Red. Z. Dowgiałło. Wydawnictwo Znicz, Szczecin 2000, s. 2003.
 2. Z. Malara: Kilka uwag w sprawie nauki o zarządzaniu w Polsce. Próba oceny stanu obecnego i perspektyw. "Współczesne Zarządzanie" 2007, nr 3.
 3. B. Nogalski: Polskie przedsiębiorstwo wobec wyzwań XXI wieku. W: Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach integracji europejskiej, część 1,
 4. Zmiany w teorii praktyce zarządzania. Red. A. Podobiński. Akademia Górniczo-Hutnicza, Uczelniane Wydawnictwo Naukowo- Dydaktyczne, Kraków 2004, s. 13-25.
 5. B. Nogalski: Kierunki badań i rozwoju nauk o zarządzaniu - kontekst strategiczny, zaradzanie strategiczne podstawowe problemy. Red. R. Krupski. Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Wałbrzychu, Wałbrzych 2008, s. 11-26.
 6. Red. M. Romanowska, M. Trocki. Katedra Zarządzania w  Gospodarce, Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2004, maszynopis
 7. . S. Sudoł: Przedmiot i zakres nauk o zarządzaniu oraz ich miejsce wśród dziedzin i dyscyplin naukowych. "Przegląd Organizacji" 2004, nr 12.
 8. M. Trocki: Tożsamość nauk o zarządzaniu. "Przegląd Organizacji" 2005, nr 1
 9. S. Sudoł: Ekonomia a nauki o zarządzaniu. "Współczesne Zarządzanie" 2005, nr 3.
 10. S. Sudoł: Zarządzanie jako dyscyplina naukowa. "Współczesne Zarządzanie" 2007, nr 1.
 11. S. Sudoł: Nauki o zarządzaniu. Węzłowe problemy i kontrowersje. TNOiK, Dom Organizatora, Toruń 2007.
 12. G. Pawelska-Skrzypek: Przedmiot i metody badań w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. "Współczesne Zarządzanie" 2007, nr 1.
 13. J. Niemczyk: Wyróżniki, budowa I zachowania strategiczne układów outsourcingowych. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2006, s. 11
 14. W. Czakon: Dynamika więzi międzyorganizacyjnych przedsiębiorstw. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w  Katowicach, Katowice 2007.
 15. A. Kowalczyk, B. Nogalski: Zarządzanie wiedzą. Koncepcje i  narzędzia. Difin, Warszawa 2007.
 16. B. Nogalski, J. Karpacz, A. Wójcik-Karpacz: Możliwości rozwoju małej przedsiębiorczości w regionie świętokrzyskim. W: Uwarunkowania przedsiębiorczości - aspekty ekonomiczne i  antropologiczno - społeczne. Red. K. Jaremczuk. Państwowa Wyższa Szkołą Zawodowa im. Prof. Stanisława Tarnowskiego w  Tarnobrzegu, Tarnobrzeg 2006.
 17. K. Zieniewicz: Od Taylora do postmodernizmu. "Współczesne Zarządzanie" 2007, nr 1, s. 25.
 18. . K. Klincewicz: Zarządzanie wiedzą jako przykład mody w  zarządzaniu. "Organizacji i Kierowanie" 2004, nr 1, s. 18.
 19. B. Nogalski, R. Rutka: Kluczowe kwestie współczesnego rozwoju nauk o zarządzaniu w Pol-sce. W: Współczesne kierunki rozwoju nauk o zarządzaniu, Księga jubileuszowa z okazji 50-lecia pracy naukowej i dydaktycznej Profesora Jerzego Rokity. Red. K. Jędralska. Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, Katowice 2007.
 20. W. Kieżun: Idea i pragmatyka studiów administracyjnych w  demokracji epoki elektronicznej. "Współczesne Zarządzanie" 2005, nr 3.
 21. W.M. Grudzewski, I. Hejduk: Współczesne kierunki rozwoju nauk o  zarządzaniu. Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej 2006, nr 79.
 22. "Informator" Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych EPOQS, Warszawa 2005, s. 37.
 23. W. Czakon: Łabędzie Poppera - case studies w badaniach nauk o  zarządzaniu, "Przegląd Organizacji" 2006, nr 9.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu