BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rosiek Janusz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Title
Wpływ implementacji pakietu klimatyczno-energetycznego (PKE) Unii Europejskiej na równoważenie rozwoju społeczno-gospodarczego krajów członkowskich ugrupowania
Impact of the implementation of the EU Climate and Energy Package (EU CEP) on Socio-Economic Development of Selected EU Countries
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 367, s. 281-291, tab., bibliogr. 24 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Gospodarka przestrzenna Aktualne aspekty polityki społeczno-gospodarczej i przestrzennej
Keyword
Pakiet klimatyczno-energetyczny, Rozwój zrównoważony, Rozwój społeczno-gospodarczy, Emisja zanieczyszczeń, Polityka energetyczna
Climate and energy package, Sustainable development, Social economic development, Pollution emission, Energy policy
Note
streszcz., summ.
Abstract
W opracowaniu podjęto próbę oszacowania wpływu implementacji Pakietu Klimatyczno-Energetycznego Unii Europejskiej (EU Climate and Energy Package - EU CEP), a przede wszystkim jednego z jego zasadniczych filarów, jakim jest niewątpliwie system handlu uprawnieniami emisyjnymi UE (EU European Trading Scheme - ETS), na wybrane aspekty zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego krajów członkowskich ugrupowania. W szczególności przedstawiono możliwe scenariusze związane z wpływem tego pakietu na sytuację makroekonomiczną gospodarek krajów UE. Zawarte w literaturze przedmiotu rozważania oparte są w zasadniczej mierze na dynamicznych modelach równowagi ogólnej, które były w miarę upływu czasu modyfikowane i rozszerzane. Punkt wyjścia do przedstawionych w opracowaniu analiz prowadzonych przez różnych badaczy stanowiły opracowania Komisji Europejskiej. Należy przy tym podkreślić, że makroekonomiczne efekty implementacji PKE są niezwykle trudne do oszacowania. W końcowej części publikacji przedstawiono wnioski płynące z wcześniejszych rozważań oraz zasugerowano możliwe do zastosowania w prowadzonych analizach inne metody badawcze.(abstrakt oryginalny)

The study attempts to assess the influence of the implementation of the EU Climate and Energy Package (EU CEP), mainly its principal pillar, which is undoubtedly the EU Emissions Trading Scheme, on the selected aspects of sustainable socio-economic development of the EU Member States. In particular, the possible scenarios related to the impact of the package on the macroeconomic situation of the EU were presented. The literature covers considerations based mainly on the dynamic general equilibrium models, which were in the course of time modified and extended. The elaborations of the European Commission were the starting point for the analyzes conducted by many researchers. It should be underlined that the effects of the CEP implementation are extremely difficult to quantify. Finally, the paper presents findings of previous discussions and it suggests other research methods, which could be used in further studies.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bosello F., Campagnolo L., Carraro C., Eboli F., Parrado R., Portale E., Macroeconomic Impacts of the EU 30% GHG Mitigation Target, kwiecień 2013.
 2. Böhringer C., Balistreri E.J., Rutherford T.F., The role of border carbon adjustment in unilateral climate policy: Overview of an Energy Modeling Forum study (EMF29), "Energy Economics" 2012, nr 34.
 3. Böhringer C., Fisher C., Rosendahl K.E., The global effects of subglobal climate policies, "Resources for the Future Discussion Paper" 2010, nr 10-48.
 4. Böhringer C., Rutherford T., Tol R., The EU 20/20/20 targets: an Overview of the EMF22 Assessment, "Energy Economics" 2009, nr 31.
 5. Carraro C., Edenhofer O., Hourcade J.C., On the Economics of Decarbonisation in an Imperfect World, "Climatic Change" 2012, vol. 114, wyd. 1, DOI 10.1007/s10584-012-0549-7.
 6. Demailly D., Quirion P., Leakage from climate policies and border tax adjustments: lessons from a geographic model of the cement industry, CESifo Venice, Summer Institute, http://ideas.repec.org/p/ hal/wpaper/halshs-00009337.html.
 7. Durand-Lasserve O., Pierreu A., Smeers Y., Uncertain Long-Run Emissions Targets CO2 Price and Global Energy Transition: a General Equilibrium Approach, "CORE" Discussion Paper nr 2010.27, czerwiec 2010.
 8. Eboli F., Parrado R., Roson R., Climate Change Feedback on Economic Growth: Explorations with a Dynamic General Equilibrium Model, "Environment and Development Economics" 2010, 15(5).
 9. EC - European Commission, Analysis of options to move beyond 20% greenhouse gas emission reductions and assessing the risk of carbon leakage, Commission Staff working document, SEC (2010) 650.
 10. EC - European Commission, European Economic Forecast Spring 2010, DG Economic and Financial Affairs, European Economy 2010, nr 3, http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2010_ spring_forecast_en.htm.
 11. EC - European Commission, Package of implementation measures for the EU's objectives on climate change and renewable energy for 2020, Commission Staff working document, SEC (2008) 85 II.
 12. Eurelectric, Power Choices - Pathways to Carbon-Neutral Electricity in Europe by 2050, http://www. eurelectric.org/download//download.aspx?DocumentFileID=63875.
 13. Eurostat, Europop2008 - Convergence Scenario, national level, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/ statisics//search_database.
 14. http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/cap/leakage/index_en.htm.
 15. http://ipts.jrc.ec.europa.eu/activities/energy-and-transport/gem-e3/.
 16. http://unfccc.int/durban_nov_2011/meeting/6245.php).
 17. http://unfccc.int/files/meetings/durban_nov_2011/decisions/application/pdf/awgkp_outcome.pdf.
 18. http://www.ochronaklimatu.com/attachments/278_Rozporz%C4%85dzenie%20Komisji%20 %28UE%29%20nr%20389_2013%20z%20dnia%202%20maja%202013%20r.%20ustanawiaj% C4%85ce%20rejestr%20Unii.pdf
 19. IEA - International Energy Agency, CO2 Emission from Fuel Combustion - Highlights, http://www.iea. org/co2highlights, OECD/IEA, Paris 2010.
 20. Mathiesen L., Maestad O., Climate policy and steel industry: achieving global emission reduction by an incomplete climate agreement, "Norwegian School of Economics and Business Administration" Discussion Paper 2002, nr 20.
 21. McKibbin W.J., Wilcoxen P., The Economic and Environmental Effects of Border Adjustments for Climate Policy, [w:] Climate Change Trade and Competitiveness: Is a Collision Inevitable?, red. L. Brainard, I. Sorkin, "Brookings Trade Forum" 2008/2009.
 22. Narayanan G.B., Walmsley T.L., Global Trade, Assistance, and Production: The GTAP 7 Data Base, Center for Global Trade Analysis, Purdue University, 2008.
 23. Peterson E.B., Schleich J., Duscha V., Environmental and economic effects of the Copenhagen pledges and more ambitious emission reduction targets, "Energy Policy" 2011, nr 39.
 24. World Bank, World Development Indicators - Total Population, http://data.worldbank.org/indicator/ SP.POP.TOTL.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.367.31
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu