BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ogrodowczyk Agnieszka (Uniwersytet Łódzki)
Title
Polityka mieszkaniowa a współczesne przekształcenia obszarów śródmiejskich - przykład Łodzi
Housing Policy and Contemporary Changes of the Inner City - Example of Łódź
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 367, s. 232-239, rys., bibliogr. 12 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Gospodarka przestrzenna Aktualne aspekty polityki społeczno-gospodarczej i przestrzennej
Keyword
Polityka mieszkaniowa, Miasto
Housing policy, City
Note
streszcz., summ.
Abstract
Reforma mieszkalnictwa w Polsce po 1990 r. objęła m.in.: wycofanie się państwa z finansowania i budowy mieszkań, skomunalizowanie mieszkań Skarbu Państwa oraz stworzenie nowych form finansowania tego sektora. Biorąc pod uwagę zmiany w strukturze inwestorskiej nowego budownictwa mieszkaniowego, będące rezultatem polityki mieszkaniowej państwa, oraz rolę samorządów lokalnych w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych ludności, za cel artykułu przyjęto analizę zmian zachodzących współcześnie w zasobach mieszkaniowych Łodzi, a zwłaszcza w jej obszarze śródmiejskim, który można określić jako szczególnie istotny z powodu złego stanu technicznego znajdującej się tam tkanki mieszkaniowej. Pod uwagę wzięto nowe budownictwo realizowane przez różnych inwestorów, jak również miejską politykę mieszkaniową i efekty jej realizacji w obszarze śródmiejskim.(abstrakt oryginalny)

Housing policy reform in Poland after 1990 included: withdrawal of the State from financing and construction of new housing units, communalization of flats belonging to the State and the creation of new forms of the housing construction financing. Taking into account the changes in the investor's types of new housing units as a result of the state's housing policy, and the role of local governments in meeting the housing needs of the population, the purpose of the paper was to analyze contemporary changes in the housing stock of Łódź, especially in the inner-city, which is particularly important because of the poor condition of its residential tissue. Attention has been paid to the new housing construction carried out by various investors, as well as to urban housing policy and the effects of its implementation in the inner-city.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Lis P., Cele i instrumenty miejskiej polityki mieszkaniowej, [w:] Współczesne przemiany środowiska mieszkaniowego - wybrane problemy, red. J. Dzieciuchowicz, Przestrzeń - Społeczeństwo - Gospodarka, nr 10, Wyd. UŁ, Łódź 2011.
 2. Lis P., Wahania cykliczne rynków mieszkaniowych. Aspekty teoretyczne i praktyczne, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2012.
 3. Marszał T., Struktura przestrzenna wielorodzinnego budownictwa mieszkaniowego w Łodzi w latach 90., [w:] Budownictwo mieszkaniowe w latach 90. - zróżnicowanie przestrzenne i kierunki rozwoju, red. T. Marszał, Biuletyn KPZK PAN, 190, Warszawa 1999a.
 4. Marszał T., Zróżnicowanie i kierunki rozwoju budownictwa mieszkaniowego w Polsce, [w:] Budownictwo mieszkaniowe w latach 90. - zróżnicowanie przestrzenne i kierunki rozwoju, red. T. Marszał, Biuletyn KPZK PAN, 190, Warszawa 1999b.
 5. Milewska K., Ogrodowczyk A., Housing stock and dwelling conditions in big cities of Poland, [w:] Economic and social functions of Polish and Ukrainian big cities in the beginning of the 21st century red. M. Habrel, T. Marszał, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010.
 6. Milewska K., Ogrodowczyk A., Struktura budownictwa wielorodzinnego na obszarze Łodzi, [w:] Przestrzeń rezydencjalna w miastach polskich, red. T. Marszał, D. Stawasz, Biuletyn KPZK PAN, z. 227, Warszawa 2006.
 7. Nowy Ład Mieszkaniowy, "Sprawy Mieszkaniowe" 1992, z. 4.
 8. Ogrodowczyk A., Nowe budownictwo mieszkaniowe w przestrzeni małych miast Polski Środkowej - lokalizacja i uwarunkowania rozwoju, maszynopis pracy doktorskiej, WNG UŁ, 2011.
 9. Polityka mieszkaniowa Łodzi 2020+, UMŁ, Łódź 2012.
 10. Sikora D.A., Zarządzanie komunalnymi zasobami mieszkaniowymi - przykład Łodzi, [w:] Gospodarka w przestrzeni polskich miast, red. T. Marszał, Biuletyn KPZK PAN, 216, Warszawa 2010.
 11. Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.
 12. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.367.25
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu