BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Balke Marcin (Instytut Transportu Samochodowego, Warszawa), Karpiński Robert (Instytut Transportu Samochodowego, Warszawa)
Title
Oznakowanie pojazdów pożarniczych w kontekście przepisów o warunkach technicznych pojazdów określonych w ustawie - Prawo o ruchu drogowym
Marking of Fire Fighting Vehicles in the Context of the Provisions for the Technical Conditions of Vehicles Referred to in the Act - Law on Road Traffic
Source
Logistyka, Logistyka - nauka, 2014, nr 5, CD 1, s. 25-34, tab., rys., fot., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Straż pożarna, Samochody służbowe, Ochrona przeciwpożarowa
Firefighters, Company cars, Fire protection
Note
streszcz., summ.
Abstract
Pojazdy uprzywilejowane jednostek ochrony przeciwpożarowej podczas prowadzenia akcji ratunkowych poruszają się w ruchu drogowym z dużymi prędkościami i często w sposób niekonwencjonalny. Celem ograniczenia liczby możliwych w takich przypadkach niebezpiecznych incydentów w ruchu drogowym, muszą wyróżniać się spośród innych pojazdów. Aby pojazd pożarniczy uprzywilejowany był widoczny i zauważalny z dużych odległości w szczególności w porze nocnej, musi być odpowiednio oznakowany za pomocą barwnych znaków o właściwościach odblaskowych. Niemniej istotną rolę spełniają sygnały dźwiękowe. Na tle obowiązującego w Polsce prawa, w tym międzynarodowego, opisano istniejące niespójności przepisów w zakresie oznakowania, wymagań technicznych dla folii odblaskowych oraz uprzywilejowanych sygnałów ostrzegawczych. Wskazano konieczne kierunki zmian w przepisach celem poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym w obszarze dotyczącym ruchu drogowego pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej - uprzywilejowanych.(abstrakt oryginalny)

Vehicles used for fire fighting purposes being privileged while attending to the emergency are moving in the road traffic at high speeds and often in an unconventional manner. In order to limit the number of possible dangerous incidents on the road, in such cases, they must stand out among other vehicles. The privileged fire fighting vehicle, in order to be visible and noticeable from long distances especially at night, must be labelled with the colourful markings of reflective characteristics. However, an important role is played by audible signals. The existing inconsistencies concerning labelling regulations, the technical requirements for reflective foils and the priority warning signals are described against the background of the law in Poland, and international one. The necessary directions of changes have been indicated in respect to the regulations to improve safety in road traffic concerning the movement of privileged fire fighting vehicles.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Bibliography
Show
  1. Regulamin nr 65 ONZ. Jednolite przepisy dotyczące homologacji specjalnych świateł ostrzegawczych do pojazdów samochodowych oraz przyczep. /Regulation No. 65. Uniform provisions concerning the approval of special warning lamps for power-driven vehicles and their trailers/, UN Vehicle Regulations (brak oficjalnej wersji w języku polskim).
  2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2007 r., nr 186, poz. 1322 z późniejszymi zmianami).
  3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2007 r., nr 137, poz. 968 z późniejszymi zmianami).
  4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2013 r. poz. 951 z późniejszymi zmianami).
  5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowych zasad wyposażenia jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2000 r. nr 93 poz. 1035).
  6. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (Dz. U. z 2013 r., poz. 407).
  7. Rozporządzenie ministrów: spraw wewnętrznych i administracji, obrony narodowej, finansów oraz sprawiedliwości w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych policji, agencji bezpieczeństwa wewnętrznego, agencji wywiadu, służby kontrwywiadu wojskowego, służby wywiadu wojskowego, centralnego biura antykorupcyjnego, straży granicznej, kontroli skarbowej, służby celnej, służby więziennej i straży pożarnej (Dz. U. z 2011 r., nr 165 poz. 992).
  8. Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1340 z późniejszymi zmianami).
  9. Ustawa Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późniejszymi zmianami).
  10. Zarządzenie nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej nr 1 z dnia 30 czerwca 2008 r., poz. 8.
Cited by
Show
ISSN
1231-5478
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu