BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wolska Grażyna (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Prywatyzacja w aspekcie zmian strukturalnych polskiej gospodarki
Privatization in the Aspect of the Structural Changes of the Polish Economy
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2008, nr 18, s. 293-299
Issue title
Ekonomia-Zarządzanie-Transport.Ujęcie systemowe
Keyword
Prywatyzacja, Gospodarka
Privatisation, Economy
Note
streszcz., summ.
Country
Polska
Poland
Abstract
Zmiany strukturalne polskiej gospodarki wymagają poszukiwania nowych rozwiązań i koncepcji polityki państwa, która mobilizowałyby do restrukturyzacji, modernizacji i prywatyzacji polską gospodarkę oraz zabezpieczała ją przed zepchnięciem na margines gospodarki światowej. Wyjściowym elementem tej polityki jest wypracowanie przez polski rząd prawno-politycznych podstaw, a także przeprowadzenie niezbędnych zmian strukturalnych, co w konsekwencji spowoduje racjonalne (optymalne) wykorzystanie polskiego potencjału rzeczowego i intelektualnego do podnoszenia konkurencyjności polskiej gospodarki.(fragment tekstu)

Structural changes of the Polish economy require such new solutions and concepts of state policy, which would activate the economy to restructure, modernize and privatize as well as secure it against marginalization in the world economy. The starting point of that policy for the Polish government shall be the elaboration of legal and political basis and implementation of necessary structural changes, which, in consequence will cause rational and optimal use of Polish material and intellectual potential in order to increase the competitiveness of the Polish economy. (author's abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. W. Jakóbik: Zmiany systemowe a struktura gospodarki w Polsce. PWN, Warszawa 2000, s. 150-151.
  2. D. Begg, S. Fisher, R. Dornbusch: Ekonomia. PWE, Warszawa 1993, t. 1, s. 518.
  3. Z. Dowgiałło: Problemy procesów prywatyzacji w gospodarce żywnościowej Polski. Problemy przekształceń własnościowych w  procesie transformacji gospodarczej. Materiały konferencyjne. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 1995, s.  62.
  4. Z. Sadowski: Warianty prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych a proces przemian strukturalnych. Ekonomia nr 1. PWN, Warszawa 1992, s. 9-18.
  5. A. Suwalski: Problemy polskiej prywatyzacji. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1997, s. 6.
  6. J. Engelhardt: Restrukturyzacja przedsiębiorstw transportowych. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1994, s. 7.
  7. E.S. Savas: Prywatyzacja. Klucz do lepszego rządzenia. PWE, Warszawa 1992, s. 333-334.
  8. R. Czaplewski: Polityka gospodarcza w obszarze rynku usług pocztowych i telekomunikacyjnych. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2000, s. 115-116.
  9. B. Chomątowska, C. Adamczyk: Za dużo państwa w państwie. "Rzeczpospolita" 2007, nr 122 (7719) B.
  10. . V. Tanzi: The role of the state and the quality of the public sector. IMF Working Paper, WP/2000/36.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu