BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stokowski Franciszek
Title
Terytorialne zróżnicowanie zjawisk demograficznych a planowanie przestrzennego rozwoju społeczno-gospodarczego
Regional differentation of demographic phenomena vs. spatial planning of socio-economic development
Source
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Planowania i Statystyki, 1988, nr 278-2, s. 387-400, bibliogr. 1 poz.
Issue title
Raporty końcowe z badań w latach 1981-1985 Cz.2 Raporty kierowników grup tematycznych
Keyword
Planowanie przestrzenne, Struktura demograficzna, Rozwój społeczno-gospodarczy
Spatial planning, Demographic structure, Social economic development
Note
streszcz.
Country
Polska
Poland
Abstract
Główny celem podjętych prac badawczych było, najogólniej mówiąc, rozpoznanie prawidłowości w zakresie terytorialnego zróżnicowania procesów i struktur demograficznych w Polsce. Podobnie jak w całym problemie węzłowym, w którym procesy demograficzne rozpatrywane były z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, również problemy terytorialnej dyspersji zjawisk demograficznych badano pod kątem potrzeb planowania przestrzennego rozwoju społeczno-gospodarczego. Według pierwotnych założeń, w problematyce badań objętych tematem 11,5.2.12 planowano uwzględnić w szerokim zakresie zjawiska społeczno-gospodarcze, w tym zarówno sferę produkcji, jak i konsumpcji oraz infrastrukturę społeczną. Okazało się, że niektóre z tych zagadnień są bardzo trudne i dotychczas w ogóle nie badane. Napotkano na duże trudności w skompletowaniu odpowiednich zespołów badawczych. Dlatego konfrontacja teoretycznych założeń z praktycznymi możliwościami realizacji doprowadziła do powstania kompromisowego planu zadań badawczych, w którym problematyka społeczna uzyskała priorytet nad ekonomiczną. Ogółem zaplanowano siedem zadań badawczych, z których sześć zostało zrealizowanych. Głównym celem pierwszego z nich o charakterze teoretyczno- metodologicznym, było zbadanie przestrzennych rozkładów zjawisk demograficznych i ich zróżnicowania, a w szczególności rozpoznanie uwarunkowań tej dyspersji za pomocą modeli ekonometrycznych oraz metod analizy wielowymiarowej. (fragment tekstu)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Bibliography
Show
  1. Stokowski F., Regionalizacja demograficzna Polski ,PWN, Warszawa 1977.
Cited by
Show
ISSN
0239-9105
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu