BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Panasiuk Aleksander (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Instrumenty cenowe w zarządzaniu przedsiębiorstwami hotelarskimi
Price Instruments in Hotel Companies Management
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2008, nr 18, s. 231-237
Issue title
Ekonomia-Zarządzanie-Transport.Ujęcie systemowe
Keyword
Cena produktu, Zarządzanie, Hotelarstwo
Product price, Management, Hotel industry
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cena jest jedną z podstawowych kategorii ekonomicznych związaną z gospodarką towarowo-pieniężną. W myśl teorii ekonomicznych, przez cenę rozumie się wartość towaru lub usługi wyrażoną w jednostkach pieniężnych. Innymi słowy, cena to odpowiednia wartość pieniężna, za którą można kupić towar (usługę) lub pewną jego część składową. Cena jest zatem kosztem dla kupującego, który musi ponieść, aby wejść w posiadanie określonego dobra oraz korzystać ze związanej z nim użyteczności. Inna definicja ceny określa ją jako pieniężne wyrażenie wartości, jakości i/lub korzyści, jakie daje dany produkt w porównaniu z innymi produktami (dobrami lub usługami). W tym znaczeniu cena jest więc zapłatą za jakość, rozumianą jako ocena produktu przez rynek. (fragment tekstu)

The article presents issues of price management in hospitality industry particularly considering price concepts of small and medium hotel industries. A general issues of price management in services referred to the hospitality industry were presented at the beginning. Next there was discussed the range of applied price instruments in decision making by hotel companies. There was made an attempt of interpretation of modern market practices in the field of solutions that decide about price management in small and medium hotels comparing to the offers of hotel tycoons.(author's abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. H. Simon: Zarządzanie cenami. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996, s. 15.
  2. H. Nessim, M.R. Dogde: Kształtowanie cen. Strategie i  procedury. PWE, Warszawa 1997, s. 24-24.
  3. G. Karasiewicz: Marketingowe strategie cen. PWE, Warszawa 1997, s. 16.
  4. Podstawy marketingu. Red. J. Altkorn. Instytut Marketingu, Kraków 1992, s. 234.
  5. M. Bednarska, G. Gołembski, E. Markiewicz, M. Olszewski: Przedsiębiorstwo turystyczne. Ujęcie statyczne i dynamiczne. PWE, Warszawa 2007, s. 250-251.
  6. Ch. Lovelock, Ch. Weinberg: Marketing Challenges. New York 1985, s. 344
  7. A. Kornak: Marketing usług turystycznych. Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 1991, s. 87.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu