BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szewczuk Adam (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Wymiary etyki zawodowej w sektorze publicznym
Dimensions of Professional Ethics in Public Sector
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2008, nr 18, s. 265-275
Issue title
Ekonomia-Zarządzanie-Transport.Ujęcie systemowe
Keyword
Etyka, Sektor publiczny
Ethics, Public sector
Note
streszcz., summ.
Abstract
Każda formacja społeczno-polityczna wyróżnia się swoistym systemem wartości, akceptowanym przez większość społeczeństwa. W strukturze tego systemu ważne miejsce zajmuje etyka zawodowa. Jest ona definiowana .... jako całokształt ocen i norm wyznaczających określone obowiązki moralne, dotyczące zarówno czynności wynikających bezpośrednio z wykonywania danego zawodu, jak i związanych z nim społecznych stosunków zawodowych .Istnienie takich standardów etycznych w sektorze publicznym jest o tyle ważne, że niejednokrotnie jego urzędnicy są zmuszeni dokonywać wyborów, co do hierarchii realizowanych przez nich celów publicznych. Ich realizacja i rozumienie może powodować wiele konfliktów, za których rozstrzyganie odpowiada w dużej mierze administracja publiczna.(fragment tekstu)

The public sector role and its functions in economical and social life make it very important part of every democratic state. The are many sources of threats in public sector (costs of public debt) which should be considered in the process of management of public funds. The decision- makers are obligated to respect cardinal, basic rules of ethics in order to protect and secure public benefits and issues. The code of practice reveals a lot of dysfunctions. Public sector should be effective because of its significant role (creating economical conditions, development and social welfare). Best practices and professional ethics are two important elements which might transform and reform the negative trends in Polish public sector.(author's abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Leksykon PWN. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1972, s.  300.
 2. A. Szewczuk: Etyka zawodowa pracowników jednostek samorządu terytorialnego i jej wpływ na jakość funkcjonowania wspólnot lokalnych. [W:] 15 lat funkcjonowania regionalnych izb obrachunkowych jako organów nadzoru i kontroli gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Red. J. Małecki, R. Hauser, Z. Janku. Wyd. KRRIO, Poznań 2007, s. 173-182.
 3. Gospodarka budżetowa jednostek samorządu terytorialnego. Red. W. Miemiec. UNIMEX, Wrocław 2006, s. 289-298.
 4. Administracja publiczna. Red. J. Hausner. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 253.
 5. D. Kijowski, M. Kulesza, W. Misiąg, S. Prutis, M. Stec, J. Szlachta, J. Zaleski: Diagnoza stanu terytorialnej administracji publicznej w Polsce. "Samorząd Terytorialny" 2004, nr 1-2, s. 57.
 6. M. Stahl, E. Olejniczak-Szałowska: Samorząd terytorialny. Podstawowe zagadnienia, Warszawa 1994, s. 25.
 7. . Konstytucja Rzeczypospolitej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. nr 78, poz. 483).
 8. Wartości podstawowe samorządu terytorialnego i demokracji lokalnej. Red. P. Swianiewicz. Warszawa 1997, s. 63-70.
 9. A. Borodo: Samorząd terytorialny. System prawno-finansowy, Warszawa 2004, s. 18.
 10. Samorząd terytorialny w procesie rozwoju regionalnego i lokalnego. Red. W. Kosiedowski. TNOiK, Toruń 2005, s. 50.
 11. E. Wojciechowski: Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Warszawa 2003, s. 63-65.
 12. Sprawozdanie z działalności Regionalnych Izb Obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2004 roku (streszczenie). KR RIO, Warszawa 2005, s. 3-4.
 13. Gospodarka budżetowa jednostek samorządu terytorialnego. Red. W. Miemiec. UNIMEX, Wrocław 2006, s. 299-322.
 14. J. Dolecki: Etyka w zarządzaniu gminą. Zamówienia publiczne. "Samorząd Terytorialny" 2000, nr 4, s. 50.
 15. T. Sierzputowski: Ograniczenia dotyczące funkcjonariuszy gminnych przy wykonywaniu zadań publicznych. "Samorząd Terytorialny" 2000, nr 4, s. 15-16.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu