BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Załoga Elżbieta (Uniwersytet Szczeciński)
Title
W kierunku systemowych rozwiązań w publicznym transporcie regionalnym w Polsce
Towards System Solutions in Regional Public Transport in Poland
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2008, nr 18, s. 329-335
Issue title
Ekonomia-Zarządzanie-Transport.Ujęcie systemowe
Keyword
Transport, Usługi transportowe, Innowacje, Transport publiczny, Ruchliwość społeczna
Transport, Transport services, Innovations, Public transport, Social mobility
Note
streszcz., summ.
Country
Polska
Poland
Abstract
Publiczny transport regionalny jest czynnikiem determinującym ruchliwość społeczną oraz poziom życia obywateli. W zakresie tego pojęcia mieszczą się wszystkie usługi transportu zbiorowego, z wyłączeniem dalekobieżnych przewozów międzymiastowych i transportu publicznego w miastach. Transport regionalny obsługuje obszary o niższej gęstości zaludnienia, charakteryzujące się różnorodnym popytem na usługi transportowe. W porównaniu do transportu miejskiego, transport regionalny zaspokaja potrzeby mniejszej liczby osób rozproszonych na większej przestrzeni. Współczesnym wyzwaniem dla władz regionów i przewoźników jest znalezienie sposobu na świadczenie usług transportu publicznego, także w miejscach charakteryzujących się niskim popytem, zwłaszcza obszarów wiejskich, gdzie, według danych ONZ, żyje 26,4% ludności Europy (37,5% ludności Polski).(fragment tekstu)

Transport is a factor conditioning the social mobility. It influences on its level as well as determines the level of social satisfaction on account of fulfilling of transport needs. The regional transport accessibility decides about time of realization of transport needs and indirectly influences on access to labour market and the participation in the economic and social life of region, country or community of states. Regional services in Poland are not taken hold into the required system framework. The scope of tasks carried out by the individual levels of the local government in the scope of transport is determined by a lot of legal acts . Results from them the duty of organizing and subsidizing the mass transport in the region by local government bodies. This paper focuses on legal, organizational and financial aspects of regional passenger transport in Poland. The statistics show the performance of railway passenger transports and also the financial support from provincial governments. New strategies and EC regulations are mentioned. (author's abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Why is it essential to develop public transport by low demand. UITP, Nov. 2004.
 2. ustawa o samorządzie terytorialnym z 8 marca 1990 r. ( Dz.U. 1997, nr 123, poz. 775 ze zm.)
 3. ustawa o samorządzie powiatowym z 5 czerwca 1998 r. (Dz.U. 1998, nr 91, poz. 578 ze zm.)
 4. ustawa o samorządzie wojewódzkim z 5 czerwca 1998 r. (Dz.U. 2001, nr 142, poz. 1590).
 5. Ustawa z 6 września 2001 roku o transporcie drogowym.
 6. Informacja Polskiej Izby Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji.
 7. Ustawa o transporcie kolejowym z 28 marca 2003 r. (Dz.U. 2007, nr 16, poz. 94 ze zm.).
 8. Rozporządzenie Rady Ministrów z 21 kwietnia 2004 r. w sprawie organizowania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich (DZ.U., nr 95, poz. 953).
 9. Dz.U., nr 203, poz. 1966 ze zm.
 10. Informacja o wynikach kontroli organizowania i finansowania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich. NIK, Warszawa, styczeń 2008.
 11. J. Piechociński: Rekompensata za kolejowe usługi publiczne w  latach ubiegłych. "Przegląd Komunikacyjny" 2008, nr 4.
 12. Rozporządzenie (WE) Nr 1370/2007 z 23 października 2007 r. dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 (Dz.Urz. UE nr 315 z  3.12.2007 r.).
 13. Rozporządzenie ma wejść w życie 3 grudnia 2009 roku.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu