BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Maciejuk Marian (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Nowe zasady organizacyjno-finansowe drogownictwa w Polsce
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2002, nr 939, s. 265-279, zał., bibliogr. 13 poz.
Issue title
Gospodarka lokalna w teorii i w praktyce
Keyword
Drogi, Zarządzanie drogami publicznymi, Zarządzanie drogami, System drogowy
Road, Management of public roads, Road management, Road system
Abstract
Omówiono ogólne zasady zmian organizacyjnych drogownictwa oraz przedstawiono strukturę zarządzania drogami krajowymi, wojewódzkimi i powiatowymi. Zwrócono uwagę na regulacje prawne, zasady i źródła finansowania drogownictwa.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Drogi powiatowe 2000+. W: Polskie drogi nr 9/2000.
 2. Informacja o stanie polskiego drogownictwa opracowana w Biurze Studiów Sieci Drogowej (Materiał na Komisję Sejmową). W: Drogownictwo nr 8/1999.
 3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 1999 roku w sprawie zasad i terminów przekazywania środków na finansowanie oświetlenia dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą. (Dz.U. nr 35, poz. 326.)
 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania trybu przekazywania części drogowej subwencji ogólnej dla powiatów, miast na prawach powiatu i województw. (Dz.U. nr 157/1998, poz. 1033).
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 roku w sprawie określenia szczególowego zasięgu terytorialnego oddziałów Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych (Dz.U. nr 162/1998, poz. 1136).
 6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne. Dz.U. nr 54/1997, poz. 348 z poźn. zm.
 7. Ustawa z dnia 13 października 1998 roku przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną. (Dz.U. nr 133, poz. 872 i nr 162, poz. 1126).
 8. Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych. (Dz.U. nr 71/2000, poz. 838 - tekst jednolity).
 9. Ustawa z dnia 29 października 1997 r. o finansowaniu dróg publicznych (Dz.U. nr 160/1997, poz. 1126 z późn. zm.).
 10. Ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 i 2000. (Dz.U. nr 150, poz. 983 z późn. zm.).
 11. Zarządzanie drogami w Powiecie. W: Materiały konferencyjne I spotkania Zarządców Dróg Powiatowych. Licheń, 14-16 września 2000 r.
 12. Zarządzenie nr 24 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 2 marca 1999 roku. W: Drogownictwo nr 4/1999.
 13. Zasady administrowania drogami publicznymi i wewnętrznymi w związku z reformą ustrojową państwa. Biuro Pełnomocnika Zarządu Miasta Częstochowa K. Augustyn i D. Więckowska. W: Polskie drogi nr 1/1999.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu