BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Przybyłowski Adam (Akademia Morska w Gdyni)
Title
Stan infrastruktury transportu drogowego w Polsce z uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa
Road Transport Infrastructure Development in Poland with Special Emphasis on Safety Issues
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 367, s. 261-271, tab., rys., bibliogr. 18 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Gospodarka przestrzenna Aktualne aspekty polityki społeczno-gospodarczej i przestrzennej
Keyword
Infrastruktura transportu, Bezpieczeństwo ruchu drogowego, Region
Transport infrastructure, Road traffic safety, Region
Note
streszcz., summ.
Abstract
Wysoki wskaźnik liczby ofiar w Polsce w porównaniu ze średnią europejską jest związany m.in. ze słabą jakością sieci drogowej. Celem artykułu jest zaprezentowanie, na podstawie dostępnych dokumentów źródłowych oraz danych statystycznych pozyskanych z baz danych GUS, stanu rozwoju infrastruktury transportu drogowego w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Stan techniczny nawierzchni sieci dróg krajowych w ciągu ostatnich lat ulega jednak systematycznej poprawie. W latach 2004-2012 liczba ofiar śmiertelnych wypadków spadała o prawie 40%. Jednocześnie w 2011 r. zanotowano niestety ich nieznaczny wzrost. Do najbardziej "bezpiecznych" województw należały: śląskie, małopolskie i dolnośląskie oraz pomorskie, a do najbardziej "niebezpiecznych" mazowieckie, łódzkie i podlaskie oraz lubelskie.(abstrakt oryginalny)

A high rate of casualties in Poland in comparison with the European average is due, among other factors, to the poor quality of the road network. The paper, based on the available documents and statistical data from Central Statistical Office, presents road transport infrastructure development with a special emphasis on the safety level in Poland. The technical state of the Polish road infrastructure has been recently improving. In the years 2004-2012 the number of fatalities was decreasing by almost 40%. At the same time in 2011, there was, unfortunately, their slight increase. The "safest" regions were: Lower Silesia, Małopolska and Pomoranian, and the most "dangerous" ones: Mazovia, Podlaskie and Łódzkie and Lubelskie.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Europejski Program Oceny Ryzyka na Drogach, http://www.eurorap.pl/ (dostęp: 21.06.2014).
 2. Grzelakowski A.S., Matczak M. (red.), Infrastruktura transportu. Współczesne wyzwania rozwojowe, IMP Gdańsk 2014.
 3. http://strateg.stat.gov.pl/Home/Strateg (dostęp: 21.06.2014).
 4. Komornicki T., Infrastruktura transportowa, [w:] Terytorialny wymiar rozwoju. Polska z perspektywy badań ESPON, red. A. Olechnicka, K. Wojnar, http://espon.pl/files/25_2/2/terytorialny_wymiar_ rozwoju_A.Olechnicka_K.Wojnar.pdf (dostęp: 21.06.2014).
 5. Komornicki T., Rosik P., Śleszyński P., Solon J., Wiśniewski R., Stępniak M., Czapiewski K., Goliszek S. (aut.), Regulska E. (współpr.), Wpływ budowy autostrad i dróg ekspresowych na rozwój społeczno- gospodarczy i terytorialny Polski, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2013.
 6. Matczak M., Wykorzystanie inteligentnych systemów transportowych (ITS) w optymalizacji wykorzystania infrastruktury transportu, [w:] A.S. Grzelakowski, M. Matczak (red.), Infrastruktura transportu. Współczesne wyzwania rozwojowe, IMP, Gdańsk 2014.
 7. Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Warszawa, czerwiec 2013.
 8. Piszczek S., Systemy zarządzania ruchem w Niemczech, I Kongres ITS, 2008.
 9. Prace Komisji Geografii Komunikacji Polskiego Towarzystwa Geograficznego, http://www.ptg.pan.pl/ komisjaGK/konfer/2006/wydaw.htm (dostęp: 21.06.2014).
 10. Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2013, www.transport.gov.pl/files/0/1793723/Program20112015. pdf (dostęp: 21.06.2014).
 11. Przestrzenne zagospodarowanie Polski na początku XXI wieku (monografie), http://rcin.org.pl/Content/ 2270/WA51_13507_r2006-nr6_Monografie.pdf (dostęp: 21.06.2014).
 12. Przybyłowski A., Bezpieczeństwo w ruchu drogowym na poziomie regionalnym w Polsce w latach 2004-2012, Logistyka 2014 (w druku).
 13. Przybyłowski A., Inwestycje transportowe jako czynnik zrównoważonego rozwoju regionów w Polsce, Wydawnictwo AM w Gdyni, ISBN 978-83-7421-195-6, Gdynia 2013.
 14. Przybyłowski A., Wypadki drogowe i ich skutki w polskich regionach na tle tendencji europejskich, Logistyka 2014 (w druku).
 15. Raport o stanie technicznym sieci dróg krajowych na koniec 2012 roku, http://www.gddkia.gov.pl/ pl/998/system-oceny-stanu-nawierzchni (dostęp: 21.06.2014).
 16. Ratajczak M., Infrastruktura w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1999.
 17. Transport - wyniki działalności, GUS, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/transport-i-lacznosc/transport/ (dostęp: 21.06.2014).
 18. www.gddkia.gov.pl (dostęp: 13.08.2012).
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.367.29
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu