BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szczepaniak Iwona (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa), Ambroziak Łukasz (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Title
Pozycja konkurencyjna Polski w handlu produktami przemysłu spożywczego z Unią Europejską : bilans dziesięciu lat członkostwa
Poland's Competitive Position in Food Trade with the European Union : the Balance of Ten Years of EU Membership
Source
Unia Europejska.pl, 2015, nr 1 (230), s. 39-50, tab., wykr.
Keyword
Przemysł spożywczy, Handel zagraniczny, Konkurencyjność
Food industry, Foreign trade, Competitiveness
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Country
Polska
Poland
Abstract
W artykule oceniono pozycję konkurencyjną Polski w handlu zagranicznym produktami przemysłu spożywczego z państwami UE (UE-28) w latach 2003-2013. Punktem wyjścia była analiza wyników handlu zagranicznego produktami przemysłu spożywczego. Następnie dokonano oceny pozycji konkurencyjnej w oparciu o sześć wskaźników: wskaźnik orientacji eksportowej (OE), wskaźnik specjalizacji w eksporcie (SI), wskaźnik pokrycia importu eksportem (TC), wskaźnik ujawnionych przewag komparatywnych Balassy (RCA), wskaźnik relacji eksportowo-importowej Lafaya (LFI) oraz dodatkowo wskaźnik intensywności handlu wewnątrzgałęziowego (GL). Z przeprowadzonego badania wynika, że w okresie członkostwa w UE umocniła się pozycja konkurencyjna Polski w handlu produktami przemysłu spożywczego z państwami UE. Konkurencyjne na rynku unijnym były przede wszystkim produkty branży mięsnej, rybnej, owocowo-warzywnej, mleczarskiej, piekarskiej i napojów bezalkoholowych, a od 2006 także tytoniowej. Polska nie posiadała natomiast przewag konkurencyjnych w handlu produktami branż winiarskiej, spirytusowej, paszowej i zbożowej. (abstrakt oryginalny)

The article assesses Poland's competitive position in the food trade with the EU countries (EU-28) in the years 2003-2013. First, changes in the Polish food trade were presented. Next, six indicators, i.e. index of export orientation (OE), index of export specialisation (SI), index of trade coverage (TC), index of revealed comparative advantages (RCA), Lafay index (LFI), and index of intra-industry trade (GL) were used to analyse Poland's competitive position in trade. The obtained results show that in the first decade of EU membership Poland's position in the food trade with the EU countries strengthened. The competitive position on the EU markets was recorded mainly for meat products, fish, fruit and vegetables, dairy products, bakery products and soft beverages, and since 2006 also tobacco products. Poland did not have competitive advantages in trade for wine, spirits, fodder and milling industry products. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. I. Szczepaniak, Oceno wybranych poziomów konkurencyjności polskiego sektora żywnościowego, w: R. Borowiecki, M. Dziura (red.), Globalne i regionalne wyzwania restrukturyzacji przedsiębiorstw i gospodarek, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2012, s. 293-310
  2. Ł. Ambroziak, I. Szczepaniak, Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (4). Międzynarodowa pozycja konkurencyjna, Seria "Program Wieloletni 2011-2014", nr 74, lERiGŻ-PIB, Warszawa 2013
  3. I. Szczepaniak (red.), Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (2), seria "Program Wieloletni 2011-2014", Raport nr 40, lERiGŻ-PIB, Warszawa 2012
  4. J. Seremak-Bulge, Przetwórstwo mleka, "Rynek mleka. Stan i perspektywy", wrzesień 2014, s. 11-13
  5. P. Szajner, Stan przemysłu cukrowniczego, "Rynek cukru. Stan i perspektywy", maj 2014, s. 18
  6. P. Szajner, Stan przemysłu cukrowniczego, "Rynek cukru. Stan i perspektywy", maj 2014, s. 19
  7. P. Chechelski, Wpływ procesów globalizacji na polski przemysł spożywczy, lERiGŻ-PIB, Warszawa 2008
Cited by
Show
ISSN
2084-2694
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu