BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Markowska Małgorzata (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Czynniki rozwoju regionalnego
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2002, nr 939, s. 20-33, tab., rys., bibliogr. 34 poz.
Issue title
Gospodarka lokalna w teorii i w praktyce
Keyword
Rozwój regionalny, Dynamika rozwoju regionalnego
Regional development, Regional development dynamics
Abstract
Szczegółowo omówiono zagadnienie rozwoju regionalnego, zwracając szczególną uwagę na czynniki rozwoju.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bagdziński S.L.: Lokalna polityka gospodarcza w okresie transformacji systemowej, UMK, Toruń 1994.
 2. Benko G.: Geografia technopolii, PWN, Warszawa 1993
 3. Berman N.L.: Strategiczne planowanie rozwoju gospodarczego. Municypium, Warszawa 2000
 4. Blakley E.J.: Planinng local economic development. Theory and practice. Sage Library and Social Research, 168, London 1989
 5. Borowiec J.: Infrastruktura techniczna a konkurencyjność regionów. W: Konkurencyjność regionów. Praca pod red. M. Klamut. Wyd. 2. AE Wroclaw 1999
 6. Castells M., Hall P.: Technopoles of the World. The Making of 21 st Century Industrial Complexes, London and New York 1994
 7. Cybulski L.: Konkurencyjność regionów a segmentacja rynków pracy. W: Polityka budowy regionu konkurencyjnego. Strategie - modele - postęp technologiczny. Praca pod. red. M. Klamut, AE Wrocław 2000.
 8. Domański R.: Gospodarka przestrzenna. PWN, Warszawa 1993
 9. Ekonomiczne i środowiskowe aspekty zarządzania rozwojem miast i regionów. Praca pod. red. T. Markowskiego i D. Stawasz, Wyd. UL Łódź 2001
 10. Gogolewska J.: Infrastruktura społeczna jako czynnik podniesienia konkurencyjności regionów na przykładzie Polski i niektórych krajów UE. W: Konkurencyjność regionów. Praca pod red. M. Klamut. Wyd. 2. AE Wrocław 1999
 11. Gorzelak G., Jałowiecki B.: Konkurencyjność regionów. Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego UW. Wyd. Nauk. Scholar, Studia regionalne i lokalne nr 1 Warszawa, 2000
 12. Hryniewicz J.T.: Czynniki rozwoju gospodarczego. W: Gospodarka - Przestrzeń - Środowisko. Restrukturyzacja transformacyjna i rozwój regionów w perspektywie jednoczącej się Europy. Praca pod. red. S.L. Bagdzińskiego i M. Marszałkowskiej. Wyd. UMK, Toruń, 1998
 13. Kawałko B.: Stymulowanie rozwoju w regionie transgranicznym. Gospodarka Narodowa nr 6, 1997
 14. Klasik A., Kuźnik F.: Planowanie strategiczne rozwoju lokalnego i regionalnego. W: Praca pod red. S. Dolaty: Funkcjonowanie samorządu terytorialnego - doświadczenia i perspektywy. Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 1998
 15. Konkel J.A., Lewicka K.: Potencjał innowacyjny regionu jako czynnik restrukturyzacji regionalnej. W: Gospodarka - Przestrzeń - Środowisko. Restrukturyzacja transformacyjna i rozwój regionów w perspektywie jednoczącej się Europy. Praca pod. red. S.L. Bagdzińskiego i M. Marszałkowskiej, Wyd. UMK, Toruń, 1998
 16. Kulesza M.: Rozwój regionalny. Zagadnienia instytucjonalne. Samorząd Terytorialny Municypium, Warszawa, nr 10, 2000
 17. Markowski T.: Od konkurencji zasobów do konkurencji regionów. Samorząd Terytorialny. Municypium, Warszawa, nr 12, 1996
 18. Markowski T.: Zarządzanie rozwojem miast, PWN, Warszawa 1999
 19. Opałło M.: Mierniki rozwoju regionów. Wiadomości Statystyczne, Warszawa: nr 3, 1997
 20. Passella E.: Podnoszenie konkurencyjności regionów w Polsce poprzez wdrażanie innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach. W: Polityka budowy regionu konkurencyjnego. Strategie - modele - postęp technologiczny. Praca pod. red. M. Klamut, AE Wrocław 2000.
 21. Promowanie rozwoju lokalnego i regionalnego. Praca pod red. B. Winiarskiego, L. Patrzałka. Wrocław, Wyd. AE 1994
 22. Pyszkowski A.: Polityka regionalna - balast czy czynnik rozwoju? Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego UW. Wyd. Nauk. Scholar, Studia regionalne i lokalne nr 1, Warszawa, 2000
 23. Szromnik A.: Inwestycje zagraniczne jako czynnik lokalnego i regionalnego rozwoju gospodarczego. Wspólnota 7, 1995
 24. Taksonomia struktur w badaniach regionalnych. Praca pod red. D. Strahl. Wrocław, Wyd AE, 1998
 25. Tokarski T.: Czynniki wzrostu gospodarczego. Wiadomości Statystyczne, Warszawa, nr 3, 1997
 26. Trojanek M.: Oddziaływanie władzy lokalnej na efektywność przedsięwzięć inwestycyjnych. ZNAE w Poznaniu, Ser. II, z. 137, 1994
 27. Uchwała Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie przyjęcia Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2001-2006 (Uchwała nr 105, M.P. z dnia 30 grudnia 2000 r.)
 28. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (DzU Nr 91, poz. 576 z późn. zm.)
 29. Ustawa z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego (DzU nr 48, poz. 550)
 30. Wskaźniki ekorozwoju. Praca pod. red. T. Borysa. Wyd. Ekonomia i Środowisko. Białystok 1999
 31. Wysocka E., Koziński J.: Aktualizacja teoretycznych i metodycznych podstaw planowania przestrzennego. IGPiK. Warszawa 1995
 32. Wysocka E: Poszukiwanie przestrzennych aspektów rozwoju społecznego i gospodarczego. Samorząd Terytorialny Municypium, Warszawa: nr 1-2, 2001
 33. Wysocka E.: Przesłanki rozwoju regionalnego w Polsce. Region Ziemi Lubelskiej. Samorząd Terytorialny, Municypium, Warszawa: nr 1-2, 1997
 34. Wysocka E.: Przesłanki rozwoju regionalnego w Polsce. Region Mazowsze. Samorząd Terytorialny, Municypium, Warszawa: nr 10, 1997
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu